Meni

Dok. št. 142
Resolucija o dijaški izobrazbi, sprejeta na I. shodu narodno-radikalnega dijaštva 5.–8. septembra 1905 v Trstu258

  1. Obsoja nečuveno indolenco slovenskih profesorjev, ki še niso napisali slovenskih učnih knjig za srednje šole. Povdarja potrebo, da se slovenski srednješolski učitelji organizujejo, da zastopajo stanovske interese in goje slovensko srednješolsko pedagoško slovstvo. Slovenski srednješolski učitelj naj skuša z visoko izobrazbo in idealno vnemo paralizovati neugodni vpliv sedanjega pomanjkljivega srednješolskega sistema in malenkostnega miljeja naših srednješolskih mest. V ta namen naj goji brez strankarskih namenov tesnejši prijateljski stik z dijaštvom izven šole.
  2. Opozarja javnost na škodljivost škofovih zavodov, kojih intencije nasprotujejo temeljnim principom srednješolske vzgoje.
  3. Zahteva, naj vlada med posameznimi predmeti srednje šole znanstveno soglasje, da ne pobija ena stroka naukov in metode druge.
 1. Priporoča slovenskim dijakom, naj premišljeno izčrpajo vsa izobraževalna sredstva vseučiliških mest. Toplo jim nasvetuje Prago, to pa z izrecno opombo, da naj se dijaštvo potrudi vživeti se v češke razmere in priučiti češkemu jeziku. Opozarja na jugoslovanska vseučilišča.
 2. Biti članom akademične organizacije je za dijake nujno potrebno. Le-té pa naj se pazno izogibljejo političnega strankarstva. Notranja vez jim bodi program, ki se izraža brez kršenja individualnosti o podlagah enotnega svetovnega naziranja. Narodna in socijalna ideja veže naša društva. Po načelu dela in samopomoči naj se razvijajo sile posameznika v korist celoti. Akademična društva naj delajo, da se dviga dijaštvo duševno, nravno in gmotno. O sredstvih, da se dosežejo ti nameni izjavlja:
  1. Društva naj intenzivno goje strokovno in splošno izobrazujoče predavateljstvo. V čitalnici naj ne manjka znanstvenih revij, knjižnica naj vsebuje znamenita dela moderne splošno znanstvene in tudi leposlovne literature. Prirejajo naj poučne izlete;
  2. društva naj goje pošteno zabavo, petje, telovadbo. Srednjeveško tradicijo dvoboja naj skušajo odpraviti s tem, da skušajo vplivati na javno mnenje in uvesti poravnavo sporov. S predavanji o alkoholizmu in spolnih boleznih naj opozarjajo že absolvirane srednješolce na to nevarnost;
  3. zastopajo naj odločno gmotne interese slovenskega dijaštva v smislu resolucij odseka za gmotno stanje.
Opombe

258. Iz naroda za narod! : I. shod narodno-radikalnega dijaštva od 5.–8. kimovca 1905 v Trstu. Ljubljana : Omladina, 1905, str. 102–103.