Meni

Dok. št. 159
Resolucija o visokem in srednjem šolstvu, sprejeta na III. shodu narodno-radikalnega dijaštva 17.–19. septembra 1909 v Ljubljani281

[Slovensko narodno-radikalno dijaštvo zbrano na svojem III. shodu v Ljubljani v dnevih od 16.–20. septembra 1909282 s svojimi gosti, naprednimi češkimi in jugoslovanskimi dijaki]

V.
  1. Ponavlja znova svojo odločno zahtevo po slovenskem vseučilišču v Ljubljani;
  2. zahteva za ustanovitev vseučilišča v Ljubljani prepotrebne docenture na češki visoki soli v Pragi in izraža svoje ogorčenje nad vsemi onimi činitelji, kateri so krivi, da do izvršitve tega načrta ni prišlo že letošnje leto;
  3. zahteva reciprociteto med zagrebško in vsemi inozemskimi slovanskimi univerzami ter med avstrijskimi vseučilišči;
  4. zahteva popolno slovensko srednje in ljudsko šolstvo na vsem slovenskem ozemlju, posebno pa poživlja slovenske državne poslance, da se zavzemajo za podržavljenje Ciril in Metodove šole pri sv. Jakobu v Trstu;
  5. obsoja dunajsko vlado, ki zavlačuje razvoj slovenskega srednjega šolstva s tem, da že spisanih knjig za višjo gimnazijo ne aprobira, in pozivlja slovenske državne poslance, da z vso odločnostjo izposlujejo pri ministrstvu potrebno aprobacijo;
  6. z ogorčenjem obsoja in protestira proti nekulturni persekuciji češkega šolstva na Nižjem Avstrijskem, posebno na Dunaju in Poštorni od strani avstrijske vlade istotako ogorčeno obsoja persekucijo Slovakov na Ogrskem.
Opombe

281. Omladina : glasilo narodno-radikalnega dijaštva, Ljubljana, leto VI, 1909, št. 6, 7, str. 97–98.

282. Shod je potekal od 17.–19. 9. 1909.