Meni

Dok. št. 126
Sklep kranjskega deželnega zbora o pospešitvi predpriprav za ustanovitev Univerze v Ljubljani, sprejet 24. novembra 1905214

  1. C. kr. osrednja vlada se glede na sklepe deželnega zbora kranjskega v sejah dne 28. februarija215 in 28. decembra 1898216 nujno pozivlja, da pospeši vse predpriprave za ustanovitev vseučilišča z bogoslovno, pravoslovno in modroslovno fakulteto v Ljubljani in da kar najpreje mogoče pri državnem zboru izposluje ustanovitev tacega vseučilišča.
  2. Izvoli se pod predvoditeljstvom deželnega glavarja odposlanstvo še dveh članov deželega zbora v ta namen, da zaprosi avdijence pri Njegovem Veličanstvu cesarju ter ob vznožji Najvišjega prestola izroči najudanejšo prošnjo za ustanovitev vseučilišča v Ljubljani.
  3. Izvolijo naj se iz deželnega zbora trije člani v ta namen, da stopijo v stalen vseučiliški odbor, v katerem naj bodo z enakim številom odposlancev zastopani: občinski svet ljubljanski, Matica Slovenska , društvo Pravnik , Leonova družba in profesorski zbor knezoškofijskega semenišča v Ljubljani. Ta odbor naj stopi na primeren način v dotiko tudi z zastopniki slovenske akademične mladine na dunajskem, graškem in praškem vseučilišču.
  4. Dovoli se iz deželnega zaklada svota 3000 kron, ki naj se izplača navedenemu vseučiliškemu odboru v ta namen, da razpiše darila po 1000 kron za troje najboljših znanstvenih spisov, katerih eden naj bode pravoslovne, drugi modroslovne, tretji pa bogoslovne vsebine in katerih vsak obsegaj najmanj pet tiskanih pol. Ta svota izplača se pa temu odboru le tedaj, če se zaveže poskrbeti za to, da oni spisi, katerim prisodi darila, izidejo v tisku.
Opombe

214. Priloga 155. Obravnave deželnega zbora kranjskega v Ljubljani : zasedanja od 25. oktobra 1905 do 29. decembra 1907 : po stenografičnih zapisnikih : 46. zvezek. Ljubljana : deželni odbor kranjski, 1908, str. 413; Stenografični zapisnik dvanajste seje deželnega zbora kranjskega v Ljubljani, dne 24. novembra 1905. Obravnave deželnega zbora kranjskega v Ljubljani : zasedanja od 25. oktobra 1905 do 29. decembra 1907 : po stenografičnih zapisnikih : 46. zvezek. Ljubljana : deželni odbor kranjski, 1908, str. 278, 281–282. – Predlog sklepa z dne 25. 10. 1905, za katerega so glasovali vsi slovenski poslanci, sta 21. 11. 1905 podala poslanca Narodne napredne stranke Ivan Hribar in Peter Grasselli s tovariši dr. Ivanom Tavčarjem, Francem Arkom, Ivanom Božičem, dr. Danilom Majaronom, dr. Andrejem Ferjančičem, Cirilom Pircem in Filipom Supančičem (Stenografični zapisnik devete seje deželnega zbora kranjskega v Ljubljani, dne 21. novembra 1905. Obravnave deželnega zbora kranjskega v Ljubljani : zasedanja od 25. oktobra 1905 do 29. decembra 1907 : po stenografičnih zapisnikih : 46. zvezek. Ljubljana : deželni odbor kranjski, 1908, str. 189 (glej tudi str. 192); Priloga 64. Obravnave deželnega zbora kranjskega v Ljubljani : zasedanja od. 25. oktobra 1905 do 29. decembra 1907 : po stenografičnih zapisnikih : 46. zvezek. Ljubljana : deželni odbor kranjski, 1908, str. 309).