Meni

Dok. št. 118
Sklep kranjskega deželnega zbora o obrambi ustavnih pravic slovenskega naroda, sprejet na njegovi seji 28. februarja 1898204

C. kr. vlada se pozivlja, takoj storiti vse potrebno, da se bodo varovale slovenskemu, oziroma hrvatskemu prebivalstvu na Kranjskem, Štajerskem, Koroškem in Primorskem v ustavi zajamčene mu pravice in da se ščiti to prebivalstvo nasilstva večine, kjer je vsled manjšega števila v deželi ali pa vsled umetno prikrojenega volilnega reda v zakonodajnih zborih v manjšini.

Opombe

204. Stenografični zapisnik sedemnajste seje deželnega zbora kranjskega v Ljubljani dne 28. februarija 1898. Obravnave deželnega zbora kranjskega v Ljubljani : od. 28. decembra 1897 do 28. februarja 1898 : po stenografičnih zapisnikih : 39. zvezek. Ljubljana : deželni odbor kranjski, 1898, str. 440. – Predlog sklepa so 21. 2. 1898 podali Ivan Hribar in tovariši (pripadniki Narodne stranke in Katoliške narodne stranke) Ivan Božič, dr. Danilo Majaron, Gabrijel Jelovšek, dr. Ignacij Žitnik, Franc Schweiger, Franc Košak, Jožef Lenarčič, Janez Ažman, Anton Klein, Viktor Globočnik, Janez Perdan, Andrej Kalan, Tomaž Kajdiž, Oton pl. Detela, Franc Modic, Franc Višnikar, dr. Franc Papež, Franc Povše, dr. Ivan Tavčar in Viljem Pfeifer. (Priloga 70, Obravnave deželnega zbora kranjskega v Ljubljani : od. 28. decembra 1897 do 28. februarja 1898 : po stenografičnih zapisnikih : 39. zvezek. Ljubljana : deželni odbor kranjski, 1898, str. 511.)