Meni

Dok. št. 151
Resolucija o visokem in srednjem šolstvu, sprejeta na II. shodu narodno-radikalnega dijaštva 5.– 8. septembra 1907 v Celju268

  1. Ponavljamo z vso odločnostjo svojo zahtevo po slov. visoki šoli.
  2. Zahtevamo, da se z ozirom na vzgojo značajev in na strokovno izobrazbo, popolnoma poslovenijo vse gimnazije, realke in učiteljišča na slovenskem ozemlju ter da se ustanovi potrebno število novih slov. srednjih šol. Predvsem zahtevamo izpopolnitev celjskih slovensko-nemških gimnazijskih razredov v samostojno, popolno slovensko gimnazijo.
  3. Povdarjamo važnost ženske izobrazbe. Opozarjamo na edino žensko srednjo šolo v Ljubljani ter priporočamo ustanavljanje slovenskih gospodinjskih šol, na katerih si naj naraščaj narodnega ženstva pridobi poleg gospodinjske spretnosti zlasti umstveno in čuvstveno izobrazbo ter se navzame narodnega duha.
  4. Za gospodarski napredek slovenskega naroda vidimo prvi pogoj v strokovni izobrazbi. Priporočamo ustanavljanje sloven. obrtnih, trgovskih in kmetijskih šol ter smatramo zlasti ustanovitev slovenske kmetijske šole na Štajerskem, trgovske šole v Ljubljani ter razširitev obrtne šole istotam za nujno potrebno.
Opombe

268. Omladina : glasilo narodno-radikalnega dijaštva, Ljubljana, leto IV, 1907, št. 9, str. 144.