Meni

Dok. št. 53
Programska izjava Narodno-napredne stranke za Kranjsko, sprejeta na shodu njenih zaupnikov 18. julija 190176

 1. Narodno napredna stranka stoji na stališču narodne avtonomije ter se bori s tega načelnega stališča za vsestranski svobodni razvoj slovenske narodnosti v politiškem, kulturnem in socialnem oziru.

  V to svrho zahteva popolno jednakopravnost in jednakoveljavnost slovenske narodnosti in slovenskega jezika v vseh državnih in avtonomnih uradih, v cerkvi, v šoli in sploh v javnem življenji.

  Od državne uprave zahteva stranka večjo brigo za moralno in materialno povzdigo slovenskega naroda.

 2. Stranka zahteva svobodno, sicer na kulturnih načelih krščanstva zgrajeno, a od vsake cerkvene uprave popolnoma nezavisno narodno šolo in v to svrho izdatno izboljšanje gmotnega položaja učiteljskega stanu, združeno s povišanjem njegove znanstvene in strokovne izobrazbe.
 3. V verska in cerkvena vprašanja se stranka načeloma ne vtika, zahteva pa nujno zadostnih legislativnih sredstev zoper vsako zlorabo cerkvene in duhovske oblasti v politiške namene.
 4. Stranka priznava jednakopravnost in jednakoveljavnost vseh stanov ter vsled tega odločno odklanja nadvladje bodisi politiško in socialno kateregakoli stanu.
 5. Dosledno je stranka načeloma za splošno direktno in tajno volilno pravico, zahtevati pa mora pred dejanjsko vpeljavo glede na posebne sedanje razmere v slovenski domovini zadostnih legislativnih jamstev za popolno svobodo izraževanja ljudske volje in zlasti zoper oviranje te svobode po politiški zlorabi cerkve.
 6. Stranka vpošteva veliko važnost meščanstva za kulturni in gospodarski napredek naroda slovenskega ter teži na to, da postopa meščanstvo vsporedno z drugimi produktivnimi sloji. Skrb stranke je odstranjevati vsako pojavljajoče se nasprotstvo med stanovi.
 7. V narodno-gospodarskem pogledu naglaša stranka veliko važnost kmetijstva za slovenski narod ter zahteva izdatno zakonito varstvo kmetijskega stanu v vsakem oziru z ureditvijo kmetskega realnega kredita v ohranjenje kmetskih domov in osebnega kredita v zboljšanje gospodarstva, z olajšanjem, oziroma odpravo dedinskih in prenosnih pristojbin itd. Stranka zahteva v prilog kmetijske produkcije pravično pogodbo z Ogrsko, tej produkciji koristne trgovinske pogodbe in koristno prometno tarifno politiko.

  Ker je glavni vzrok propadanja kmetijskega stanu zlasti v slovenskih pokrajinah pasivna kmetijska produkcija, zato zahteva stranka vse tiste naprave in uredbe, ki pomagajo povzdigniti to produkcijo kvantitativno in kvalitativno, posebno pa smatra za nujno potrebno boljšo strokovno naobrazbo kmetijskega stanu in njega stanovsko organizacijo v svrho samopomoči.

 8. Uvažujé nadalje veliki pomen krepkega in svobodnega trgovskega in obrtnega stanu, bodi dolžnost državne uprave omogočiti in pospeševati vsestransko pristopno višjo splošno in strokovno izobrazbo teh stanov ter pospeševati pridobitev gmotnih sredstev za uspešno tekmovanje na domačem in svetovnem trgu.

  V dosego teh smotrov je težiti na olajšanje prometa po pomnožitvi in sistematični ureditvi prometnih sredstev in na zboljšanje zvez s tujezemstvom, da se izkoristijo naravne sile in zakladi naših dežela.

  Narodno napredna stranka pa obsoja najodločneje trgovskemu in obrtnemu stanu sovražno neplodno združevanje kmetovalca v konsumna društva, katera se ne omejujejo zgolj na nabavo strogo kmetijskih potrebščin.

 9. Za izboljšanje položaja delavskega stanu hoče stranka skrbeti za večjo strokovno omiko delavstva po državni in deželni upravi, s primerno ureditvijo obrtnega nadaljevalnega pouka itd., koja višja omika pomore delavskemu stanu do boljšega položaja v socialnem oziru in boljšega gmotnega stanja, dalje hoče stranka skrbeti za ureditev zavarovanja proti boleznim in nezgodam, zlasti pa za preskrbljenje vseh delavskih slojev za starost in onemoglost.
 10. Narodno-napredna stranka je pripravljena, stopiti v tesno zvezo z vsemi narodno-naprednimi slovenskimi in slovanskimi strankami, katere soglašajo z narodnimi in gospodarskimi zahtevami in težnjami njenega programa.
Opombe

76. Slovenski narod, leto XXXIV, št. 164, Ljubljana, 20. 7. 1901, Naš program. – Narodno napredna stranka za Kranjsko je izjavo sprejela pred splošnimi volitvami v kranjski deželni zbor, ki so bile 19. 9. 1901.