Meni

Dok. št. 176
Stališče Jugoslovanske socialnodemokratske stranke o nujnem predlogu Pokrajinske vlade za Dalmacijo za takojšnjo združitev Države Slovencev, Hrvatov in Srbov s kraljevinama Srbijo in Črno goro, podano na seji Narodne vlade Slovencev, Hrvatov in Srbov v Ljubljani 21. novembra 1918310

Vsled političnega položaja v naši novo nastali državi sami in zaradi uravnavanja našega razmerja napram Italiji ter drugim na novo nastalim narodnim državam, je nujno, da se čimpreje osnuje začasna enotna državna oblast na celem jugoslovanskem ozemlju, ki naj z enakomernim poudarkom zastopa interese Slovencev, Hrvatov in Srbov na zunaj ter v najkrajšem času skliče konstituanto, najkasneje en mesec po sklepu miru. Ta začasna državna oblast naj se sestavi iz Narodnega Veča, ki ga je reformirati po dejanskem razmerju organiziranih političnih sil na jugoslovanskem ozemlju bivše avstro-ogrske monarhije, srbske in črnogorske narodne skupščine in zastopnikov Jugoslovanskega odbora v Londonu. Ta začasna oblast naj izvoli iz svoje srede začasno skupno vlado in njenega predsednika. Konstituanta, ki naj določi obliko vladavine, njeno ustavo in upravo, se naj izvoli po splošni, enaki, tajni in proporčni volivni pravici vseh državljanov obojega spola, starih nad 21 let. Število mandatov za konstituanto naj se razdeli tako, da odpade na vsakih 25.000 duš najmanj po en poslanec, volivni okraji pa naj obsegajo zaenkrat področja dosedanjih narodnih vlad. Jugoslovanska država bodi socialna republika z najširšo samoupravo ljudstva.

Opombe

310. Zapisnik 20. seje Narodne vlade SHS v Ljubljani, z dne 21. novembra 1918. Sejni zapisniki Narodne vlade Slovencev, Hrvatov in Srbov v Ljubljani in Deželnih vlad za Slovenijo 1918–1921: 1. del: od 1. nov. 1918 do 26. feb. 1919 (za objavo pripravil Peter Ribnikar). Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, 1998, str. 125. – O predlogu Pokrajinske vlade za Dalmacijo glej pojasnilo v dok. št. 175, op. 308.