Meni

Dok. št. 121
Sklep kranjskega deželnega zbora o ustanovitvi delegacije za izročitev prošnje za ustanovitev Univerze v Ljubljani cesarju Francu Jožefu I., sprejet na njegovi seji 28. decembra 1898208

Izvoli se odposlanstvo, katero poleg gospoda deželnega glavarja209 obsegaj še troje članov visoke zbornice, v ta namen, da zaprosi avdijencije pri Njegovem Veličanstvu cesarju ter ob vznožji Najvišjega prestola izroči najudanejšo prošnjo za ustanovitev vseučilišča v Ljubljani.

Opombe

208. Stenografični zapisnik prve seje deželnega zbora kranjskega v Ljubljani dne 28. decembra 1898. Obravnave deželnega zbora kranjskega v Ljubljani : od 28. decembra 1898 do 16. maja 1899 : po stenografičnih zapisnikih : 40. zvezek. Ljubljana : deželni odbor kranjski, 1899, str. 14, 15. – V delegacijo so bili izvoljeni dr. Anton Bonaventura Jeglič, škof, Danilo Majaron in Franc Povše (prav tam, str. 20).

209. Oton pl. Detela.