Meni

Dok. št. 162
Izjava češkega dijaštva, podana na III. shodu narodno-radikalnega dijaštva 17.–19. septembra 1909 v Ljubljani287

VIII.

Češko dijaštvo, prisotno na III. shodu nar.-radikalnega dijaštva v Ljubljani se pridružuje z živim zanimanjem vsem zahtevam, ki jih je shod izrekel, in povdarja te-le misli:

  1. V narodno-radikalnem gibanju slovenskega dijaštva vidi kar najbolje izraženo narodno zavest slovensko, njega kulturno-vzgojno smer smatra slovenskemu narodu najkoristnejšo.
  2. V manjšinjskem oziru protestira kar najodločnejše proti nemški nasilnosti, izraža svoje radostno občudovanje nad uspehom, s kakršnim se Slovenci proti tej nasilnosti bore, in obeta, da bo stalo kakor en mož za vse slovenske šolske zahteve na Štajerskem, Koroškem, Primorskem, Kranjskem in v Trstu, osobito pa za slovensko univerzo ter da bo kar možno vplivalo v tem smislu na vodilne kroge svojega naroda.
  3. V razrešitvi jugoslovanskega vprašanja, ki vodi k zbližanju vseh jugoslovanskih narodov v vseh vrstah in vseh ozirih, vidi češko dijaštvo stopnjo naprej v splošnem razvoju vseslovanskega zbližanja in prosi prisotne zastopnike Jugoslovanov, naj še nadalje delujejo z vso močjo za zbližanje vseh slovanskih narodov. – Za sebe obeta, da bo neutrudno agitiralo za to idejo.
  4. Protestira kar najodločneje proti slovenski klerikalni žurnalistiki, ki agitira proti obisku čeških visokih šol v Pragi iz verskih vzrokov. Nasprotno priporoča obisk čeških visokih šol, kajti v medsebojnem stiku in spoznavanju slovanskih narodov vidi pozitiven uspeh v evoluciji slovanskega zbliževanja.
Opombe

287. Omladina : glasilo narodno-radikalnega dijaštva, Ljubljana, leto VI, 1909, št. 6, 7, str. 98.