Meni

Dok. št. 125
Sklep kranjskega deželnega zbora, naj deželni odbor vsem uradom na Kranjskem, vsem avtonomnim oblastem, kjer živijo Slovenci, in vsem ministrstvom ter višjim državnim uradom pošilja dopise le v slovenskem jeziku, sprejet 21. novembra 1905213

Deželnemu odboru se naroča, da odslej zanaprej c. kr. uradom v vojvodini Kranjski in vsem avtonomnim oblastvom v deželah, koder stanujejo Slovenci, dopisuje le v slovenskem jeziku. Istotako naj v občevanji z ministrstvi in višjimi državnimi uradi dopisuje izključno le v slovenskem jeziku.

Opombe

213. Stenografični zapisnik devete seje deželnega zbora kranjskega v Ljubljani, dne 21. novembra 1905. Obravnave deželnega zbora kranjskega v Ljubljani : zasedanja od 25. oktobra 1905 do 29. decembra 1907 : po stenografičnih zapisnikih : 46. zvezek. Ljubljana : deželni odbor kranjski, 1908, str. 202, 206. – Predlog sklepa, za katerega so glasovali vsi slovenski poslanci, je podal poslanec Narodne napredne stranke Ivan Hribar.