Meni

Dok. št. 147
Resolucija o svobodni šoli, sprejeta na II. shodu narodno-radikalnega dijaštva 5.– 8. septembra 1907 v Celju264

II. shod narodno-radikalnega dijaštva se pridružuje ideji Svobodne šole. Svobodna šola je ideal šole, ki hoče podeljevati gojencem pridobitve civilizacije na tak način, da ne krši individualnih zmožnosti, temveč jim da vse pogoje, da se razvijajo svobodno.

V doslednosti te elementarne vzgojeslovne zahteve treba odstraniti vse, kar ovira, da se šolstvo ne razvija v tem smislu. Predvsem zahtevamo:

 1. na vseh šolah, ki naj bodo resnično narodne, pouk v materinskem jeziku;
 2. reformo vseh šolskih uradov, v katerih naj zasedajo izključno strokovnjaki in zastopniki ljudstva, izvoljeni na podlagi splošne, tajne in direktne volilne pravice. Vsi šolskoupravni organi v jezikovno mešanih krajih naj bodo, dokler se ne ugodu naši fundamentalni zahtevi po narodni avtonomiji, deljeni po narodnostih;
  1. odstranitev šolnine in pristojbin na vseh šolah – od najnižje do najvišje. Učila naj bodo za nepremožne učence brezplačna;
  2. znižanje števila učencev pod enim učiteljem in uredbo šol po modernih zdravstvenih zahtevah;
  1. višjo izobrazbo učiteljstva;
  2. njega pedagogično neodvisnost;
  3. njega državljansko svobodo in enakopravnost z drugimi stanovi, predvsem kot nje pogoj odstranitev § 54. šol. zakona iz leta 1869.;
  4. izboljšanje materijelnega stanja učiteljstva potom povišanja plač;
 3. ločitev šole in cerkve kot konsekvenco §14. drž. Osnov. zakonov ter uresničenje § 2. drž. zak. iz leta 1868.

Želimo si organiziranega dela v tem smislu tudi na Slovenskem in pozdravljamo zato ustanovitev slovenske sekcije Svobodne Misli.

Opombe

264. Omladina : glasilo narodno-radikalnega dijaštva, Ljubljana, leto IV, 1907, št. 9, str. 142–143.