Meni

Dok. št. 141
Programska vodila liberalno usmerjene skupine zbrane ob glasilu Naš list, objavljene v njegovi prvi številki 7. januarja 1905 257

Slovenci!

Pred vami leži nov slovenski list.

Ali jih nimamo že zadostno število, ali je potreba novega slovenskega tednika dokazana, ugovarjal bo ta ali drugi. O potrebi takega lista, ki bi ne služil edino le strankarskim prepirom, in bi ne imel svojega prostora za brezkoristne osebne napade v domačem kraju; ki bi se posvetil izključno probuji našega naroda in ki bi mu bila resna skrb za njegove koristi in njegov napredek, o taki potrebi, ljubi Slovenci, presojajte sami. Saj so vam znane domače razmere.

Naš List ni bil ustanovljen, da bi netil sovraštvo med lastnimi slovenskimi brati, pa tudi ni bil ustanovljen radi tega, da bi boj, ki se bije po Slovenskem, skušal blažiti. Ne, – tak boj je potreben, tako trdita obe nasproti si stoječi stranki; tako pravimo tudi mi, kajti zmaga bo le tedaj častna in slavna za dotično stranko, ako si jo bo le-ta priborila s trudom in naporom vseh svojih sil. – Da pa vsled tega boja, v katerem se trati toliko dragocenih moči za brezplodne medsebojne napade, trpi celokupni slovenski narod, in da od tega razpora gotovo nimajo koristi obmejni Slovenci, posebno oni na Koroškem, tega pa tudi nihče ne more tajiti.

Naš List se torej ne bo vmešaval v domači prepir, svoj program izvrševati hoče s tem, da bo širil prosveto kar najpoljudnejše v najširše sloje slovenskega ljudstva, da se bo posvečal temu, kar more biti v korist našemu narodu, to je odločnemu delu za njegov napredek. Osobito se hoče pečati z gospodarskimi vprašanji Slovencev in Slovanov v obče, zabeležiti hoče najmanjši tozadevni pokret in biti odločen pospešitelj gmotnega našega napredka. Svojo pozornost hoče v prvi vrsti obračati kmetskemu in obrtniškemu stanu, ki žalibog hirata in propadata čim dalje bolj. Nič manj pozoren ne bo na delavsko vprašanje, kajti ravno delavstvo je važen faktor za naš mali slovenski narod.

Naš List se bo potegoval odločno za ustanovitev vsakovrstnih slovenskih, zlasti obrtnih, trgovskih in drugih višjih šol, saj imamo na celem Slovenskem le prav malo srednjih šol in od vseh ni niti jedna popolnoma slovenska.

Ena najvažnejših njegovih nalog bo, pazno zasledovati vsako gibanje naših narodnih nasprotnikov doma in ob mejah slovenskih. Zato vas vabimo, ljubi Slovenci, – pa bodi že kmet, obrtnik, delavec, trgovec, ali akademični izobraženec – ki vam je res ležeče na lepši bodočnosti slovenskega naroda, stopite v naš krog, pomagajte odbijati naskoke sovražnikove, ki čim dalje drznejše nastopa na naših tleh, hoteč nas ugonobiti narodno, a ugonobiti nas tudi gmotno!

Ne oziraje se niti na osebo, niti na dostojanstvo, bičal bode Naš list najgrši greh – narodno izdajstvo. Brezobzirno bode razkrival nakane nasprotnikov naših narodnih zahtev, pospeševal in najodločneje pa zagovarjal vse naše narodne težnje, dramil naše ljudstvo k narodnemu delu, narodni zavesti in narodnemu ponosu. Vsak dober nasvet, ki ga ima kdo v spopolnitev Našega Lista, bomo radi uvaževali in skušali doseči, da bo list ustrezal vsestranskim zahtevam.

Na baš ne prijetni poti, ki jo je nastopil, vodila bo Naš List ideja celokupnih koristi vsega slovenskega ljudstva, pred očmi bo vedno imel edini cilj – vse za blagor našega naroda!

Opombe

257. Naš list, leto I, št. 1, Kamnik, 7. 1. 1905, Slovenci!