Meni

Dok. št. 65
Resolucija o pravici do samoodločbe in državni združitvi Slovencev, Hrvatov in Srbov na podlagi Majniške deklaracije, sprejeta na shodu zaupnikov Narodno napredne stranke za Kranjsko 2. februarja 1918 v Ljubljani94

Zaupniki Narodno napredne stranke kranjske, zbrani na shodu v Ljubljani dne 2. svečana 1918, izjavljajo: da je za ustanovitev trajnega miru med narodi bistven pogoj vsestransko priznanje pravice samoodločbe narodov: sklicujoč se na pravico samoodločbe narodov, vidijo spas slovenskega naroda v združitvi Hrvatov, Srbov in Slovencev v eno državno ozemlje v zmislu majniške deklaracije;95 notranja uprava te narodne državne skupnosti se mora urediti in izvesti po demokratičnih načelih v najširšem zmislu, pri čemur je sporazumno vpoštevati posebnosti vseh treh delov troimenskega naroda; pozdravljajo z navdušenjem in priznanjem dosedanje korake Jugoslovanskega kluba v dosego teh ciljev in pozivljajo vse narodne zastopnike to in onstran Litve, da zastavijo vse svoje sile za vresničenje skupnega programa: združitev Hrvatov, Srbov in Slovencev v lastnem državnem ozemlju.

Opombe

94. Slovenski narod, leto LI, št. 28, Ljubljana, 4. 2. 1918, Shod zaupnikov Narodno-napredne stranke.