Meni

Dok. št. 66
Resolucija o oblikovanju skupnega narodnega zastopstva jugoslovanskih političnih strank, stoječih na temelju Majniške deklaracije, sprejeta na shodu zaupnikov Narodno napredne stranke za Kranjsko 2. februarja 1918 v Ljubljani96

N. N. S. uvideva nujno potrebo skupnega narodnega zastopstva in skupne reprezentance vseh jugoslovanskih strank, stoječih na temelju majniške deklaracije.97 V to svrho naj se osnuje čim hitreje in pred vsem Jugoslovanski centralni narodni odbor za pokrajine, zastopane v dunajskem državnem zboru; v tem odboru naj imajo enakomerno zastopstvo vse deklaracijske stranke in organizacije; za pristop in sodelovanje pa je povabiti tudi Jugoslovansko socijalno demokracijo. Jugoslovanski centralni narodni odbor si bo svoj delokrog sam soglasno določil, ter je v njen načeloma izključeno vsako majorizovanje. Poglavitna njegova naloga pa bo tudi, da bo stopil brez odloga v stik z deklaracijskimi strankami v Banovini in Ercegbosni v svrho združitve.

Izvrševalnemu odbora N. N. S. se naroča, da o tem sklepu obvesti vse deklaracijske jugoslovanske politične organizacije in Jugoslovanski klub na Dunaju z željo naj le-ta posreduje nujni razgovor med strankami. Na velikonočnem velikem zboru zaupnikov N. N. S. bo potem izvrševalni odbor imel poročati o uspehu te akcije.

Opombe

96. Slovenski narod, leto LI, št. 28, Ljubljana, 4. 2. 1918, Shod zaupnikov Narodno-napredne stranke.