Meni

Dok. št. 199
Resolucija za takojšnjo združitev s kraljevino Srbijo, sprejeta na shodu predstavnikov prebivalstva s slovenskega ozemlja, ki ga je zasedla Kraljevina Italija, 24. novembra 1918 v Ljubljani345

Na javnem shodu dne 24. novembra 1918. v Ljubljani zbrani zastopniki prebivalcev iz okupiranih ozemelj Goriške, Trsta, Istre, Notranjske in vseh drugih še nezasedenih slovenskih pokrajin ugotavljamo:

  1. Da vstraja ves narod neomajeno na od predsednika Wilsona proklamiranem načelu narodne samoodločbe, v smislu katera se je opetovano izjavil, zlasti pa na zasedenem ozemlju, za narodno in politično združitev vseh Slovencev, Hrvatov in Srbov v eno edinstveno, suvereno državo, tako potom plebiscita, kakor na slovesen način, po svojih zastopnikih v Zagrebu dne 29. oktobra 1918.
  2. Da je položaj vseh teh pokrajin vsled likvidacije bivše avstro-ogrske države in razpada njene armada postal velekritičen zlasti na okupiranem ozemlja, kjer vsled rekvizicij, interpelacij, zaprtja mej in ustavitve prometa ter vsled politične brezpravnosti in nepodučenosti ljudstva o položaju, dalje vsled nameravanih deportacij, grozi naravnost gospodarska, prehranjevalna, politična in nacijonalna katastrofa, ki bi se mogla vsled obupnega položaja izcimiti v krvoprelitje, tembolj ker nimamo nikakega mednarodnega priznananega zastopstva, niti mednarodnega varstva.
  3. Da Narodno vijeće v Zagrebu in Narodna vlada v Ljubljani nista še mednarodno priznani in vsled tega ne moreta ščititi naših koristi in nas mednarodno zastopati.

Zato se obračamo na kraljevo srbsko vlado z nujno prošnjo, da nemudoma ukrene vse potrebno vnaše varstvo in

  1. imenom ententnih in zedinjenih severo-ameriških držav zasede s svojimi četami jugoslovanske ozemlje in prevzame vojaško organizacijo in vodstvo naših čet.
  2. izposluje zasedbo okupiranega ozemlja potom drugih ententnih in amerikanskih čet.
  3. posreduje kar najnujnejše, da se izstradano prebivalstvo, zlasti ono v okupiranem ozemlju, preskrbi z zadostnimi živili in končno izposluje povratek vseh internirancev in izgnancev v njih domačije ter obnovitev polne politične in osebne svobode.
Opombe

345. Slovenski narod, leto LI, št. 279, posebna izdaja, Ljubljana, 25 11. 1918, Sijajna manifestacija za takojšnje ujedinjenje s Srbijo.