Meni

Dok. št. 76
Resolucija o oblikovanju vseslovenske liberalne politične stranke, sprejeta na shodu zaupnikov Narodne stranke za Štajersko 13. januarja 1918 v Mariboru111

Shod zaupnikov Narodne stranke na Štajerskem poudarja, da treba nemudoma oživeti napredno politično organizacijo, ne morda da se zopet prične strankarska borba, temveč da se veliki skupni narodni ideji pritegnejo in v njej uveljavijo vse razpoložljive sile.

Pri tem uvideva, da vzpričo neodoljive ujedinjujoče moči naše jugoslovanske ideje ni več dopustno, da se naše politične organizacije cepijo po kronovinah. Zato se izreka z vso odločnostjo za to, da se združijo vse pokrajinske napredne politične organizacije v veliko enotno jugoslovansko demokratsko stranko. V njej naj bi sodelovali oni elementi vseh slojev, ki sprejemajo program jedinstvenosti naroda S. H. S. kot enotnega jugoslovanskega naroda, organiziranega v samostalno narodno državo, vsi oni, ki hočejo uveljaviti načelo doslednega demokratizma v vsem ustroju javne uprave, ki se priznavajo k naprednemu svetovnemu naziranju in ki hočejo, odklanjajoč enostransko razredno stališče, na vseh poljih delati za socijalizacijo gospodarstva. Takoj naj se dvignejo široke mase našega naroda v gmotnem, nravnem in zdravstvenem oziru.

V formalnem oziru pooblašča shod zaupnikov Narodne stranke izvrševalni odbor, da takoj stopi v dogovor z izvrševalnim odborom narodno-napredne stranke na Kranjskem in z odbori drugih naprednih strank, da se pripravi program in organizacijski štatut nove enotne stranke in se v najkrajšem času skliče ustanovni shod Jugoslovanske demokratske stranke.

Opombe

111. Slovenski narod, leto LI, št. 12, Ljubljana, 15. 1. 1918, Resolucije mariborskega shoda zaupnikov štajerske Narodne stranke.