Meni

Dok. št. 173
Razmišljanje nekdanjega načelnika Vseslovenske ljudske Stranke dr. Ivana Šusteršiča o vključitvi Jugoslavije v Združene podonavske države neposredno pred odhodom Slovencev iz Avstrije303

Govori in piše se o samostojni Jugoslaviji v smislu popolne ločitve od dosedanje državne zveze pa tudi od dinastije. To je v gotovi meri istovetno z izoliranjem Jugoslavije. Izolacija ima svoje solnčnate in senčnate strani. Splendid isolation 304 ameriških Zedinjenih držav – prosta roka na vse strani – obhaja v sedanjih časih zmagoslavje, kakršnega svet doslej ni videl. Toda ameriške Zedinjene države so narod 120 milijonov, razpolagajo z neizmernim naravnim bogastvom, z malo da neizčrpnimi državnimi denarnimi viri, z mogočno veleindustrijo in trgovino, z visoko kulturo. Poleg vsega pa uživajo Zedinjene države tudi še izolirano lego. Velika luža jih loči od vseh ostalih velesil sveta. Vsakemu je jasno, da je situacija bodoče Jugoslavije bistveno drugačna v kratkomalo vseh ozirih, v katerih je Amerika močnejša, ali vsaj tako močna, kot vsaka druga velevlast, je Jugoslavija slabejša kot sploh vsaka velevlast in mejila bo, kakor smo že povdarjali, neposredno na velevlast Italijo, ki je obenem mogočen in nerazmerno močnejši konkurent na Jadranskem morju. V takem položaju je stališče slabejšega konkurenta zelo težavno. Bati se je, da si Italija takoj osvoji komercijelno prvenstvo na Jadranski obali. To prvenstvo pa ne bo od danes do jutri, ker bo Italija dosti močna, da je trajno obdrži. Roko v roki s tem bo šlo industrijelno prvenstvo v naših deželah.

Nerazmerno ugodnejša je pozicija jugoslovanske države kot ena Podunavskih Zedinjenih Držav . K tem Podunavskim Zedinjenim Državam štejemo vse tiste narodne države, ki se izcimijo iz sedanje habsburške monarhije. Ni dvoma, da so te države ekonomsko močno navezane ena na drugo. Večstoletno skupno življenje je ustvarilo vezi, ki ostanejo tudi potem, ko izgine sedanji državni ustroj z vsem svojim neslanim birokratskim aparatom, sploh ko izgine vse, kar je narode sistematično odtujevalo državi.

Jugoslavija je v glavni stvari morska [obala] te podunavske skupine. Ostalo je zaledje. Neka organična državnopravna zveza obali305 z zaledjem bi dala Jugoslaviji uprav sijajno pozicijo v označeni skupini. Lahko se reče, da bi v doglednem času Jugoslavija zamogla doseči uprav prominentno vlogo v teh Zedinjenih državah. Jasno pa je, da bi bil ta razvoj le mogoč, če bi bila država Jugoslovanov popolnoma neodvisna in suverena. Prvo je tedaj brez vsakega dvoma, da se ustvari ta suverenost in neodvisnost v polni meri in da potem jugoslovanski narod svobodno sklepa o svojih stalnih dotičajih do sosednih narodnih držav, zrastlih na tleh današnje avstroogrske monarhije.

Dinastičnega vprašanja se danes ne dotikamo, razmotrivati hočemo to, ko bomo bližje razpravljali o Zedinjenih podunavskih državah.

Opombe

303. Resnica, leto I [i. e. II], št. 45, Ljubljana, 26. 10. 1918, Ivan Šusteršič, Izolirana Jugoslavija ali Zedinjene države.

304. Vzvišena osamljenost.

305. Obale.