Meni

Dok. št. 96
Resolucija izvrševalnega odbora Jugoslovanske socialnodemokratske stranke, sprejeta 4. junija 1918163

Celokupni izvrševalni odbor najodločnejše protestira proti Seidlerjevi vladi, ki preti s persekucijami jugoslovanskemu narodu vsled njegovega stremljenja po svobodni državi troimenskega naroda. Obenem protestira proti intervenciji južnoštajerskih in koroških nacionalnih Nemcev ter nemškutarjev pri cesarju dné 25. maja t. l. ter jim odreka vsako pravico govoriti v imenu slovenskega ljudstva.

Jugoslovanska socialno demokratična stranka stoji neomajno na sklepih jugoslovanske tivolske konference iz leta 1909.164 ter na sklepih strankinega zbora decembra 1917;165 smatra zato za svojo dolžnost, da v sedanjem času, ko vlada preti celemu narodu s persekucijami in preganjanji odločno in jasno pové tako v svojem časopisju kakor na shodih, da se jugoslovanski proletarjat v bistvu strinja z ostalim narodom [...].166

Samo po sebi je umevno, da stoji stranka slej ko prej na stališču samoodločbe narodov. Kakor zahtevamo svobodo za svoj narod, prav tako moramo prepustiti tudi drugim narodom, da določajo in odločajo o svoji usodi.

Izvrševalni odbor smatra za potrebno, da stopi v tozadevni dogovor z italijanskimi in nemškimi sodrugi ter se z njimi sporazume.

[...]

Glede ustanovljenega Narodnega Sveta 167 izjavlja celokupni izvrševalni odbor, da jugoslovanska socialno demokratična stranka ne vstopi v Narodni Svet, pač pa ne odklanja sodelovanja, pridržuje si za izvršitev sprejetih sklepov povsem prosto roko.

Opombe

163. Naprej : glasilo jugoslovanske socialno-demokratične stranke, leto II, št. 126, Ljubljana, 6. 6. 1918, Sodrugom in sodružicam!

166. Tu je del besedila črtala cenzura.