Meni

Dok. št. 123
Sklep kranjskega deželnega zbora glede volilne reforme za volitve v deželni in državni zbor, sprejet 17. novembra 1905211

I.
  1. Deželni zbor se izreka za načelo splošne, enake, neposredne in tajne volilne pravice pri volitvah v deželni zbor in v poslansko zbornico državnega zbora, ter uvideva nujno potrebo, da se izvrši čimpreje volilna preosnova, ki oživotvori označena načela.
  2. C. kr. osrednja vlada se pozivlje, da nemudoma predloži državnemu zboru zakonski načrt v pod 1. označenem zmislu.
  3. C. kr. vlada se pozivlje, da nujno izdela zakonska načrta o spremembi deželnega reda in deželnega volilnega reda v pod 1. navedenem zmislu in ju predloži deželnemu zboru, ki naj se baš v svrho sklepanja o teh zakonskih načrtih skliče v izredno zasedanje vsaj meseca januarja 1906.
II.

Za slučaj, da bi nujno oživotvorjenje označene reforme parlamentarnim potom izkazalo se kot nemogoče, se c. kr. osrednja vlada pozivlje, nasvetovati na najvišjem mestu, da se sedanji deželno- in državnozborski volilni red, ki sloni na oktroiranem februarskem patentu iz l. 1861., potom najvišje odločitve razveljavi in istim potom uvede za državni in deželni zakonodajni zastop nov volilni red po načelih splošne, enake, neposredne in tajne volilne pravice.

III.

C. kr. osrednja vlada se pozivlje skrbeti za to, da se v vsakem slučaju, enodobno z oživotvorjenjem novih volilnih redov uveljavi tudi poseben zakon v osiguranje popolne svobode vsacega k volitvi upravičenega državljana.

Opombe

211. Stenografični zapisnik sedme seje deželnega zbora kranjskega v Ljubljani dne 17. novembra 1905. Obravnave deželnega zbora kranjskega v Ljubljani : zasedanja od 25. oktobra 1905 do 29. decembra 1907 : po stenografičnih zapisnikih : 46. zvezek. Ljubljana : deželni odbor kranjski, 1908, str. 143, 155. – Predlog sklepa je na podlagi predhodnih predlogov dr. Ivana Šusteršiča in tovarišev ter Ivana Hribarja in tovarišev (glej dok. št. 11 in dok. št. 54) oblikoval ustavni odsek kranjskega deželnega zbora.