Meni

Dok. št. 17
Resolucije, sprejete na seji načelstva Slovenske ljudske stranke na Kranjskem 18. septembra 1917 v Ljubljani18

S. L. S. pozdravlja z globoko hvaležnostjo noto sv. Očeta Benedikta XV. z dne 1. avgusta t. l. za svetovni mir.

Iskreno in brez vsakega pridržka si osvaja S. L. S. bistvene točke mirovnega predloga sv. očeta, ki so narekovane po visokem duhu popolne nepristranosti in nespodbojne pravičnosti ter označujejo edino pravo pot iz labirinta spornih vprašanj, v katera so zapletene vojskujoče se države.

Namestitev orožne sile po naravni sili pravice, sodobno in vzajemno razoroženje vseh držav, obvezno razsodišče za države, čigar avtoriteta je zasidrana v solidarnosti vseh narodov sveta, resnična svoboda za vse narode in svoboda morja – tvorijo pravo podlago za pravičen in trajen svetovni mir, zajamčujoč zdravo reorganizacijo narodov ter ožjo in tesnejšo zvezo vseobče ljudske družine v osrečujočem znamenju prave svobode in visoke pravičnosti.

Svesta si pritrjevanja celokupnega katoliškega slovenskega ljudstva, daje S. L. S. svoje skromne moči v dosego visokega smotra sv. očetu na razpolago in združuje svoje iskrene molitve z verniki celega sveta, da bi Vsegamogočni blagoslovil korak, ki ga je v najresnejši uri započel Njegov namestnik na zemlji.

Naj bi prav kmalu napočil dan, ko se združijo vsi narodi sveta okoli vznesene zastave miru, ki jo je dvignil namestnik Kristusov na zemlji.

Načelniku stranke se naroča, da ta sklep priobči na primeren način sv. stolici.

S. L. S. odobrava in si osvaja državnopravno deklaracijo jugoslovanskih poslancev v avstrijskem državnem zboru z dne 30. maja t. l. 19 in hoče slejkoprej zastaviti svoje moči za uresničenje jugoslovanskega edinstva pod žezlom habsburško-lorenske dinastije.

[...]

S. L. S. vzame z zadovoljstvom na znanje, da se je ustanovila v Curihu mednarodna katoliška unija. Poročilo načelnika stranke o čedalje uspešnejšem delovanju Katoliške unije se odobri. S. L. S. hoče z vsemi močmi sodelovati, da se dosežejo vzvišeni smotri te velepomembne katoliške organizacije.

Opombe

18. Slovenec : političen list za slovenski narod, leto XLV, št. 214, Ljubljana, 19. 9. 1917, Sijajna manifestacija S. L. S. za svetovni mir in jugoslovensko edinstvo.