Meni

Dok. št. 9
Nujni predlog poslancev Katoliške narodne stranke dr. Ivana Šusteršiča in sodrugov o spremembi deželnega reda in deželnega volilnega reda, podan v kranjskem deželnem zboru 22. septembra 190310

Deželni zbor naj sklene:

Deželni red in deželnega zbora volilni red za vojvodino Kranjsko se ima spremeniti v zmislu razširjenja volilne pravice na vse sloje prebivalstva.

Izvoli se poseben ustavni odsek devet članov, kojemu se naroči, da nemudoma izdela dotična zakonska načrta in ju v najkrajšem času predloži zbornici.

V formalnem oziru se predlaga takojšnja nujna razprava v zmislu § 21. opravilnega reda.

Če bi pa zbor nujnosti ne priznal, naj se s tem predlogom postopa po § 18. opravilnega reda.

Opombe

10. Stenografični zapisnik prve seje deželnega zbora kranjskega v Ljubljani dne 22. septembra 1903. Obravnave deželnega zbora kranjskega v Ljubljani : od 22. septembra 1903 do 7. novembra 1903 : po stenografičnih zapisnikih : 44. zvezek. Ljubljana : deželni zbor kranjski, 1903, str. 6. Predlog so poleg Ivana Šusteršiča podpisali še Jožef Pogačnik, Franc Povše, dr. Ignacij Žitnik, Viljem Pfeifer, Mihael Arko, Franc Košak, Jožef Dular, dr. Viljem Schweitzer, dr. Janko Brejc, Franc Jaklič, dr. Janez Evangelist Krek, Franc Drobnič in Primož Pakiž.