Meni

Dok. št. 94
Resolucija o taktiki, sprejeta na X. zboru Jugoslovanske socialnodemokratske stranke 25. in 26. decembra 1917 v Ljubljani158

Jugoslovanska socialno demokratična stranka je zastopnica delavskega ljudstva, ki tvori nje jedro in moč. Zategadelj mora biti vsa notranja organizacija in taktika oprta na delavsko ljudstvo. Stranka pa je tudi realna in splošno politična. Stoji na stališču razrednega boja. S tem poudarja, da je delavstvo oni faktor, po kojem se doseže poln demokratizem, kar pa ne izraža nadvlade delavstva nad drugimi stanovi.

V lastnem političnem, strokovnem in gospodarskem oziru pa zahteva delavstvo polno samoodločevanje.

Jugoslovanska socialno demokratična stranka dosledno povdarja svoje internacionalno stališče, zato tudi obžaluje, da se je avstrijska internacionala opustila v veliko škodo proletarijata vseh narodov v državi. Pozivlja eksekutivo, da stori brez odloga energične korake, da se vspostavi zopet internacionala na podlagi polnega samoodločanja posameznih narodnih skupin.

Glede deklaracije jugoslovanskih poslancev v državnem zboru z dne 30. maja159 izjavlja zbor, da jo pozdravlja kot prvi enotni in politični izraz združenih meščanov in kmetov za važno politično idejo, katero je razredno organizovano delavstvo že l. 1909 160 ob pravem času na pravem mestu ter v pravi obliki izreklo ob polni indiferentnosti vse jugoslovanske javnosti.

Kot demokratična stranka pa spoštuje vsako versko ali politično prepričanje, zato pa tudi zahteva popolno svobodo in spoštovanje za svojo stranko in njene naprave.

Opombe

158. Naprej : glasilo Jugoslovanske socialno demokratične stranke, leto I., št. 138, Ljubljana, 28. 12. 1917.