Dok. št. 34
Program Narodne ljudske stranke178

Dne 22. novembra 1917 se je s pravoveljavnim sklepom Izvršilnega odbora razdružila nekdanja Slovenska Ljudska Stranka,179 ki do danes ni našla vredne naslednice.

Osvajamo si njen iskreni ljudski program in prilagodivši ga zgodovinskim razmeram, se osvobajamo nekdanjih naziranj, ki so bila sad za vedno pretekle zgodovinske dobe.

V tem duhu stopamo na javno torišče kot

Narodna Ljudska Stranka
s sledečim programom:

 1. Vrhovni zakon našega programa je ljudstvo, ki se je s svetovnim prevratom povzpelo na višino političnega naroda.

  Blagor, svoboda in samovlada ljudstva so temeljne točke tega zakona.

  Ljudstvu gre odločilna beseda v vseh javnih zadevah, državnih ali krajevnih.

  Vse politične in gospodarske omejitve, ki so posledica vojne dobe, naj se čimpreje ukinejo in neokrnjena naj se vpostavi ljudska svoboda na vseh poljih državljanskega kretanja.

 2. Stojimo na temelju pozitivnega krščanstva in uveljavljati hočemo tudi v javnem življenju moralne zakone krščanstva.

  Za Cerkev zahtevamo svobodo v izvrševanju njenega visokega zvanja in spoštovanje njenih pravic, pa tudi zadostna gmotna sredstva, da se morejo njeni služabniki vredno preživljati.

  Jasno odklanjamo vsako kulturnobojstvo. Z isto odločnostjo odklanjamo tudi vsako zlorabo Cerkve v politične namene in njeno ponižanje v deklo posamezne politične stranke.

  Branili bomo vzvišenost in svetost Cerkve zoper vse napade bojevitega brezverstva, ravno tako pa tudi zoper svetohlinsko razjedanje njenih moraličnih temeljev po političnem klerikalizmu, ki nadomešča krščanski zakon ljubezni in resnice z lastnim zakonom sovraštva in laži ter zlorablja požrtvovalnost duhovščine in idealno ljudsko vernost za zgolj posvetne strankarske namene.

  Cerkev naj bo svobodna v svobodni državi in njena vrata naj bodo široko odprta za vse vernike, ne pa le za pristaše ene politične stranke.

  Verska strpnost je neobhodno potrebna v državi, ki je versko tako raznolična kakor je naša.

 3. Stojimo na temelju državnega edinstva, ki je udejstveno v kraljevini SHS. V tem edinstvu vidimo in lojalno priznavamo končnoveljavni uspeh svetovnega prevrata.180

  Srbi, Hrvati in Slovenci tvorimo ujedinjen državni narod trojnega imena in trojne individualnosti.

  Slovenci, Hrvati in Srbi imamo vsak svoje narodne posebnosti, sad večstoletnega ločenega zgodovinskega razvoja. Modra državna vlada mora s tem dejstvom računati in prepustiti vsaki narodni edinici samoodločbo in polno samoupravo v vseh zadevah, ki se ne dotikajo bistva državne celote.

  V okviru edine181 države naj se svobodno razvijajo vse ljudske energije v blagor in procvit skupne domovine.

 4. Vsak stan in socialni razred spolnjuje v državi in narodu svojo posebno in važno nalogo. Blagor vseh, naroda, države in posameznika, je odvisen od harmoničnega sodelovanja, medsebojnega spopolnjevanja in spoštovanja vseh stanov in razredov. Stanovski in razredni boji pa so vsem v škodo. Mi hočemo delovati v duhu blagonosne vzajemnosti. Dokler pa ta ni dosegljiva, moramo računati z danim položajem in stali bomo ob strani gospodarsko slabejšega, kadarkoli spoznamo, da je pravica na njegovi strani.
 5. Jedro naroda in države vidimo v kmečkem stanu. Njegove težnje in potrebe so nam na prvem mestu, tako s stališča pravičnosti kakor s stališča eminentne narodne in državne potrebe. Zato pozdravljamo vsak pokret, ki služi blagru kmetskega stanu ter mu hočemo biti prijatelj in zaveznik.
 6. Z isto vnemo se hočemo zavzemati za napredek in procvit industrije, trgovine in obrti, teh stvariteljev narodnega bogastva, ki morejo ustvariti in zajamčiti popolno gospodarsko neodvisnost našega naroda, predpogoj za zdravo narodno gospodarstvo, zdrav denar in splošno blagostanje.

  Nemudoma morajo pasti vse ovire za prost razmah teh imenitnih gospodarskih činjenic.

 7. Socijalne reforme v velikem slogu naj zadovoljijo gospodarsko slabejše in osigurajo mirni razvoj in napredek narodnega in državnega telesa.

  V prvi vrsti stoji vprašanje pravične plače ali mezde, ki se mora v dobi katastrofalnih sprememb denarne vrednosti spraviti v avtomatično razmerje do dvigajoče se ali padajoče cene nujnih življenjskih potrebščin: hrane, stanovanja, oblačila in drugih.

  Po tem načelu se morajo uravnavati dohodki vseh onih, ki žive od fiksnih prejemkov, naj si bodo kakršnikoli javni ali zasebni nameščenci ali pa delavci, upokojenci, invalidi ali mali rentnki z malim imetjem, pridobljenim s poštenim življenjskim delom.

 8. Državna uprava se mora spraviti v popolen sklad z modernimi upravnimi načeli. Javni uradi naj poslujejo priprosto in točno. Število uradništva naj se skrči na resnično potrebno mero. Vsem nameščencem države pa se mora takoj zasigurati primeren in popolnoma zadovoljiv gmotni položaj. To je zahteva, ki kriči po takojšnji zadovoljitvi.
 9. Širokogrudna finančna reforma naj nam prinese pravičen in priprost davčni sistem, ki na eni strani da državi, kar ji je treba, na drugi strani pa razbremeni delovno in ustvarjajoče ljudstvo pretežkih bremen.

  V javnem gospodarstvu mora vladati načelo modernega štedenja.

 10. Vsa kulturna prizadevanja v našem narodu najdejo v nas najkrepkejše pospeševanje in srečni bi bili, ako bi mogli pomagati, da naš narod doseže v neumornem kulturnem delu najvišjo stopnjo človeške kulture.

  Kulturnemu delu prost razmah, kulturnemu delavcu dostojen kruh.

 11. Naša vnanja politika mora osredotočiti vse svoje delo na to, da zasigura narodu dolgo dobo mirnega razvoja. Opustiti je tedaj vse, kar bi utegnilo spraviti v nevarnost mir, ki je absolutni predpogoj neobhodnega ustvarjajočega dela za splošni blagor in za konsolidacijo naše države, prav posebno pa še za konsolidacijo našega narodnega gospodarstva.

  Neokrnjeni morajo ostati temelji in jamstva naše državne neodvisnosti, ki je zasidrana v mirovnih pogodbah182 in zajamčena po naših zaveznikih.183 Niti najmanjši dvom ne sme postojati glede zavezniške zvestobe, ki nam daje zaslombo za miroljubno vnanjo politiko.

  Potom uspešne vnanje politike naj se ustvarijo predpogoji za zmanjšanje vojaških bremen. Kakor je v interesu vseh, da se zasigura vojna moč države za slučaj skrajnosti, ravno tako je za blagor ljudstva in države neobhodno potrebno, da se v dobi zasiguranega miru zmanjšajo vojna bremena.

_________

Nismo stranka demokratičnih fraz in praznih obljub. Stranka vestnega stvarjajočega dela smo za blagor ljudstva in države. Lahko nas prekosi marsikdo z obljubami, z vsakomur se pa upamo tekmovati pri poštenem stvarjajočem delu.

Pošteno hočemo zastaviti vse svoje moči za ozdravljenje neznosnih razmer v državi, ki naj bo nepristranska zaščitnica enake pravice vseh lojalnih državljanov in ki naj z razumevanjem ljudskih skrbi in ljudskega stremljenja ter z dobrohotno upravo javnih poslov doseže poglavitno zadačo državnega življenja: ljudsko zadovoljnost.

To so naše poglavitne smernice, katere smo obrazložili z isto odkritostjo, ki mora absolutno vladati na polju javnega življenja. Ničesar ne obetamo, česar ne bi držali, ako nam ljudstvo s svojim zaupanjem omogoči javno delo. Uverjeni smo, da pot, katero smo si začrtali, vodi z gotovostjo v dobo pravega napredka in ljudskega blagostanja. Kdor se strinja, naj gre z nami. Nikdar ne bomo ljudstva varali. Beseda dana mož velja. Toda zavedajmo se demokratične resnice:

Čim več nas bo, tem več bomo dosegli!

Opombe

178. Ljudski dnevnik : glasilo Narodne ljudske stranke, leto I, št. 1, 1. 2. 1923, Narodu! – NLS je bila ustanovljena 1. 2. 1923 v Ljubljani.

179. Omenjena razdružitev je bila povezana s sporom med „starini“ in „mladini“ v SLS. „Mladini“ so 27. 12. 1917 izvolili novo vodstvo kranjske SLS in Vseslovenske ljudske stranke.

180. Mišljeno je oblikovanje novih evropskih držav po koncu prve svetovne vojne.

181. Enotne.

182. Mišljene so mirovne pogodbe po koncu prve svetovne vojne, s katerimi so bile določene državne meje Kraljevine SHS z Italijo, Avstrijo, Madžarsko in Bolgarijo.

183. Glavni zaveznik Kraljevine SHS v tistem času je bil evropski hegemon Francija.