Meni

Dok. št. 194
Stališče Vseslovenske ljudske stranke o nujnem predlogu Pokrajinske vlade za Dalmacijo za takojšnjo združitev Države Slovencev, Hrvatov in Srbov s kraljevinama Srbijo in Črno goro, podano na seji Narodne vlade Slovencev, Hrvatov in Srbov v Ljubljani 21. novembra 1918339

Predloženi načrt zemaljske vlade za Dalmacijo 340 v svoji osnovi nasprotuje vsakršnim demokratičnim načelom in ga vsled tega odklanjamo kot nespremljivega. Ker pa je potrebno, da se za cel[o]i držav[o]i SHS skupne zadeve tudi že za čas provizorija ustvarijo skupni vladni organi, ki naj bi vodili tudi priprave za bodočo konstituanto, smo mnenja, da naj bi se ta prov. državni ustroj uredil potom pogajanj in dogovorov legitimiranih zastopnikov Slovencev, Hrvatov in Srbov kot enakopravnih enot. Izjavljamo, da smo v tem smislu pripravljeni takoj začeti pogajanja.

Opombe

339. Zapisnik 20. seje Narodne vlade SHS v Ljubljani, z dne 21. novembra 1918. Sejni zapisniki Narodne vlade Slovencev, Hrvatov in Srbov v Ljubljani in Deželnih vlad za Slovenijo 1918–1921: 1. del: od 1. nov. 1918 do 26. feb. 1919 (za objavo pripravil Peter Ribnikar). Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, 1998, str. 124.

340. O predlogu Pokrajinske vlade za Dalmacijo glej pojasnilo v dok. št. 175, op. 308.