Meni

Dok. št. 61
Program Kmetske stranke za Notranjsko, sprejet na njenem ustanovnem shodu 10. marca 1907 v Postojni87

Smoter kmetske stranke je, da se slovenski kmet ohrani krepak na svojem podedovanem posestvu. Da to doseže, stavi si stranka sledeči načrt:

 1. Kmetski stan naj se združi v krepko celoto, da ga povzpé do prave zavednosti in napredka ter da mu pridobi ugled in veljavo, ki mu po vsej pravici gre v javnosti.
 2. Kmetska stranka zahteva, da se vpelje na ljudskih šolah in učiteljiščih strokoven pouk, da se ustanovi zimske kmetijske in gospodinjske šole in tečaje ter je za prirejanje strokovnih predavanj po deželi. Zahteva ustanovitev deželnih uzornih gospodarstev v posameznih krajih.
 3. V krajih, kjer je pomanjkanje pitne vode, naj se čim preje napravijo z izdatnimi državnimi in deželnimi podporami vodovodi oziroma vodnjaki. Pospešuje naj se namakanje in osuševanje, sploh zboljšanje travnikov in uravnava vodá, uredi naj se gozdne in pašne pravice, podpira naj se domače vinogradništvo. Zahtevamo zboljšanje cest in ureditev vprašanja gledé vzdrževanja in zboljšanja občinskih potov. Omogoči naj se cenejše in umnejše pogozdovanje.
 4. Zahtevamo pravično preureditev dosedanjih davkov, v prvi vrsti pa popolno odpravo neupravičenega zemljiškega davka.
 5. Zahtevamo razbremenitev zadolženih kmetijskih posestev z večletnim odplačevanjem. Kmetska stranka bo delala na to, da se ustanovi slovenska poljedelska banka.
 6. Razkosavanje srednjih in malih kmetij naj se omeji, nasprotno pa naj se pospešuje zlaganje zemljišč.
 7. Kmetska stranka bo pospeševala pridobitno zadružništvo.
 8. Z vso vnemo bo delala na to, da se reši pereče vprašanje gledé pomanjkanja kmetijskih delavcev in poslov in zabrani prevelik naval brezposelnih ljudij v mesta. Upelje naj se zavarovanje delavcev in poslov za starost in onemoglost. – Vojaška službena doba se ima skrajšati na 2 leti. Ob košnji in žetvi naj se vojakom dovoli dopust. Pri vojaštvu naj se vpeljejo poljedelski tečaji.
 9. Ustanoviti treba deželne zavarovalnice za živino, proti toči in požaru.
 10. Omeji naj se kolikor mogoče uvažanje živine iz tujih, posebno iz okuženih dežel, nasprotno pa naj se izdatnejše podpira in pospešuje domača živinoreja.
 11. Zahtevamo podržavljenje železnic, ugodno preureditev železniških voznin za prevažanje in izvažanje domačih kmetijskih in gozdnih pridelkov. Visoka colnina88 in voznina na tujezemske pridelke naj onemogoči konkurenco z domačimi pridelki.
 12. Preurediti je lovski zakon na korist kmetijstvu.
 13. Kmetska stranka stoji na strogo narodnem stališču. Delala bo na to, da se sčasoma ustanovi vseslovenska poljedelska stranka. – V političnem oziru je popolnoma neodvisna in samostojna. Po potrebi pa stopa v dogovor, eventuelno tudi v zvezo z drugimi strankami.
 14. Kmetski stan je enakopraven z drugimi; predpravice narodov, stanov ali posameznikov smatra kmetska stranka za krivične. S stanovi, ki so mu po težnjah ali drugače najbližji, kakor so delavski, obrtnijski, trgovski in duhovski, želi si vzajemnega sodelovanja.
 15. Kot napredna stranka priznava, da pride do pravega spoznanja in uporabe svojih močij z izobrazbo. – Z učiteljstvom želi si povsod najboljših odnošajev, sporazumljenja in složnega sodelovanja v prospeh naroda in kmetijstva.
Opombe

87. Notranjec, leto III, št. 11, Ljubljana, 16. 3. 1907, Program kmetske stranke za Notranjsko; Zaupni shod »kmetske stranke«.

88. Carina.