Meni

Dok. št. 148
Resolucija o narodni obrambi, sprejeta na II. shodu narodno-radikalnega dijaštva 5.– 8. septembra 1907 v Celju265

 1. Narodna obramba hoče okrepiti narodne meje in manjšine potom osamosvojitve od tujega gospodarskega vpliva ter splošne in strokovne naobrazbe.
 2. Naravni centri našega življa v obmejnih pokrajinah so središča narodne obrambe.

  Smatramo gospodarsko okrepitev vseh stanov in slojev za neobhodno potrebno. V zadružništvu vidimo najvažnejšega činitelja gospodarske osamosvoje.

  Nujno potreben je enoten načrt obrambnega dela. Zato se zavzemamo za ustanovitev gospodarske obrambne organizacije. Delo obrambnih društev naj podpirajo pokrajinski narodni sveti. Potreben pa se nam zdi tudi skupen vseslovenski narodni svet. Največjo važnost polagamo na obmejno in manjšinsko naselbinsko akcijo.

 3. Poživljamo slovensko dijaštvo, da se bavi z gospodarskimi vprašanji vseh strok, predvsem pa naj si skuša pridobiti trgovske izobrazbe.

  V gospodarskem boju z nasprotniki je potrebno, da znamo njih jezik; zato zahtevamo od slovenskega dijaštva, da se poleg nemščine uči tudi laščine.

  Slovensko dijaštvo naj smatra za svojo dolžnost, da sodeluje po zmožnosti v vseh obrambnih napravah.

Opombe

265. Omladina : glasilo narodno-radikalnega dijaštva, Ljubljana, leto IV, 1907, št. 9, str. 143.