Meni

Dok. št. 8
Nujni predlog poslancev Katoliške narodne stranke dr. Ivana Šusteršiča in sodrugov o spremembi deželnega reda in deželnega volilnega reda, podan v kranjskem deželnem zboru 21. junija 19029

Uvažujoč, da sta sedanji deželni red in deželni volilni red, v svojih bistvenih določbah sloneča na zistemu neznosnih privilegij posameznih stanov, popolnoma zastarana in naravnost udarec v obraz zdravi pameti ter pravicam ljudstva, – predlagajo podpisani:

Deželni zbor naj sklene:

Deželni red in deželnega zbora volilni red za vojvodino Kranjsko se ima spremeniti na temelju načel splošne in enake volilne pravice.

[...]

Izvoli se poseben ustavni odsek 12 članov, kojemu se naroči, da nemudoma izdela v predstoječem zmislu zakonska načrta in ju v 3 tednih predloži zbornici.

V formalnem oziru se predlaga takojšnja nujna razprava v zmislu § 21. opravilnega reda.

Če bi pa zbor nujnosti ne pripoznal, naj se s tem predlogom postopa po § 18. opravilnega reda.

Opombe

9. Stenografični zapisnik druge seje deželnega zbora kranjskega v Ljubljani dné 21. junija 1902. Obravnave deželnega zbora kranjskega v Ljubljani : od 30. decembra 1901 do 23. junija 1902 : po stenografičnih zapisnikih : 43. zvezek. Ljubljana : deželni odbor kranjski, 1902, str. 23. – Predlog so poleg Ivana Šusteršiča podpisali še Franc Jaklič, Viljem Pfeifer, dr. Janez Evangelist Krek, Franc Košak, dr. Ignacij Žitnik, Franc Povše, Franc Drobnič, Jožef Dular, Primož Pakiž, dr. Viljem Schweitzer, Jožef Pogačnik, dr. Janko Brejc, Andrej Mejač in Mihael Arko.