Meni

Dok. št. 71
Program Narodno napredne stranke na Goriškem, sprejet na shodu strankinih zaupnikov 24. januarja 1907 v Gorici102

 1. Narodno-napredna stranka na Goriškem je narodna, ljudska in svobodomiselna.
 2. Stranka stoji na stališču narodne samouprave, katere konečni smoter bodi zjedinjena Slovenija in združitev s Hrvatsko.
 3. Zahtevamo popolno enakopravnost slovenske narodnosti in jezika v vseh državnih in avtonomnih uradih, v cerkvi, v šoli in sploh v vsem javnem življenju.
 4. Vsem stanovom se priznavajo enake pravice in enake dolžnosti; zato se izključuje nadvladje kateregakoli stanu. –
 5. Stranka se protivi zlorabi vere in cerkve v politične in posvetne namene.
 6. Zahteva svobodno šolo in svobodno učiteljstvo s stanu primerno gmotno podlago, da more skrbeti za potrebni ugled in vsestransko dalnje izobraževanje.
 7. Stranka se hoče zavzeti z vsemi silami za gospodarski napredek našega posestnika in povzdigo kmetijstva sploh; zato nujno zahteva, da se zboljša in razširi kmetijski poduk, da se pospešuje posebno živinoreja in mlekarstvo, vinarstvo in sadjarstvo; hoče delovati na intenzivnejše gospodarstvo, odpreti domačim pridelkom stalen in ugodnejši trg; podpira produkcijsko zadružništvo, izključuje pa zadruge, ki služijo politiškim strankarskim svrham.
 8. Stranka polaga veliko važnost to, da zadobi slovenski narod krepko in svobodno trgovino, obrt in lastno industrijo; v to svrho bo pospeševala združevanje domačega kapitala in izkoriščanje prirodnih sil v uporabo v deželi; dobavo cenega kredita; spopolnitev obrtnega zadružništva. Skrbeti je za potrebno splošno in strokovno izobrazbo.
 9. Stranka bo podpirala delavstvo v njegovih težnjah, hoče pa, da si ohrani narodno podlago; zlasti se bo zavzemala za ureditev bolniških blagajn, za starostno in invaliditetno preskrbo delavstva ter delovala na to, da se pravično uredi razmerje mej delodajalcem in delavcem.
 10. Za državni in deželni zbor in za avtonomne zastope zahteva stranka splošno, enako in tajno volilno pravico, izreka se pa za proporcijonalni volilni sistem.

  Stranka naglaša, da nova volilna reforma za državni zbor ne zadošča pravicam Slovencev, in goriških Slovencev posebej; zahteva, da se brez odlašanja izvede na podlagi načela splošne, enake in tajne volilne pravice volilna reforma za deželni zbor tako, da bo primerno zastopana slovenska 2/3-ska večina. Dosledno naj se za trgovsko in obrtno zbornico razširi volilna pravica na vse trgovce in obrtnike.

 11. Stranka zahteva, da državna in deželna uprava posvetita veliko več pozornosti naši deželi, skrbita za potrebne ceste in železnice, za uravnavo rek in hudournikov, za ureditev zdravstvenih razmer in v obče za moralno in materijalno povzdigo prebivalstva.
 12. Narodno-napredna stranka na Goriškem bo iskala dotiko z narodnimi strankami na Slovenskem, imajoča vedno pred očmi splošne slovenske koristi in vzajemnost z vsemi slovanskimi narodi.
Opombe

102. Soča, leto XXXVII, št. 2, Gorica, 5. 1. 1907, Načrt programa »narodno-napredne stranke« na Goriškem, št. 11–13, Gorica, 26., 29. in 31. 1. 1907, Shod zaupnikov »narodno napredne stranke«.