Meni

Dok. št. 144
Resolucija o ljudski izobrazbi, sprejeta na I. shodu narodno-radikalnega dijaštva 5.–8. septembra 1905 v Trstu260

Narodno-radikalno dijaštvo:

  1. Smatra organizovano poljudno delo med slovenskim ljudstvom najvažnejšim sredstvom za napredek na kulturnem, političnem in gospodarskem polju.
  2. Ustanavljajo naj se v večjih krajih stalne ljudske knjižnice, v najmanjših pa potujoče kot impulz za stalne.
  3. Prirejajo naj se nazorna ljudska predavanja iz vseh strok človeškega znanja.
  4. Vsa društva z izobraževalno tendenco naj se reformirajo in organizujejo v tem socijalnemu smislu. Potrebna je njih zveza.
  5. Slovenska inteligenca in akademiki naj stopijo temu gibanju na čelo.
  6. Priporoča se akademikom snovanje ferijalnih društev za manjša okrožja, ki naj omogočujejo vsakemu delovanje v gornjem smislu.
  7. Tudi avtonomne korporacije naj skrbe za gmotno stanje teh teženj.
Opombe

260. Iz naroda za narod! : I. shod narodno-radikalnega dijaštva od 5.–8. kimovca 1905 v Trstu. Ljubljana : Omladina, 1905, str. 104.