Meni

Dok. št. 11
Nujni predlog poslancev Katoliške narodne stranke dr. Ivana Šusteršiča in tovarišev o spremembi deželnega reda in deželnega volilnega reda, izročen kranjskemu deželnemu zboru 25. oktobra 1905 in podan na njegovi seji 3. novembra 190512

Uvažujoč, da sta sedanji deželni red in deželni volilni red v svojih bistvenih določbah sloneča na zistemu neznosnih privilegijev posameznih stanov, popolnoma zastarela in naravnost udarec v obraz zdravi pameti ter pravicam ljudstva, – predlagajo podpisani:

Deželni zbor naj sklene:

  1. Deželni red in deželnega zbora volilni red za vojvodino Kranjsko se ima spremeniti na temelju načela splošne in enake volilne pravice.
  2. Izvoli se poseben ustavni odsek 12 članov, kojemu se naroča, da nemudoma izdela v povedanem zmislu zakonska načrta in ju najpozneje v 2 tednih predloži zbornici.
  3. Dotlej, da ustavni odsek predloži svoje poročilo, se zbornične seje prekinejo.
Opombe

12. Stenografični zapisnik prve seje deželnega zbora kranjskega v Ljubljani dne 25. oktobra 1905. Obravnave deželnega zbora kranjskega v Ljubljani : zasedanja od 25. oktobra 1905 do 29. decembra 1907 : po stenografičnih zapisnikih : 46. zvezek. Ljubljana : deželni odbor kranjski, 1908, str. 8; Stenografični zapisnik druge seje deželnega zbora kranjskega v Ljubljani dné 3. novembra 1905. Obravnave deželnega zbora kranjskega v Ljubljani : zasedanja od 25. oktobra 1905 do 29. decembra 1907 : po stenografičnih zapisnikih : 46. zvezek. Ljubljana : deželni odbor kranjski, 1908, str. 17–18. – Predlog so poleg Ivana Šusteršiča podpisali še dr. Ignacij Žitnik, Mihael Arko, dr. Viljem Schweitzer, dr. Janez Evangelist Krek, Jožef Dular, Franc Jaklič, Franc Košak, Primož Pakiž, Viljem Pfeifer, Franc Povše, Franc Drobnič in Franc Demšar.