Meni

Dok. št. 36
Programski temelji slovenske katoliške politike, oblikovani na prvem slovenskem katoliškem shodu 30. in 31. avgusta 1892 v Ljubljani

Resolucije o šoli42

Ker se dobra ali slaba bodočnost Slovencev opira na dobro ali slabo vzgojo naše mladine, izjavlja I. slovenski katoliški shod v tem oziru naslednje:

α. Gledé ljudske šole.
 1. Katoliški stariši so po vesti dolini, svoje otroke vzgajati in podučevati po načelih svete katoliške cerkve. Ker pa ne morejo sami zadostno vzgajati in podučevati svojih otrok, in ker imamo z druge strani v Avstriji prisilno državno šolo, zahteva I. slovenski katoliški shod za katoliške otroke katoliške javne ljudske šole in katoliške učiteljske pripravnice v smislu izjave avstrijskih škofov v gospodski zbornici dné 12. marca 1890.
 2. Prvi slovenski katoliški shod zahteva, da najvišja šolska uprava postavi ljudsko šolo in učiteljske pripravnice na edino pravo pedagogično-didaktično podlago maternega jezika, kakor to zahtevajo državno-osnovni in šolski zakoni, da je torej učni jezik na šolah Slovencem namenjenih slovenski. Zato katoliški shod tudi zahteva, da se umaknejo temu nasprotni učni načrti za male šole, kakeršni se nahajajo posebno po slovenskem Koroškem, tar smatra vsako drugačno vredbo ljudskih šol kot nepostavno. Katoliški shod nadalje zahteva, naj visoka šolska oblastva v vseh deželah, kjer bivajo Slovenci, to je po Štajarskem, Koroškem, Kranjskem in Primorskem, iz pedagogiško-didaktičnih vzrokov skrbé tudi za slovenske manjšine tako, da se povsod, kjer se nahaja postavno število slovenskih otrok, osnujejo katoliške javne ljudske šole s slovenskim učnim jezikom. Če pa število slovenskih otrok ne dosega postavnega števila za ustanovitev slovenske šole, in jih je najmanj deset, naj se otroci v skupni šoli ločijo po maternem jeziku v skupine, ali v oddelke. Samo po sebi se razumeva, da ima dotični učitelj vešč biti obeh učnih jezikov. Sploh pa naj se šolski otroci v vsakem šarila če je le mogoče v krščanskem nauku podučujejo v svojem maternem jeziku.
 3. Prvi slovenski katoliški shod izreka željo, naj deželni zbori, kateri zastopajo kraje slovenskih volilcev, prenaredé – kot nekak prehod do boljšega – naše šolske postave v takem smislu, kakor so jih prenaredili vrli Tirolci; dalje naj se poskrbi, da bodi pouk v ljudskih šolah praktičen ter nam vzgajaj dobrih gospodarjev, vrlih gospodinj in pridnih delavcev; osobito pa naj se vredijo ljudske šole tako, da se, kjer le možno, delijo otroci po spolu zaradi nravnosti in primernejše razdelitve učne tvarine.
 4. Dokler se nam pa naše opravičene zahteve ne spolnijo postavnim potom, snujejo naj se katoliške zasebne, zlasti redovne ljudske šole ter naj se v prvi vrsti ustanovi slovensko katoliško učiteljsko semenišče v Ljubljani in ako je možno, tudi slovenska katoliška pripravnica s pomočjo družbe sv. Cirila in Metoda, katera se toplo priporoča s pogojem, da se v bodoče organizuje po župnijah v soglasju z našimi prevzvišenimi vladiki, ter z drugimi radovoljnimi darovi in prispevki zadevnih deželnih zastopov.
 5. Vsem redovnikom in redovnicam, ki delujejo za krščansko vzgojo slovenske mladine, izreka katoliški shod priznanje in zahvalo za tako požrtvovalno in vspešno delovanje; ob enem pa toplo priporoča njihove šolske zavode.
 6. Katoliški shod priporoča slovenskim učiteljem in katehetom ter vsem drugim vzgojevalcem slovenske mladine, naj si ustanové katoliško učiteljsko društvo in poseben katoliški pedagogiški list kot glasilo društva.
ß. Gledé srednjih šol

zahteva katoliški shod:

 1. Naj se državne srednje šole, gimnazije in realke tako preustrojé, da se ne bode na njih ne le nič podučevalo, kar bi nasprotovalo verskemu prepričanju katoličanov, marveč da bodeta tudi na njih vsa vzgoja in ves poduk dejanjski pospeševala katoliško versko mišljenje in življenje naše mladine.

  Razun tega izreka katoliški shod željo, da se osnuje s časom svobodna katoliška gimnazija, združena z odgojilnim zavodom, s slovenskim učnim jézikom.

 2. V poživljenje verskega duha srednješolske mladine naj se zopet vpeljejo vsakoletne duhovne vaje in naj se mladina pridno zbira v Marijine družbe ali kongregacije.
 3. Vsem šolskim oblastvom, oziroma mestnim gosposkam in vsem mladinoljubom se toplo priporoča, naj skrbno pazijo na vedenje dijakov zunaj šole, posebej na dijaška stanovanja, da se bodo dijaki tudi doma versko-nravno vzgajali.
γ. Gledé visokih šol.
 1. Ker ni upati, da bi se sedanje visoke šole kmalu preosnovale v verskem smislu, ali da bi se ustanavljale nove državne visoke šole, osnovane na podlagi katoliške vere, podpirajo naj Slovenci društvo za ustanovitev svobodnega katoliškega vseučilišča v Solnogradu ,43 od katerega pričakujemo, da bode zasnovalo nekaj slovenskih vseučiliščnih stolic.
 2. Katoliški shod priporoča, naj se ustanovita za slovenske visokošolce na Dunaji in v Gradcu posebni katoliški dijaški društvi po vzgledu dunajske Avstrije pod pokroviteljstvom odličnih slovenskih katoličanov.
 3. Bodočemu vednostnemu društvu pa bodi skrb, v dogovoru s pokrovitelji imenovanih društev, za podporo slovenskim velikošolcem, oziroma ustanovitev potrebnih zavetišč, v katerih naj bi se skrbelo za versko-nravni napredek slovenske akademiške mladine ter vzbujalo v njej in množilo katoliško mišljenje in življenje.
Resolucije o krščanski vedi in umetnosti44
α. Krščanska veda.

Prvi slovenski katoliški shod izreka željo:

 1. Slovensko razumništvo naj se temeljito seznanja s krščanskim modroslovjem in drugimi vedami; posebno še naj se bavi s filozofijo v smislu dotičnih pisem sv. Očeta Leona XIII., v katerih se priporoča peripatetiško modroslovje sv. Tomaža Akvinskega;
 2. naši literarni zavodi preskrbujejo naj Slovencem potrebnih znanstvenih knjig v krščanskem duhu pisanih; zlasti naj Slovenci skrbno gojé apologetiko, ki brani razodenje božje in katoliško vero, in to ne samo znanstveno, temveč tudi poljudno, iz vzroka, da se vera vtrdi mej našimi omikanci;
 3. ustanovi naj se slovensko vednostno društvo po vzgledu dunajske Leonine , katero prevzame nalogo, skrbeti za višjo gojitev in razvoj krščanske vede.
ß. Krščanska umetnost.

Gledé krščanske umetnosti izraža prvi slovenski katoliški shod naslednje želje:

 1. Naročbe na nove kipe in slike, bodisi po cerkvah ali znamenjih ob cestah dajale naj bi se zlasti domačim možem, a le takim, kateri so v resnici umetniki ter krščanskega mišljenja in življenja.
 2. Stare cerkvene reči naj bi se ne prodajale, ampak oddajale naj bi se škofijskim muzejem, kateri se imajo ustanoviti.
 3. Stare slike in kipi naj se ne odstranjujejo brezmiselno; povpraša naj se prej strokovnjak o njihovi vrednosti in potem naj se, ako vredno, dajo prenoviti po umetniku, a ne po navadnem rokodelcu.
 4. Okus za pravo krščansko umetnost budi naj se že v ljudski šoli in se gojí v obče med priprostim narodom s tem, da naj se namesto malovrednih preživobarvenih podobic in sentimentalnih alegorij delé podobice, posnete po krščanskih umotvorih.
 5. Zabranjuje naj se po gostilnah in drugod razkazovati in prodajati gole, umazane podobe, fotografije in dr., ter razobešati nravnost in verski čut žaleče slike.
 6. V prospeh krščanske umetnosti ustanovi naj se posebno društvo; njega namen bi bil pri zidanji in popravljanji cerkvâ, pri prenavljanji starih umotvorov, pri nakupavanji in naročevanji cerkvenih potrebščin s svètom in dejanjem pomagati ter sploh podpirati vse stroke krščanske umetnosti.
γ. Glasba, posebej cerkvena.

Občno je prepričanje, da umetno petje in glasba blaži človeku srce, da je torej velicega vzgojevalnega pomena in vredna krepke podpore.

Treba je torej, da jo gojimo resnobno, umetnostno, ne pa samo za kratek čas; treba, da ji damo zanesljivo, stalno podlago. Zato prvi slovenski katoliški shod izreka željo:

  1. Obrača naj se vsa pozornost na dober, moder in izdaten poduk že v ljudski šoli;
  2. v deških semeniščih vpelje naj se obligatno petje za vse gojence in izdatno gojí igra na goslih, glasovirju in orgljah;
  3. skrbi naj se po semeniščih za teoretičen in praktičen poduk v koralu in večglasnem petju po več ur na teden. Nastavljajo naj se le izvrstne pevske moči.
 1. Naj pristojna, oblastva skrbé:
  1. Da se učiteljski pripravniki temeljito naučé metodike pevskega poduka;
  2. da se na srednjih šo1ah vsi zmožni dijaki redno podučujejo v petju in da se spopolnujejo učni pripomočki.
 2. Ker se dobivajo potrebni pripomočki in prava priložnost za poduk in izobražbo le v dobrih pevskih in glasbenih zavodih, zato prvi slovenski katoliški shod izreka željo:
  1. Da se Slovenci oklenejo Glasbene Matice in njene glasbene šole, dokler se ona ogiblje vsega, kar bi utegnilo žaliti verski čut slovenskega ljudstva;
  2. da se Cecilijina društva, ki so ustanovljena za povzdigo cerkvenega petja, krepko podpirajo;
  3. da vsa Cecilijina društva po vseh slovenskih vladikovinah stopijo v zvezo in skupno pospešujejo glasbo in petje;
  4. da se v ta namen izdatno podpira in umetnostno povzdigne orgljarska šola v Ljubljani , katera naj bode skupna za vse slovenske škofije.
Resolucije o socialnih zadevah45
α. Kmetsko vprašanje.

Prvi slovenski katoliški shod smatra kot najnujnejšo nalogo našega postavodajalstva, da se sklenejo take postave, po katerih bo mogoče zabraniti vedno hujše se razširjajoči propad kmetskega stanu in to že iz vzroka, ker je uprav ta stan najzanesljivejša zaslomba toliko našega državnega, kolikor osobito našega narodnega obstanka.

V ta namen priporoča prvi slovenski katol. shod:

  1. Kmetovalci naj se postavnim potom organizujejo v kmetske zadruge;
  2. postavnim potom naj se zagotovijo kmetski domovi, ki naj bodo nerazdelni;
  3. tudi naj se postavno uredi dedinsko pravo.
 1. Razbremeniti treba sedaj silno zadolžena kmetska posestva po načelih, kakeršna je že naznanil kmetijski minister v državnem zboru; uvedejo naj se namreč okrajne kmetske zadruge, katere imajo pravno moč sodelovati pri razbremenjavanju kmetskih posestev. V to svrho izdajejo naj se zadolžnice, za katere prevzame vrhovno poroštvo država, ter naj se po zgleda sedaj že dogotovljene zemljiške odveze razbremenjujejo naša kmetska posestva prehudih dolgov.

  Ob enem pa se mora postavnim potom skrbeti za to, da se ne bodo mogla kmetska posestva na novo zadolžiti čez gotovo mero cenilne vrednosti.

 2. Prenarediti se mora domovinska postava tako, da bodo kmetske občine oproščene sedanjega velikega bremena, kakeršno morajo nositi za oskrbovanje v tujini živečih svojih bolnikov in onemoglih rojakov.
 3. Deluje naj se na to, da dežele same prevzamejo v lastno upravo zavarovanje proti požaru, proti živinskim boleznim in vremenskim ujmam.
 4. Skrbeti je za to, da se vsa javna uprava, sodnijska in politiška, tako uredi, da ne bo predraga in da se je bode ljudstvo lahko posluževalo; osobito je želeti, da se uvedejo občinska mirovna sodišča ter da se odpravi prisilno legalizovanje vsaj za manjše zneske.
 5. Delovati je na to, da se uvede po železnicah pravična vožna cena, da se odpravijo toli krivične refakcije46 ter sploh pospešuje izvoz naših pridelkov v daljni trgovinski svet.

  Posebno naj naši zastopniki delujejo na to, da se južna železnica, ki vozi skozi celo dolgo ozemlje slovenskih dežel, podržavi, ker le tako je upati, da se uvedejo enako, kakor na državnih železnicah, pravični vožni tarifi.

 6. Shod priznava nujno potrebo, da se davki preuravnajo, ter izreka nado, da se bo nova davčna reforma izvršila tako, da bo po tem olajšano davčno breme posebno nižjim delujočim stanovom, osobito pa, da se zdatno zniža zemljiški in hišni razredni ter obrtni davek.
ß. Rokodelsko-obrtno vprašanje.
 1. Prvi slovenski katoliški shod obsoja pogubni liberalizem, ker je ravno ta s svojo sebičnostjo na obrtno-rokodelskem polju razrušil veljavo krščanskih načel in krščanske solidarnosti ter s tem odstranil najtrdnejšo podlago za občno blagostanje obrtno-rokodelskih stanov.
 2. Prvi slovenski katoliški shod je mnenja, da ima državna oblast važno nalogo pri reševanju obrtno-rokodelskega vprašanja; zato z veseljem pozdravlja postavodajalne poskuse v avstrijski državi, katerim je namen odstranjevati žalostne nasledke razjedajočega gospodarskega liberalizma; zlasti radostno pozdravlja snovanje zadrug, v katerih je v krščanskem srednjem veku cvetel rokodelski obrt, katerim pa naj se zagotovi potrebna samostojnost.
 3. Posebej pa prvi slovenski katoliški shod povdarja:
  1. Postavnim potom podeli naj se v zadrugah obrtnikom oni vpliv, kateri omogoči zadrugam vspešno delovanje;
  2. ustanové naj se samostalne obrtne zbornice, kamor naj pošiljajo zadruge svoje odposlance s pravico, javno zastopati koristi obrtnikov;
  3. omeji naj se obrtno delo po kaznilnicah, s katerimi ne morejo tekmovati;
  4. pridobitni in dohodninski davek naj se za obrtnike tako določuje, da bode zabranjeno vsako neosnovano ovaduštvo ter da se bode oziralo na opravičene želje obrtnikov;
  5. v pospeševanje krščanskega življenja in gmotnega stanja rokodelcev snujejo naj se po potrebi rokodelska društva mojstrov, pomočnikov in učencev.
γ. Delavsko vprašanje.
 1. Ker konkurenca, glavno načelo sedanje produkcije, ovira ugodno rešitev delavskega vprašanja, smatra prvi slovenski katol. shod za potrebno, da se ta konkurenca od zvunaj omeji z mednarodnimi pogodbami in primernimi zaščitnimi carinami, doma pa z uredbo domače produkcije; v ta namen naj se
  1. napravi prava razmera med produkcijo in potrebo;
  2. zabrani posameznikom monopol produkcije;
  3. prepreči nepravično izkoriščevanje delavskih močij;
  4. zagotovi delavcem stalno delo in upanje do boljše plače;
  5. kolikor mogoče odstranijo ženske od tovarn;
  6. delavci, njihove vdove in sirote primerno preskrbé za starost in slučaj bolezni.
 2. Nova industrijska podjetja naj bi se postavno dovoljevala pod naslednjimi pogoji:
  1. Da sta podjetnik in poslovodja poštena in izvedena;
  2. da je obstanek podjetja zagotovljen in delavci torej niso v nevarnosti, prej ali slej zgubiti delo in plačilo; zato se zahtevaj dokaz vsposobljenosti pri tovarnarjih.
 3. Maksimalna delavna dôba naj se pri posameznih industrijskih podjetjih skrči.
 4. Delavcem naj se zagotovi pravica, da iz svoje srede volijo zastopnike v sonadzorstvo pri izvrševanji zakonov v varstvo delavcev.
 5. Pri vseh večjih podjetjih naj se ustanové razsodišča iz veščakov.
 6. Ponočno delo v tovarnah naj se za ženske [v] popolnem prepové, za moške pa kolikor mogoče omeji.
 7. V varstvo nravnosti naj se delavci v tovarnah kolikor mogoče ločijo po spolu.
 8. Z ozirom na to, da se med delavci vedno bolj širi cerkvenemu in državnemu redu nevarna agitacija, izreka prvi slovenski katoliški shod prepričanje, da se mora delavski stan s primernimi sredstvi zopet pridobiti za krščanski red. V ta namen naj bi se snovala katoliška delavska društva ter med delavci razširjali dobri in poučni spisi o socijalnem gibanju.
 9. Slednjič je skrbeti zato, da bode obrtnijski nadzornik, kadar pride nadzorovat tovarne, z dotičnimi delavci govoril sam, a ne vpričo kakega druzega uradnika, ker le tako, ako delavci z nadzorniki govoré prosto in brez strahu, pride se na sled marsičemu, kar treba predrugačiti ali odpraviti.
δ. Nedeljski počitek in posvečevanje nedelj in praznikov.

Prvi slovenski katoliški shod izjavlja, da treba spopolniti sedaj veljavne odredbe gledé na nedeljski počitek, oziroma prenarediti, ker take, kakor so zdaj, nikakor ne zadostujejo v verskem, nravnem, gmotnem in zdravstvenem oziru. Le če se postavno uvede nedeljski počitek in vestno izpolnuje povsod, kjer še ne obstoji, ali je le na papirju, nadejati se je tudi, da se bodo jele posvečevati nedelje in prazniki. – V to svrho naj se:

 1. Kar najpreje omeji ob nedeljah in praznikih trgovina, kakor tudi vsako obrtovanje, katero ni neogibno potrebno.
 2. Preiskujejo in pretresajo naj se velikim obrtnikom toli radodarno podeljene izjeme od zakona o nedeljskem počitku.
 3. Zagotovi naj se nedeljski počitek uradnikom in službujočim pri železnicah in drugih prometnih zavodih.
 4. Prepové naj se brezpogojno prodaja žganja od sabotnih popoldanskih ur do ponedeljka zjutraj.
 5. Državni in drugi uradniki naj se oprosté ob nedeljah vsakterega posla, ki ni neogibno potreben.
 6. V kolikor je delo ob nedeljah dovoljeno, skrbé naj obrtniki, kar najbolje morejo, da se delavci primerno vrsté, da bode vsakteri delal le slednjo drugo ali tretjo nedeljo, ali pa le pol dné.
Resolucije o katoliškem življenju47

Prvi slovenski katoliški shod izjavlja, da mu je pred vsem namen poživiti versko življenje ter vsestranski prebuditi in okrepiti katoliško zavest v Slovencih. To pa bode mogoče le tedaj, ako se vsakdo prizadeva za pravi krščanski napredek v zasebnem in javnem življenju; ako se marljivo poslužuje vseh sredstev, katere mu ponuja sv. cerkev; ako spoštuje vse cerkvene naredbe in zvesto izpolnuje vse njene zapovedi: ako se živahno vdeležuje rednih in izvanrednih vrst službe božje, od cerkve priporočenih bratovščin in druzih družb; ako se tesno in vestno oklepa svojih dušnih pastirjev, škofov in sv. Očeta.

 1. Prvi slovenski katoliški shod priporoča zato pobožno in pošteno krščansko vedenje že v zasebnem življenju, v krščanskih družinah, kjer naj se z besedo in vzgledom položi zlasti mladini v mehko srce trden temelj za poznejše krepostno življenje po vzoru svete družine. V ta namen toplo priporoča Katoliško društvo detoljubov , čegar glasilo je Krščanski detoljub s prilogo za mladino.
 2. Živo katoliško zavest pa naj kaže vsakdo tudi v javnosti; zato I. slovenski katoliški shod pohvalno omenja tiste družbe, ki s primernimi sredstvi oživljajo katoliško zavest, kakor n. pr. velezaslužna Katoliška družba za Kranjsko in druga katoliška društva po Štajerskem, Koroškem in Primorskem.

  Hvaležno se spominja tudi Katoliških družb rokodelskih pomočnikov , ki v Ljubljani, Novem mestu, Št. Vidu, na Vrhniki, v Mariboru, v Marenbergu in drugod jako vspešno delujejo. Pristavlja le še željo, naj se snujejo taka društva tudi po druzih krajih, kjer se za primerno spozna in naj se ozira pri tem tudi na mojstre in učence. Posebna skrb naj se obrača za primerno stanovanje učencem, ako ne bivajo pri svojih stariših.

  Prvi slovenski katoliški shod odobrava, ako razna društva z dostojnim korporativnim nastopanjem pri bogoslužnih opravilih povišujejo zunanji blišč ter s tem pospešujejo čast božjo; prosi pa vodstva vseh društev, naj ne napravljajo slavnostij in veselic o prepovedanih ali tacih časih, da bi se motila javna služba božja; vsporede društvenih shodov in zabav naj vselej prirejajo tako, da vdeleženci morejo zadostiti svojim verskim dolžnostim.

 3. Ker se pa sad pravega katoliškega življenja najlepše kaže v delih krščanskega usmiljenja, katoliški shod radostno priznava, da je Vincencijeva družba najpripravnejše sredstvo za lajšanje rastoče dušne in telesne bede in reve, ter priporoča vsem katoličanom, naj naklanjajo raznim dobrodelnim zavodom, katere je oživila, svojo dobrohotnost in pomoč, ter naj marljivo snujejo Vincencijeve družbe zlasti po mestih, trgih in tovarniških krajih, kjer jih še ni.

  Prvi slovenski katoliški shod obžaluje, da so se farne ubožne naprave vzele cerkvi, najboljši materi revežev, in izreka željo, naj delujejo postavodajalni zbori na to, da se zopet povrne cerkvi pristojni vpliv pri oskrbovanju ubožnih zakladov, katere je večinoma sama zbrala v ta namen.

  Prvi slovenski katoliški shod si šteje tudi v dolžnost, izreči svoje občudovanje in najtoplejšo zahvalo raznim redovom in kongregacijam za njihovo požrtvovalno delovanje po raznih dobrodelnih zavodih, sirotišnicah, bolnišnicah itd. Dalje izraža željo, naj se taki zavodi, kjerkoli se snujejo, povsod izročajo redovom ali kongregacijam ali sploh cerkvenim rokam, v katerih na vse strani najbolje vspevajo.

  V svoji skrbi za vsestranski razvoj katoliškega življenja v Slovencih dviga prvi slovenski katoliški shod svoj glas tudi za uboge gluhonéme po Slovenskem, proseč, naj merodajni faktorji z zakladi, ki so jim v ta namen na razpolago, brez odlašanja ukrenejo, da se gluhonéme slovenske deklice izročé v izgojo čč. šolskim sestram v Šmihelu pri Novem mestu; za dečke pa naj se osnuje gluhonemnica v Ljubljani, ki naj se izroči v oskrb redovnikom ali vsaj duhovniškemu vodstvu.

  Šteje si tudi v dolžnost, izreči vsem podpirateljem učeče se mladine zahvalo za gmotno in duševno podporo, skazano ubogim slovenskim dijakom, ter pristavlja željo, naj se v ohranitev in spopolnitev Jeranove dijaške kuhinje v Ljubljani ustanovi društvo po vzgledu dijaške kuhinje ptujske in mariborske, ki se s tem toplo priporočate. To društvo prevzela naj bi Vincencijeva družba v svoje varstvo.

 4. Kot najboljše sredstvo za ohranjenje na poti krščanskega življenja priporoča katoliški shod razne cerkvene družbe in bratovščine.

  Posebno omenja tudi od sedanjega svetega Očeta zopet in večkrat toplo priporočeni III. red sv. Frančiška; družbo treznosti v čast sv. družini, ki ima namen udušiti jedno najpogubnejših strastij naših dnij: dalje Slomškovo bratovščino sv. Cirila in Metoda za spreobrnenje razkolnikov ter razne stanovske družbe (križevsko družbo) in Marijanske kongregacije. Odlično mesto prisvaja tudi za krščansko življenje tako pomenljivi bratovščini sv. rešnjega Telesa.

 5. Katoliški shod hvaležno priznava, da so ljudski misijoni in duhovne vaje neprecenljive pomembe za poživljenje verskega duha, in zato izreka z jedne strani dostojno zahvalo čč. oo. tovarištva Jezusovega in gospodom misijonarjem kongregacije sv. Vincencija Pavljanskega, ki je obhajajo po Slovenskem z veliko gorečnostjo in požrtvovalnostjo; z druge strani pa izraža toplo željo, naj duhovni pastirji pogosto naklanjajo to milost vernemu narodu, ter naj ondi, kjer ne morejo dobiti misijonarjev, sami ali v družbi z redovniki oskrbé dobre misijone.
 6. Prvi slovenski katoliški shod se spominja s hvaležnostjo do Boga zraven oo. jezuitov tudi njih učenca, škofa Tomaža Hrena, katerega je božja previdnost pred 300 leti poslala Slovencem, rešit jim vero katoliško. Z veseljem priznavamo, da je on, naš apostol, omogočil, da obhajamo danes prvi slovenski katoliški shod, in v znak svoje iskrene hvaležnosti izraža shod željo, da bodi katoliškim Slovencem sveta dolžnost, da postavijo temu velezaslužnemu možu dostojen spomenik v ljubljanskem mestu.
 7. Ker imamo pa v boju za katoliško življenje le tedaj upanje do zmage, ako se tesno oklepamo od Boga nam danih voditeljev in učiteljev, priporoča katoliški shod vsem vernim Slovencem, naj se vsikdar z neomajljivo vdanostjo, zvestobo in pokorščino držé svojih dušnih pastirjev, škofov in rimskega papeža, ki so od Boga postavljeni voditelji svete cerkve.

  Prvi slovenski katoliški shod britko čuti spone, ki vežejo sv. Očeta ter jim branijo z vso veljavo in močjo vladati sveto cerkev. Globoko užaljen [zaradi] hudih krivic, katere napravljajo sovražniki sv. Očetu, prvi slovenski katoliški shod slovesno oporeka vsakemu kratenju papeževih pravic, izraža svojo ponižno pa odkritosrčno udanost Slovencev do rimske stolice in posebej globoko spoštovanje in otroško ljubezen do vladajočega sv. Očeta Leona XIII., ter tirja v soglasju z zavednimi katoličani celega sveta, da se jim zopet povrne teritorijalna neodvisnost, in sicer taka, kakeršno spoznajo sami za potrebno, da morejo v neomejeni prostosti izvrševati svoj vzvišeni poklic.

Resolucije o tisku48

Ker sedaj po sovražnem tisku največ trpi sv. cerkev in katoliško življenje in s tem blagostanje našega naroda, izprevidi prvi slovenski katoliški shod, da je neobhodno potrebno sovražniku postaviti se v bran z enakim orožjem – s katoliškim tiskom. A ne le braniti, marveč tudi pozitivno mora tisek pospeševati katoliško zavest in katoliško življenje. Naj se izkoristi ta velemoč

 1. kot politična moč v časnikarstvu,
 2. kot izobraževalna moč v ljudskem, leposlovnem in znanstvenem berilu,
 3. kot vzgojilna moč v spisih za mladino.
  1. Prvi slovenski katoliški shod spozna za vzdržanje katoliškega mišljenja in prepričanja med Slovenci kot najpotrebnejše sredstvo dobro časništvo. Zato proglaša za resno dolžnost vseh vernih Slovencev izdatno gmotno in duševno podpiranje naših katoliških listov. V dolžnost naj si šteje tudi vsak katoličan zatirati vse veri sovražne časnike in jih nadomeščati z dobrimi, sveto vero in našo narodnost pospešujočimi; časnike pa, ki so nekoliko omahljivi, pa se še niso udali liberalstvu, naj vplivni katoličani tako preustrojijo, da se postavijo na dobro stran.
  2. Ker je pa prvi slovenski katoliški shod trdno prepričan, da more katoliško časopisje le tedaj pokazati svoj mogočni vpliv, ako je modro in primerno osnovano, zato priporoča, naj se osnuje neki stalen središčni odbor katoliških vrednikov in katoliško-zavednih vplivnih gospodov, ki naj bi določeval smer o glavnih političnih vprašanjih, in sicer vselej na podlagi katoliških načel, da se med katoliškimi listi ohrani toli potrebna edinost.
  3. Dobro vrejevan katoliško-politični dnevnik, nam je neogibno potreben, ter naj se tako vravna, da bode vstrezal duševnim in gmotnim potrebam in zahtevam katoliških Slovencev, bivajočih po vseh slovenskih pokrajinah. Ker si pa slovensko ljudstvo sploh dragega dnevnika ne more naročati, potrebujemo tudi dobro vrejevanih po jedenkrat ali večkrat na mesec izhajajočih perijodičnih listov. Z zadovoljnostjo izjavljamo, da imamo Slovenci take liste, ki že hvalevredno delujejo v tem smislu. Želeti je, naj se ti listi sporazumevajo med seboj in po središčnem odboru, da bodo vsi pisali v enotnem smislu in vsi delali z enakim navdušenjem za dobro stvar.
  1. Prvi slovenski katoliški shod s hvaležnostjo do Boga ponosno imenuje družbo svetega Mohorja ; zahvaljuje se slavnemu odboru in vsem gorečim pospeševateljem za tolik trud, prosi, naj ne opešajo, marveč z enako vnemo še nadaljujejo slavno delo slovenskemu narodu v duševni in telesni blagor.
  2. Vernim olikanim Slovencem bodi vestna skrb, da Matica Slovenska deluje vedno na pravi versko-nravni podlagi.
  3. Velike zasluge za slovenski katoliški tisek imajo razna katoliška tiskovna društva. Prvi slovenski katoliški shod jim izreka za požrtvovalno delovanje toplo zahvalo, ter živo priporoča vsem Slovencem, naj jih krepko podpirajo.
 1. Kakor pripravljanje dobrega berila, tako je tudi prevažno njega razširjanje; vsakega katoličana je torej vestna dolžnost, da slabo in kužno berilo po moči zavira, dobro pa pridno razširja po družinah in društvih. V to svrho vzlasti veliko pripomorejo farne knjižnice, ako so modro vravnane.
  1. Dobri, krščansko pisani vzgojilni spisi naj se pridno širijo med Slovenci, da se stariši in vzgojitelji zavedajo svoje preimenitne dolžnosti, ter jo vestno spolnjujejo.
  2. Prvi slovenski katoliški shod priporoča vsem pisateljem, izdajateljem in učiteljem mladine posebno skrb pri izdavanju, zalaganju in razširjevanju spisov za mladino.
  3. Prvi slovenski katoliški shod nasvetuje, naj se sestavi odbor veščih môž, ki naj vestno presodijo in ocenijo vse slovenske knjige ljudstvu in mladini namenjene, oziroma dosedanje zanesljive ocene nadaljujejo in spupolnjujejo, da se slabo blago odstranjuje, tembolj pa razširjajo res dobre knjige. V tem smislu poskrbi naj se tudi posebna izdaja slovenskih klasikov za odraslo mladino.
Resolucije o katoliško-narodni organizaciji49
 1. Prvi slovenski katoliški shod smatra nepremenljiva načela katoliške vere kot glavni temelj javnopravnemu razvoju slovenskega naroda in izreka iskreno zeljo, da bi na tej trdni podlagi složno sodelovali vsi Slovenci v težkem boju za narodni obstanek slovenskega ljudstva.

  Prvi slovenski katoliški shod odbija od sebe neosnovano očitanje, da je njegov program kriv razkola na Slovenskem.

  Temeljem katoliških načel, ki jamčijo jednako pravico vsakemu, zahteva prvi slovenski katoliški shod za slovensko ljudstvo narodno ravnopravnost z vsemi narodi avstrijskimi, zlasti tudi ravnopravnost slovenskega jezika v šoli in v uradu, to tembolj, ker je ta ravnopravnost tudi slovesno zajamčena v čl. 19. držav. tem. zakona, ter obžaluje krivice, ki se delajo po raznih deželah slovenskemu narodu.

  V obrambo naših verskih in narodnih pravic spoznava prvi slovenski katoliški shod potrebo tesne zveze katoličanov raznih avstrijskih narodov in izraža odkritosrčno željo, da bi na podlagi narodne jednakopravnosti vsi narodi avstrijski združili se k skupnemu složnemu delovanju za moč, čast in slavo skupne avstrijske domovine, po vzvišenem geslu presvitlega vladarja:Z združenimi močmi!

 2. Prvi slovenski katoliški shod jemlje radostno na znanje, da na Slovenskem vrlo delujejo v zmislu katoliško-narodnih načel razna politična društva, kakor: Katoliško politično društvo v Ljubljani , Slovensko društvo na Štajarskem, Katoliško politično in gospodarsko društvo za Slovence na Koroškem , Katoliško politično društvo v Konjicah, Katoliško politično društvo v Slovenjem Gradcu, Katoliško politično društvo pri Sv. Lovrencu v Slovenskih Goricah, Katol.-politična čitalnica v Čepovanu itd., – in izraža željo, naj katoliški narodnjaki i nadalje krepko podpirajo trudapolno delovanje teh društev, posebno s tem, da jim pridobivajo novih udov in prijateljev, ter da tam, kjer se kaže potreba, snujejo nova taka društva.
 3. Prvi slovenski katoliški shod smatra tesnejšo organizacijo slovenskega ljudstva na katoliško-narodni podlagi kot potrebno. V to svrho pooblašča stalno komisijo druzega slovenskega katoliškega shoda, da naj se pomnoži z odličnimi katoliško-zavednimi rodoljubi iz vseh slovenskih pokrajin in se osnuje kot Slovenski katoliški odbor z nalogom in delokrogom izvrševalnega odseka katoliških Slovencev.
Opombe

42. Poročilo pripravljalnega odbora o I. slovenskem katoliškem shodu kateri se je vršil 1892. leta v Ljubljani. Ljubljana : pripravljalni odbor, 1893, str. 64–67.

43. Salzburg.

44. Poročilo pripravljalnega odbora o I. slovenskem katoliškem shodu kateri se je vršil 1892. leta v Ljubljani. Ljubljana : pripravljalni odbor, 1893, str. 81–83.

45. Poročilo pripravljalnega odbora o I. slovenskem katoliškem shodu kateri se je vršil 1892. leta v Ljubljani. Ljubljana : pripravljalni odbor, 1893, str. 106–111.

46. Letni popusti na železnici pri večjih pošiljkah.

47. Poročilo pripravljalnega odbora o I. slovenskem katoliškem shodu kateri se je vršil 1892. leta v Ljubljani. Ljubljana : pripravljalni odbor, 1893, str. 116–119

48. Poročilo pripravljalnega odbora o I. slovenskem katoliškem shodu kateri se je vršil 1892. leta v Ljubljani. Ljubljana : pripravljalni odbor, 1893, str. 127–129.

49. Poročilo pripravljalnega odbora o I. slovenskem katoliškem shodu kateri se je vršil 1892. leta v Ljubljani. Ljubljana : pripravljalni odbor, 1893, str. 143–144.