Meni

Dok. št. 13
Resolucija organizacijskega odseka tretjega slovenskega katoliškega shoda 26.–28. avgusta 1906 v Ljubljani o oblikovanju vseslovenske katoliške politične stranke14

Namen organizacije je, združiti razkropljene sile posameznikov, da postanejo po skupnosti zmožne doseči velikih vspehov, katerih posameznik ne zmore. 3. slov. katol. shod ponavlja želje, izrečene na 2. slov. katol. shodu, opozarja zopet na potrebo organizacije za ohranitev našega naroda na temelju katoliške vere in slovenske narodnosti ter priporoča:

1. Vsi katoliško misleči Slovenci naj se združijo v veliko stranko, ki obsegaj vse sloje in vse pokrajine slovenskega ljudstva. Ta stranka stoj na najširši demokratični podlagi, tako da volijo njeno vodstvo zaupniki iz vseh stanov. Izvrševalni odbori naj bodo po vseh slovenskih pokrajinah ter naj delujejo samostojno. O stvareh, ki so važne za ves slovenski narod, naj se posvetuje osrednji odbor, ki ga tvorijo odposlanci vseh teh pokrajinskih odborov. Ta velika politična organizacija se naslanjaj na politična društva, ki se naj osnujejo v vsakem volilnem okraju, in naj vpliva na državni zbor in na deželne zbore, ter na občine, da se v njih varujejo katoliška načela in da dobé Slovenci vse pravice, ki jim gredo v šolstvu ljudskem, srednjem in višjem, v uradu, cerkvi in sploh v javnopravnem življenju. Politična društva naj skrbé, da bodo najširši ljudski sloji po shodih in v časopisju vedno poučeni o ustavnem življenju.

Opombe

14. III. slovenski katol. shod v Ljubljani : dne 26., 27. in 28. avg. 1906 : govori, posveti in sklepi (uredil dr. Evgen Lampe). Ljubljana : Katoliška bukvarna, 1907, str. 82–83.