Meni

Dok. št. 30
Pravila Slovenske kmečke zveze za Štajersko36

Ime in sedež društva.
§ 1.

Društvo se imenuje Slovenska kmečka zveza za Štajersko, je politično društvo in ima svoj sedež v Mariboru.

Društveni namen.
§ 2.

Slovenska kmečka zveza za Štajersko ima namen:

 1. Voditi ustavni boj za politične pravice, za gospodarsko blagostanje in za nravno čilost kmečkega stanu.
 2. Braniti kmečki stan pred vsemi nevarnostmi, ki pretijo njegovemu obstanku in njegovi moči.
 3. Buditi in razširjati samozavest kmečkega stanu, gojiti ljubezen do domače grude in ohraniti njegove dobre navade.
 4. Vzbujati med kmeti zavest vzajemnosti in jih prepričevati, da se morajo boriti vsi za enega in eden za vse.
 5. Pospeševati zlasti gospodarsko izomiko kmečkega stanu.
 6. Skrbeti, da se omeji preseljevanje kmečkih delavskih moči z dežele v mesta, trge in obrtne kraje.
 7. Ustanavljati po zmožnosti in potrebi kmečke knjižnice, čitalnice in druga središča duševne probuje in prosvete kmečkega stanu.
 8. Braniti in utrjevati krščanskega duha v kmečkem stanu.
 9. Gojiti ljubezen do slovenske zemlje in slovenskega jezika ter braniti narodne pravice slovenskega ljudstva.
Sredstva.
§ 3.

V dosego svojega namena uporablja društvo vsa primerna, zakonito dovoljena sredstva.

Osobito se društvo:

 1. Udeležuje volilnih bojev v državni in deželni zbor, v okrajne, občinske in druge samoupravne zastope ter prireja v ta namen volilne shode.
 2. Se izraža o kandidatih, jih postavlja in zastavlja vse svoje moči, da se pri teh volitvah varujejo pravice in koristi kmečkega stanu v smislu društvenega programa.
 3. Vpliva na sklepe zakonodajnih in samoupravnih zastopov s tem, da se obrača do njih in posameznih članov istih s prošnjami in spomenicami, jim razlaga želje in potrebe kmečkega stanu ter javno razglaša zaupanje ali nezaupanje ljudskim zastopnikom ali drugim za javne zadeve odgovornim činiteljem.
 4. Poučuje ustmeno in pismeno, po shodih, lepakih, letakih, brošurah, časnikih in knjigah kmete o njihovih pravicah in koristih, razkriva rane kmečkega stanu in neustrašeno pobija vse, kar utegne biti v škodo kmečkemu stanu.
 5. Pospešuje družabno življenje kmeta na temelju starih krščanskih šeg in navad.
 6. Brezplačno daje pojasnila v gospodarskih, pravnih, vojaških in drugih sličnih zadevah; ter pomaga z nasveti društvenikom pri sestavljanju prošenj, vlog itd.
 7. Skrbi, da prešine kmečko mladino pravi stanovski duh, in da se ista stanovsko izobraža.
 8. Goji med kmečkimi posli in delavci vdanost in ljubezen do kmeta.
Opombe

36. Pravila Slovenske kmečke zveze za Štajersko. Maribor : založba društva, [1907], str. 3–6.