Meni

Dok. št. 70
Program Narodno napredne stranke na Goriškem, sprejet na njenem zaupnem (ustanovnem) shodu 8. marca 1900 v Gorici101

I.

Zaupni shod narodo-napredne stranke na Goriškem , zbran dne 8. marca 1900 v Gorici, naglaša potrebo ožje organizacije na temelju teh načel:

 1. Vsestranski svobodni razvoj slovenskega ljudstva v duševnem in gmotnem oziru.
 2. Vsem stanovom se priznavajo enake pravice, pa tudi enake dolžnosti; zato se izključuje nadvladje kateregakoli stanu.
 3. V verska in cerkvena vprašanja se stranka kratko ni malo ne vtika, obsoja pa profanacijo in zlorabo vere in cerkve v politiške svrhe.
 4. Svobodna šola in svobodno učiteljstvo, kateremu je zagotoviti po državi in deželi stanu primerno gmotno podlago, da more skrbeti za potrebni ugled in vsestransko daljno izobraževanje.
 5. Obžalovati je dosedanje popolno zanemarjenje našega posestnika od strani vseh poklicanih činiteljev, zahtevati nujno povzdigo živinoreje in mlekarstva, vinarstva in sadjarstva, delovati na intenzivneje gospodarstvo in odpreti domačim pridelkom stalen in ugodnejši trg.
 6. Vsled posebnih politiških razmer v deželi se pokazuje čimdalje večja važnost trgovskega in obrtnega stanu za boljšo bodočnost vsega našega prebivalstva; zato treba posvetiti temu stanu največjo pozornost. – Izključujejo se zadruge, ki služijo politiškim svrham splošne klerikalne organizacije.
 7. Pozdravljamo gibanje delavstva, želimo mu krepke organizacije, katero hočemo pospeševati.
  1. Zahtevamo popolno enakopravnost in enakoveljavnost slovenske narodnosti in jezika v vseh državnih in avtonomnih uradih, v cerkvi, v šoli in sploh v vsem javnem življenju.
  2. V deželnem in državnem zboru ter v trgovinsko-obrtnijski zbornici mora biti slovenska 2/3-ska večina primerno zastopana. – Izvéde naj se splošna volilna pravica za trgovinsko in obrtnijsko zbornico in V. kurija za deželni zbor.
  3. Državna uprava mora obrniti veliko več pozornosti na našo pokrajino ob italijanski meri, skrbeti za dobre prometne zveze po vsej deželi, za potrebne ceste in železnice, ki zvežejo mejo z osrčjem države, za uravnavo rek in hudournikov, za ureditev zdravstvenih razmer, v obče več brigati se za moralno in materijalno povzdigo slovenskega ljudstva.
 8. Narodno-napredna stranka na Goriškem bo iskala vedno najožjo dotiko z narodnimi strankami na Slovenskem, ne pustivši nikdar izpred očij vzajemnosti z vsemi slovanskimi narodi.
 9. Stranka stoji na stališču narodne samouprave.
II.

Da se izvede organizacija stranke po gornjih načelih, se izvoli izvrševalni odbor 21 članov, kateri ob vseh važnejših vprašanjih poprašuje za mnenje zaupnikov, sklicuje zaupne shode, kedar se mu zdi umestno, zlasti ob vseh načelno važnih pojavih, in vodi politiko stranke na znotraj in na zunaj. – Odbor je sklepčen, kedar je navzočih 9 članov, in se popolnuje do prihodnega zaupnega shoda sam.

Opombe

101. Soča, leto XXX, št. 28, 31, in 32, Gorica, 8., 15. in 17. 3. 1900, Zaupni shod »narodno-napredne stranke« na Goriškem.