Meni

Dok. št. 27
Političnoprogramski del pravil Katoliško-političnega in gospodarskega društva za Slovence na Koroškem, ustanovljenega 5. marca 1890 v Celovcu33

§ 2.

Namen društva je:

 1. da ohrani med koroškimi Slovenci živo katoliško vero;
 2. da koroške Slovence poučuje v verskih, političnih, národnih in gospodarskih zadevah ter da brani njih národne in državljanske pravice po geslu: vse za vero, dom, cesarja;
 3. da skrbi za gospodarski napredek, zlasti kmetskega stanu, ter pripomaga, da se povzdigne blagostanje med koroškimi Slovenci.
§ 3.

Da društvo svoj namen doseže, služijo mu sledeči pripomočki:

 1. občni zbori;
 2. odborove seje;
 3. društveni shodi po raznih krajih koroške vojvodine, na kterih se bodo v poučnih govorih pretresale občne zadeve, ki so imenitne v verskem, političnem, narodnem ali gospodarskem oziru;
 4. poučni spisi, ki se bodo tiskali ali v časnikih ali v posebnih knjižicah;
 5. društvo sme v raznih krajih ustanavljati tudi ljudske knjižnice;
 6. društvo sme po raznih krajih dežele napravljati veselice s petjem, godbo, gledališkimi predstavami ter zabavnimi in poučnimi govori;
 7. društvo bo posredovalo pri občinskih, deželnih in državnih volitvah, ljudstvo poučevalo po svojih udih in s svojimi spisi ter priporočalo kandidate, oziraje se na želje in potrebe ljudstva, ktere bo pozvedelo po svojih zaupnih možeh;
 8. društvo bo naznanjalo želje ljudstva v peticijah (prošnjah) do visoke vlade in do deželnega ter do državnega zbora, ali pa jih v podobi resolucij (sklepov ali izjav) razglašalo po časnikih;
 9. za povzdigo narodnega gospodarstva med koroškimi Slovenci se bo društvo posluževalo vseh postavno dovoljenih pripomočkov, posebno pa bo kmetijstvo s tem povzdigniti skušalo, da bo svetovalo in posredovalo pri nakupu plemenske živine, drevesnih sadik, dobrih semen, kmetijskega orodja itd. Ako bi nastali pri tem kaki stroški, pokrivalo jih bode društvo z letnimi doneski svojih udov in s prostovoljnimi darovi.
Opombe

33. Mir, leto IX, št. 7, Celovec, 10. 4. 1890, Pravila katoliško-političnega in gospodarskega društva za Slovence na Koroškem, s sedežem v Celovcu.