Meni

Dok. št. 187
Resolucija proti italijanski okupaciji slovenskega ozemlja in o slovenski severni meji, sprejeta na posvetu razširjenega načelstva Vseslovenske ljudske stranke 21. novembra 1918 v Ljubljani327

  1. Neomajna volja in zahteva slovenskega dela troimenega naroda Slovencev, Hrvatov in Srbov je, da se združijo v mejah svobodne Jugoslavije vsi deli slovenskega naroda, ki prebivajo na jugoslovanskem ozemlju kompaktno in nepretrgano. Zato pripadaj državi SHS. mesto Trst s svojo trgovsko luko in mesto Gorica, ki ležita na slovenskem teritoriju ter sta nerazdružno zvezana z narodno in gospodarsko usodo celega slovenskega naroda.
  2. Zato najslovesneje ugovarjamo, da je Italija – prekoračivši celó demarkacijsko črto, določeno v premirju med entento in bivšo Avstro-Ogrsko, ki pa je nikakor ne moremo priznati, ker krši suverenost naše svobodne države SHS. – dala s svojimi četami vsestransko zasesti te in druge najvažnejše dele slovenskega ozemlja, kjer s terorizmom in nasiljem pritiska na naše prebivalstvo, uvaja čisto italijansko upravo, kakor da bi to bile že čisto italijanske province, izdaja postave in izreka sodbe v imenu italijanskega kralja, internira slovensko moško prebivalstvo, rekvirira živila ter tako izmozgano prebivalstvo žene v obup. V imenu človečanstva protestiramo proti nasilju, ki se tu godi našim krvnim bratom.
  3. Protestiramo najodločneje proti nasilju, ki ga izvršuje na Koroškem uzurpatorska koroška nemška vlada ter reklamiramo za Jugoslavijo vse še sedaj slovenske dele koroške in štajerske dežele ter Prekmurja in vse one dele teh dežel, ki so bili umetno in s silo potujčeni.328
  4. Sklicujoč se na načela pravičnosti, ki naj poslej vladajo med narodi, in ki so po Wilsonu zmagovito prodrla po celem svetu, pozivljamo Narodno veče v Zagrebu, da nemudoma stori pri državah entente – s katero se Jugoslavija smatra za zavezniško državo – vse korake, da nasilje po naših deželah preneha ter da naše zemlje zasedejo mešane ententine čete brez Italijanov do končne ureditve na mirovni konferenci. To veljaj za slovensko ozemlje na Primorskem, Goriškem, Koroškem, Štajerskem in v Prekmurju.
Opombe

327. Slovenec : političen list za slovenski narod, leto XLVI, št. 268, Ljubljana, 21. 11. 1918, Protest proti italijanski okupaciji slovenskega ozemlja : posvetovanje Vseslovenske Ljudske Stranke.

328. Pri tej točki resolucije je bila kasneje opravljena majhna stilistična sprememba, ki pa je Slovenec ni objavil. Glej Slovenec : političen list za slovenski narod, leto XLVI, št. 269, Ljubljana, 22. 11. 1918, Slovensko ljudstvo s Srbi in Hrvati v skupni državi.