Meni

Dok. št. 182
Stališče Jugoslovanske demokratske stranke o nujnem predlogu Pokrajinske vlade za Dalmacijo za takojšnjo združitev Države Slovencev, Hrvatov in Srbov s kraljevinama Srbijo in Črno goro, podano na seji Narodne vlade Slovencev, Hrvatov in Srbov v Ljubljani 21. novembra 1918320

Dalmatinska nar. vlada je predlagala potom NV v Zagrebu, naj se z ozirom na težave zunanje, pa tudi notranje političen položaj brez odloga izvede ujedinjenje Srbije, Črne Gore in vsega ostalega etnografskega teritorija SHS v eno državo, oziroma, da se ustvari zajedniška vlada, zajedniški parlament in regentstvo za ves naš nar. teritorij.321

Načelstvo J. D. S. se je v seji dne 20. novembra o tem predlogu322 vsestransko in temeljito posvetovalo in prišlo do zaključka, da je predlog dalmatinske vlade v vsakem oziru utemeljen in da je edino v njem iskati rešitve iz sedanjih težavnih razmer. Edino takojšnje ujedinjenje mora razbistriti mednaroden položaj, v kolikor se nanaša ta na nas, in izvesti vspešno obrambo proti roparski nasilnosti sosedne ital. države, ki nam hoče ugrabiti tretjino slovenskega naroda in zagotoviti našemu pričakovanju odgovarjajoče severne meje. Brez enotne zajedniške vlade je nemogoče izvesti zadostno prehrano naših dežel in urediti naše finance.

V tem prepričanju je sklenilo načelstvo, da so vsi zastopniki J. D. S. v ljubljanski nar. vladi oz. v zagrebškem NV zavezani, delati za predlog dalm. zemaljske vlade.

Opombe

320. Zapisnik 20. seje Narodne vlade SHS v Ljubljani, z dne 21. novembra 1918. Sejni zapisniki Narodne vlade Slovencev, Hrvatov in Srbov v Ljubljani in Deželnih vlad za Slovenijo 1918–1921: 1. del: od 1. nov. 1918 do 26. feb. 1919 (za objavo pripravil Peter Ribnikar). Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, 1998, str. 124–125.

321. Preden je JDS podala svoje stališče o nujnem predlogu Pokrajinske vlade za Dalmacijo so njeni predstavniki na seji izjavili, »da so po svojem mišljenju vsi republikanci in da glasujejo za načrt, ki zahteva prov. monarhijo, samo radi tega, ker mislijo, da ni drugega izhoda iz našega težavnega položaja, v katerem se nahajamo, bodisi z ozirom na zunanje zadeve (invazija Italijanov), bodisi v notranjosti radi pomanjkanja denarja in živil«. – Zapisnik 20. seje Narodne vlade SHS v Ljubljani, z dne 21. novembra 1918. Sejni zapisniki Narodne vlade Slovencev, Hrvatov in Srbov v Ljubljani in Deželnih vlad za Slovenijo 1918–1921: 1. del: od 1. nov. 1918 do 26. feb. 1919 (za objavo pripravil Peter Ribnikar). Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, 1998, str. 124.

322. O predlogu Pokrajinske vlade za Dalmacijo glej pojasnilo v dok. št. 175, op. 308.