Meni

Dok. št. 14
Volilni razglas Slovenske ljudske stranke na Kranjskem za volitve v državni zbor 14. maja 190715

VOLIVCI!

Volitve v državni zbor so razpisane. Samozavestno stopa Slovenska Ljudska Stranka pred Vas, v trdnem prepričanju, da ji na dan volitve izkažete svoje zaupanje s tem, da izvolite za državne poslance može, ki Vam jih ona priporoča.

Slovenska Ljudska Stranka lahko s ponosom kaže na svoje dosedanje delo. Z brezobzirno požrtvovalnostjo je služila ljudstvu, se je borila za ljudske pravice in koristi, ne meneč se za srdite napade ljudskih sovražnikov. In danes lahko pokaže na prvi veliki uspeh svojega napornega rodoljubnega dela: na splošno in enako volivno pravico za državni zbor!

Zdrobljene so predpravice graščakov, padle so volivne predpravice liberalnega uradništva po mestih in trgih; – pri bodočih volitvah v državni zbor bo vsak glas enako štel: glas priprostega kmeta ravno toliko, kakor glas graščaka ali vsakega uradnika, glas revnega tovarniškega delavca ravno toliko kakor glas bogatinov.

Slovenska Ljudska Stranka je na najsijajnejši način izpolnila svoj čas Vam dano besedo: da hoče z vsemi, če treba tudi z najskrajnejšimi sredstvi izvojevati Vam splošno in enako volivno pravico.

S tem pa je pripravila tla za boljšo bodočnost. Po splošni in enaki volivni pravici bo ljudstvo v večji meri kakor doslej uplivalo na zakonodajstvo in državno upravo. Zato je le treba, da zavedno in odločno rabi orožje splošne in enake volivne pravice!

Volitve niso boj med osebami, temveč boj med strankami. Ljudstvo mora pri volitvah izbirati med strankami, – odločiti se mora za to ali ono stranko.

Slovenski volivci! Stojte složni za Slovensko Ljudsko Stranko, ki je Vaša lastna stranka, stranka slovenskega ljudstva!

Za najvažnejše stvari gre pri teh volitvah: za najdragocenejše bisere naše starodavne narodne posesti.

Zbirajo se sovražniki slovenskega ljudstva in hočejo udariti po oni vzvišeni svetinji, ki smo jo neomadeževano sprejeli od naših pradedov: po naši cerkvi in veri. Naše sveto prepričanje zaničujejo in zasmehujejo in jasno oznanjujejo svoje namene, podreti glavne stebre verskega življenja in krščanske bodočnosti našega naroda: zakrament zakona in versko vzgojo mladine!

Odgovor slovenskega ljudstva na te zlobne nakane znanih ljudskih sovražnikov more biti le ta: Nikdar!

Nikdar ne more slovensko ljudstvo dopustiti, da bi se kdo – naj si bo kdor hoče – dotaknil stebrov krščanskega življenja našega naroda.

Nikdar ne izroči slovensko ljudstvo svoje dece samovolji brezverske šole – nikdar ne dopusti omadeževati svetosti zakona, nikdar ne dovoli, da bi se teptala svoboda cerkve in nje vzvišenega delovanja.

Sovražniki slovenskega ljudstva ne prikrivajo svojih končnih namenov.

Hoditi hočejo po poti, po kateri so hodili in hodijo francoski framasoni, s katerimi jih veže najožje duševno sorodstvo. Tudi tam so pričeli s tem, da so najprej oskrunili svetost zakona in prepodili vero iz šole. Ko se jim je s pomočjo mamljivih sleparskih fraz to posrečilo, so storili nadaljni korak in izgnali cerkvene redove. Ko se jim je tudi to posrečilo, so uveljavili to, kar imenujejo ločitev cerkve od države, kar pa v resnici ni nič drugega, nego nasilno, lopovsko preganjanje cerkve. Cerkev so popolnoma oropali. Župnike so pregnali iz župnišč, škofe iz škofij. Vzeli so vernikom cerkve in cerkveno upravo. Tolpe vojakov in žandarjev so na povelje vlade vdirale v cerkve in silo delale duhovnikom in vernikom. Tekla je v cerkvah nedolžna kri vernega ljudstva. Naraščajoče razburjenje ljudstva je v zadnjem času nekoliko zajezilo nesramno početje framasonskih mogočnežev, ki so prisiljeni čakati ugodnejše prilike. Z občudovanja vredno požrtvovalnostjo nadaljujejo sicer duhovniki v večini cerkva božjo službo, toda mnogo cerkva je zaprtih, na tisoče vernikov je brez duhovske pomoči, niti umirajoči ne dobe zadnje tolažbe, ker je strast ljudskih sovražnikov pregnala duhovnike iz župnij. In najnovejša poročila že oznanjujejo nevarnost, da se vse javne cerkve zapro!

Take razmere pa hvalijo slovenski liberalci in njim sorodne stranke v svojih glasilih in proglašajo kot svoj program, da se morajo tudi pri nas ustvariti podobne protiverske postave, kakor na Francoskem. Pravijo, da je to verska svoboda.

Slovenska Ljudska Stranka pa odločno odklanja tako svobodo in se hoče, kakor doslej tudi v bodoče v bran postaviti za pravo versko svobodo, ki spoštuje versko prepričanje slovenskega ljudstva in vernikom ne brani živeti po tem najsvetejšem prepričanju. Slovenska Ljudska Stranka ne sili vere v politične borbe, ker želi miru za resno delo v duševni in gospodarski prospeh ljudstva. Toda, če nasprotniki svoje slepo sovraštvo zoper vero in cerkev nosijo na javno torišče, potem najdejo Slovensko Ljudsko Stranko pripravljeno. Ustavila se jim bo s tisto brezobzirno odločnostjo, ki se spodobi pravi ljudski stranki takrat, ko se gre za obrambo najdražjih ljudskih svetinj, ki so edino jamstvo boljše bodočnosti.

Slovensko Ljudsko Stranko poznate po njenih delih. Prisega Vam, da ne bode nikdar dopustila, da bi se v državnih postavah ali pa državni upravi skrunile verske svetinje. Nikdar ne sme pri nas priti do francoskih razmer! Nedotaknjena mora ostati svetost krščanskega zakona, nedotaknjena in nedotakljiva pravica krščanskih starišev do krščanske vzgoje svojih otrok, nedotaknjena in nedotakljiva pravica vseh državljanov, da svobodno izvršujejo svojo vero!

To je prva točka, za katero gre pri teh volitvah.

Gre pa še za druge velevažne stvari, glede katerih vam ima Slovenska Ljudska Stranka v tem velevažnem trenotku pojasniti svoje stališče.

Slovenska Ljudska Stranka je in ostane strogo narodna in demokratična stranka. Kakor doslej, se hoče tudi v bodoče z vsemi močmi boriti za popolno enakopravnost slovenskega naroda v naši državi. Ošabnemu preziranju našega milega materinega jezika v šoli, uradu in v javnem življenju, kakor se posebno kaže v pokrajinskih deželah, pa tudi pri nas, mora v novi demokraški dobi naše države biti konec in sinovom našega naroda morajo biti tako kakor drugim pristopna vsa mesta v državi. Slovenska Ljudska Stranka bo vedno z vso vnemo in požrtvovalnostjo izvrševala vlogo prave vseslovenske stranke in bo pokrajinskim bratom najtrdnejša opora in pomoč.

Kakor doslej, hoče Slovenska Ljudska Stranka tudi v bodoče delovati za demokratični razvoj naše države zlasti s tem, da se čimdalje bolj razširijo in utrdijo pravice ljudstva nasproti oblasti uradništva.

Povzdigniti je treba pomen in moč občine tako, da se razširi in utrdi občinska samouprava. Za izvrševanje prenesenega delokroga mora država občini plačati odškodnino.

Stariši morajo dobiti odločilen vpliv na šolo, ki more le na podlagi sloge in sporazumljenja med roditelji in učitelji uspešno delovati v prospeh mladine.

Svoboda združevanja državljanov se ne sme kratiti; zato se mora spremeniti društveni zakon, zlasti se morajo odpraviti tiste določbe, ki omejujejo svobodno gibanje političnih društev in jih stavljajo pod nevredno policijsko nadzorstvo.

Kakor doslej, tako bode tudi v bodoče Slovenska Ljudska Stranka polagala posebno važnost na gospodarska vprašanja in dosledno izvrševala svoj znani gospodarski program.

Slovenska Ljudska Stranka je in ostane zastopnica vsega slovenskega ljudstva: zato se zaveda svoje svete dolžnosti, zastopati in pospeševati blagor in napredek vseh stanov našega naroda. V vzajemnosti vseh stanov, v pravični izravnavi nasprotujočih si interesov, vidi Slovenska Ljudska Stranka predpogoj in jamstvo za gospodarski in socialni preporod našega naroda, dežele in države.

Zlasti velja to o najvažnejših stanovih, ki s svojim delom ustvarjajo ljudsko imetje in s tem predpogoje za obstoj naroda in države: o kmetskem, obrtniškem in delavskem stanu.

Na prvem mestu stoji za Slovensko Ljudsko Stranko kmetski stan, ki tvori korenine in deblo našega naroda, naše dežele in države.

Slovenska Ljudska Stranka je vedno in povsod pokazala, da je v prvi vrsti kmetska stranka. Tako bode tudi v bodoče. Opravičeno je upanje, da bo v novem državnem zboru, voljenem na pravičnejši podlagi, mogoče uspešneje nego doslej delovati za blagor in napredek kmetskega stanu. Skrajni čas je, zakaj velik del kmetskega ljudstva že obupava in sili v mesta in dalje v tujino čez morje.

Država mora z vso močjo poseči vmes, da se ohrani zdrav kmetski stan na rodni zemlji.

Olajšati je treba kmetu javna in zasebna bremena. Temeljita davčna preosnova mora zvrniti večji del davkov na ramena premožnejših slojev.

Država mora pomagati, da se razbremene kmetski domovi od prevelikih dolgov.

Potom modro urejene, od vseh javnih oblasti podpirane organizacije je skrbeti za to, da kmetovalec po najnižji mogoči ceni dobi kmetijske potrebščine, a nasprotno svoje pridelke proda za tisto najboljšo ceno, ki je utemeljena v resničnih naravnih tržnih razmerah.

Pametna carinska politika mora dati ceni kmetijskih pridelkov potrebno zaščito. Slovenska Ljudska Stranka se bo z vsemi močmi borila za to, da se po naši deželi izpeljejo potrebne železniške zveze in prometna sredstva. Posebno pozornost je treba obračati na varstvo naše živinoreje proti konkurenci balkanskih dežel.

Urediti se mora zavarovanje proti ognju in drugim elementarnim nezgodam na javnopravni podlagi in tako, da se zavarovanje izroči izključno deželam.

Zavarovanje za starost in onemoglost naj zagotovi za vse slučaje obstanek od kmetijstva živečih slojev, razbremeni kmetske domove od včasih pretežkih užitkarskih bremen in zajezi odtok delavskih moči z dežele.

Vojaške postave se morajo predelati v prid kmetu: službena doba se mora znižati na dve leti; ob času velikega poljskega dela se mora kmetskim sinovom dati dopust; glede oprostitve kmetskih sinov od vojaške službe se mora uvesti pravičnejše in kmetskim potrebam prijaznejše postopanje. Skratka: uveljaviti se morajo take postave, da se vojaško breme kolikor mogoče olajša, ne da bi zaradi tega trpela vojna moč naše države, ki bodi vedno ponos Avstriji in v strah njenim sovražnikom.

Pravosodstvo je treba tako preurediti, da bo boljše in cenejše.

Notarijat naj se podržavi, ker je v sedanji obliki veliko in nepotrebno breme kmetskega stanu. –

Toda, ako bi se tudi vse to izvedlo, kar smo navedli, bi vendar kmetski stan ne mogel uspevati, ako ne uspevajo obenem tudi drugi stanovi, zlasti tisti, ki so glavni odjemalci in konsumenti kmetskih pridelkov: obrtni in delavski stan.

Slovenska Ljudska Stranka je že zdavna uvidela velikansko važnost obrtnega stanu in je na celi črti branila v javnih zastopih zahteve, ki so jih obrtniki sami postavili na svojih obrtnih shodih. Storila bode to tudi v bodoče in zastavila vse sile, da se izvede program obrtnih shodov. Slovenska Ljudska Stranka bo v tem oziru delovala v najtesnejši zvezi in v popolnem soglasju z zastopniki obrtnega stanu, posebno z obrambno zvezo zavednih obrtnikov v Ljubljani in z obrtnimi zadrugami.

Z ravno tisto gorečnostjo kakor doslej, bo Slovenska Ljudska Stranka zastopala zahteve delavstva v najtesnejšem stiku in sporazumljenju z delavskimi organizacijami, zlasti s strokovnimi društvi. Znani program slovenskega krščanskosocialnega delavstva je in ostane tudi v bodoče bistven del programa Slovenske Ljudske Stranke.

Slovenska Ljudska Stranka je pa tudi prijateljica in zaščitnica vsakega drugega stanu, ki izvršuje s svojim delom resno nalogo v organizmu našega naroda.

Odločno zavrača obrekovanje nasprotnikov, da je sovražnica meščanstva. Nasprotno: Sovražniki meščanstva so tisti, ki upijejo, da so njegovi edini prijatelji, liberalci, ker ščuvajo meščanstvo v sovraštvo proti drugim stanovom, posebno proti kmetu, ko je nasprotno resnica, da naše meščanstvo more uspevati le tedaj, če je oprto na zdrav, čil in premožen kmetski stan. Premožen kmet – bogato mesto in trg. Ubožcu kmet – ubožno mesto, reven trg!

To je neovržna gospodarska resnica in zato je Slov. Ljudska Stranka prava prijateljica meščanstva, ker si z vsemi močmi prizadeva in si bode tudi nadalje prizadevala, da ustvari predpogoje za cvetoča mesta in trge v naši domovini na podlagi cvetoče obrtnije in trgovine, naslanjajoče se na duševno in gmotno trden kmetski stan.

Z isto odločnostjo zavrača Slovenska Ljudska Stranka lažnivo očitanje, da je nasprotnica prosvetne inteligence. Slovenska Ljudska Stranka šteje že danes v svojih vrstah znaten in vedno naraščajoč del slovenske inteligence na Kranjskem in je ponosna na to. Nikdar se ni branila dati inteligenci primernega mesta v javnem življenju. Toda, kar Slovenska Ljudska Stranka od inteligence zahteva, to odkrito in s ponosom priznava: da je dolžnost slovenske inteligence posvetiti svoje moči delu za blagor in napredek ljudstva in da je ravno za inteligenco pravo hudodelstvo, ako se postavlja ob stran propali liberalni stranki v boj zoper pravice in interese delavskih slojev slovenskega ljudstva, osobito kmeta, obrtnika in delavca. Taki inteligenci seveda velja boj, brezobziren boj Slovenske ljudske Stranke, katere prva naloga je, proti vsakemu brez razlike stanu braniti slovensko ljudstvo, njegove nazore in njegove pravice!

Sovražniki so Slovensko Ljudsko Stranko razupili zlasti kot sovražnico uradništva. To je laž, ki jo ogorčeno zavračamo. Slovenska Ljudska Stranka ima v uradniškem vprašanju svoj jasno začrtan program, ki ga mora odobravati vsak pošten uradnik. Preprostejša uprava, odprava nepotrebnih pisarij in raznih uradniških sinekur, skratka: Zmanjšanje števila uradnikov in s tem tudi znižanje dotičnih ogromnih bremen davkoplačevavcev. Slovenska Ljudska Stranka bo vedno z vsemi močmi, v popolnem soglasju z ljudstvom, ščitila vestno, nepristransko uradništvo, ki posveti vse svoje moči službi in je ljudstvu dobrohoten prijatelj in svetovavec. Nova doba spremeni položaj uradništva v toliko, da birokracija postane odvisna od demokracije, ki si bo znala na vsak način priboriti primeren vpliv na državno upravo.

____________

V središču političnega položaja stoji vprašanje o razmerju Avstrije do Ogrske . Slovenska Ljudska Stranka bo v tem oziru zasledovala tudi nadalje svojo dosedanjo politiko, ki se izraža v kratkih besedah: Poštena pogodba, ki varuje pravice in koristi Avstrije, zlasti koristi našega kmetijstva in obrtnije – ali pa popolna ločitev.

Posebno skrb in pozornost bo obrnila Slovenska Ljudska Stranka na balkansko in jadransko vprašanje.

Prihodnjost južnih Slovanov je na Jadranskem morju in na Balkanu, pod žezlom in zaščito habsburške dinastije.

V tesni zvezi z bratskim hrvaškim narodom braniti moramo Slovenci z vsemi silami slovanski značaj Jadranskega morja, delovati za povzdigo slovanskega mornarstva in priboriti potrebni vpliv hrvaško-slovenskega naroda na politični razvoj balkanskega poluotoka.

____________

Volivci! Še mnogo bi se dalo povedati o namenih in nalogah Slovenske Ljudske Stranke kot zastopnice prave ljudske volje, pravih ljudskih koristi, prave slovenske narodne ideje. Toda ni vam treba vsega podrobno naštevati.

Zadostuje naj kratka izjava: Slovenska Ljudska Stranka noče nič druzega, nego zvesto služiti ljudstvu, delovati za duševni, gmotni in politični napredek našega naroda, delovati pošteno, skrbno, modro in neumorno, po svojih najboljših močeh, za sedanjost in prihodnjost slovenskega ljudstva.

Da pa more svoje jasne namene izvrševati, za to nujno potrebuje vašega zaupanja, cenjeni volivci!

Čim složneji bodete na dan volitve nastopili za može, ki vam jih priporočamo, čim sijajnejše bo zaupanje, katero dne 14. maja letošnjega leta izkažete Slovenski Ljudski Stranki, tem več bo le-ta mogla uresničiti svojega programa, tem večji kos gotovega, pozitivnega dela v blagor ljudstva se bo izvršil tekom prihodnje šestletne zakonodavne dobe.

Nemogoče je v kratki dobi šestih let storiti vse, kar želimo. Le korak za korakom, tekom dolge vrste let, po vztrajnem in modrem delu je mogoče zgraditi trden in prijazen dom slovenskega ljudstva.

Zrno do zrna pogača.

Kamen do kamna palača!

Kar je pa sedaj mogoče, se bo izvršilo. Slovenska Ljudska Stranka je pokazala, da je stranka pametne, trezne, realne politike; pokazala je, da zna tudi kot mala manjšina priboriti uspehov. V njene roke, častiti volivci, lahko z mirno vestjo položite velevažno pooblastilo, ki ga imate na dan volitve oddajati. Ona je pravi izraz ljudskega mišljenja in ljudske volje in pokazala je že, kaj zmore.

Dajte jej, cenjeni volivci, več moči, kakor je je imela doslej. Izvolite na dan volitve vse one može, katere vam priporočamo na podlagi sklepa zaupnikov današnjega dne.

Le močna stranka je sposobna kaj doseči. To velja še bolj kot dozdaj v bodoče, ko bo državni zbor štel za skoraj sto poslancev več, kakor doslej.

Sedaj velja, bolj kakor kdaj poprej, geslo: V slogi je moč!

Zberite se, častiti volivci, vsi okolu ponosne in zmagonosne zastave Slovenske Ljudske Stranke in povzdignili bodete čast in ugled slovenskega ljudstva, dosegli bodete, da bo mali slovenski narod imel pomen in veljavo nasproti večjim, a strankarsko razkosanim narodom.

Varujte se pa volkov v ovčji obleki! Liberalna stranka je popolnoma propadla in uživa splošno zasluženo zaničevanje ljudstva. Zato se njeni pristaši ne upajo več pod pravim imenom med ljudstvo, a skrivajo se pod izposojeno in sleparsko krinko. Neodvisni kmetje, Gospodarska stranka in podobna imena naj jim pomagajo med ljudstvom do zaupanja, ki so ga pod pravim imenom popolnoma izgubili.

Varujte se teh krivih prerokov, ki uživajo dobrohotno podporo obče znanih liberalnih pristašev in listov. Njih namen je vedno enak: pod tujo krinko speljati lahkoverne ljudi v zanke liberalizma.

Že večkrat so poizkušali. Bilo je ravno tako pri državnozborskih volitvah leta 1900 in pri deželnozborskih leta 1901. Vi, častiti volivci Slovenske Ljudske Stranke, se niste nikdar dali oslepariti. Vselej ste odbili te nakane. Zanašamo se, da to storite tudi to pot in s tem odvrnete nevarnost, da bi se slovenski poslanci kranjske dežele cepili v dve stranki, kajti to bi blagonosno delo za ljudstvo onemogočilo ali vsaj zelo obtežilo.

Volivci! Ne dajte se begati po nikakršnih spletkah, temveč volite izključno le može, katere Vam priporočamo na podlagi sklepa zaupnikov stranke iz cele dežele.

Ti možje bodo delovali v smislu programa Slovenske Ljudske Stranke, v tesni zvezi s strankarskim vodstvom in svojimi volivci. Upoštevali bodo vse želje volivcev in prizadevali se po svojih močeh, ugoditi jim. Prizadevanje vsacega izmed njih bo podpirala cela stranka in vsak izmed njih se bo strogo držal discipline stranke, ki je za delovanje vsacega izmed njih odgovorna Vam, čestiti volivci, in vesoljnemu slovenskemu ljudstvu.

Naši poslanci ne bodo v državnem zboru osamljeni. Kakor doslej, združili se bodo tudi v bodoče v najtesnejšo zvezo s pokrajinskimi slovenskimi poslanci in pa z zastopniki bratskega hrvaškega naroda; iskali in našli bodo znova prijateljskih zaveznikov pri drugih slovanskih poslancih, pa tudi pri drugih krščanskih in ljudskih strankah.

Nikdar pa ne bodo nič storili, kar bi bilo na škodo slovenskega ljudstva. Za to prevzame popolno jamstvo Slovenska Ljudska Stranka, ki še nikdar ni prelomila dane besede.

Možje volivci! Prišel je resni trenutek odločitve. Volivni boj, ki se letos bije, odloči znabiti za desetletja usodo slovenskega ljudstva, Izkažite se, kakor vselej dozdaj, kot pravi, značajni slovenski možje.

Združite se v trdno sklenjene vrste Slovenske Ljudske Stranke in dne 14. maja naj svet izve, da je naša armada nepremagljiva. Nad vsemi slovenskimi volivnimi okraji naše kranjske domovine naj na dan volitve zmagonosno zaplapola trobojna zastava Slovenske Ljudske Stranke, vesoljnemu slovenskemu ljudstvu v radost, sovražniku ljudstva pa v strah in obup.

Sedaj pa: Naprej v volivno borbo, po zmagonosnem geslu: Z Bogom za ljudstvo!

Osrednji volivni odbor Slovenske ljudske Stranke.

Opombe

15. Slovenec : političen list za slovenski narod, leto XXXV, št. 51, Ljubljana, 2. 3. 1907, Volivci!