Dok. št. 4
Program Socialistične stranke Jugoslavije sprejet na kongresu JSDS 26. in 27. decembra 1921 v Trbovljah19

I.
Obči principi.

Današnja društvena ureditev je osnovno različna od društvene ureditve, za katero teži socijalistična stranka. V današnjem društvu vlada velika politična in gospodarska neenakost. Odličen20 znak današnjega društvenega reda je ta, da se delavec odvaja od sredstev za proizvajanje. Dočim postajajo sredstva za proizvajanje in vse druge društvene dobrine vedno bolj in bolj izključna svojina malega števila kapitalistov, postajajo delavci proletarci brez imetja, prisiljeni delati za kapitaliste, ki se bogate iz neplačanega dela delavcev.

Privatna lastnina sredstev za proizvajanje, ki je nekdaj proizvajalcu očuvala lastnino nad njegovim proizvodom, je postala danes sredstvo, da izgubljajo mali seljaki, obrtniki in mali trgovci vsled vedno večje konkurence od strani velikega kapitala svojo lastnino, a proizvodi dela delavcev postajajo last onih, ki ne delajo, – kapitalista in veleposestnika.

Koristeči se svoje večje gospodarske moči imajo kapitalisti glavni vpliv tako na tok društvenih kakor tudi državnih poslov in pretvarjajo državo v sredstvo za obdržavanje svoje razredne vladavine in očuvanje izkoriščanja delavnega ljudstva. Zato se tudi današnje društvo imenuje kapitalistično. To je društvo krivice ter politične in gospodarske neenakosti. Vsled tega deluje socijalizem z vsemi silami, da zavrže današnji društveni red in da ga zamenja s socijalističnim redom, v katerem bodo vsa sredstva za proizvodnjo in promet skupna društvena svojina. Ker šele z ustvaritvijo tega cilja bo mogoča popolna politična in ekonomska ravnopravnost ljudi, za katero se socijalizem bori.

Ali današnji društveni red ne postoji od vekomaj. Pred njim je v celem svetu vladal še slabši društveni red, fevdalni (spahijski), katerega ostanke imamo še sedaj (begovi21 v Bosni in Hercegovini, Stari Srbiji in Macedoniji, fidejkomisi22 v Hrvaški, Slavoniji, Vojvodini in Sloveniji); ali ta društveni red danes že izumira. V tem društvenem redu je bil delavni narod politično in ekonomsko še bolj brezpravnejši kakor je danes.

Pa kakor je moral ranije staleški23 društveni red, v katerem je vladala politična in ekononska neenakost, stopnjema propasti, tako isto mora neizogibno propasti tudi današnja kapitalistična društvena ureditev in se zamenjati z boljšim in dovršenejšim socijalističnim redom. To je neizbežna posledica samega razvitka kapitalistične proizvodnje in razrednega boja socijalističnega proletarijata. Tako se javlja socijalizem na izvestni stopinji društvenega razvitka kot nujnost.

Kapitalistično društvo predstavlja samo eno fazo v toku celokupnega društvenega razvitka. Bistveno v njem je, da se celokupni sistem današnje proizvodnje ne upravlja po stvarnih potrebah društva, ampak po potrebah kapitalističnega dobička. Kapitalistično društvo stvarja razrede, med katerimi sta najvažnejša kapitalistični in delavski razred.

Vsled tega ustvarja kapitalizem na eni strani izobilje in razkošje, nagomilavajoč velika bogastva, na drugi strani pa bedo in negotovost. Obsoja moške in ženske na težke in morilne posle; obsoja nedoraslo deco na pridobitveno delo, uničuje rodbinsko življenje, ubija telo in dušo, ustvarja revščino in prostitucijo, alkoholizem in zločine.

Poleg ostalega izziva kapitalistični način proizvodnje periodične ekonomske krize, ki tepejo najbolj delavski razred. Pa tudi vojne se javljajo kot posledica kapitalističnega načina proizvodnje.

Vse te okolnosti gonijo delavski razred na boj proti kapitalističnemu redu. In ta boj zavzema vse večje mere in vse ostrejši značaj, v kolikor bolj se kapitalizem razvija. Ta boj, prvotno neorganiziran in spontan, je postal pod vplivom socijalizma in socijalističnega pokreta organizirani sistem društvene borbe. Ona se danes vodi zavestno, z načrtom in s popolnoma odrejenimi bližnjimi in daljnimi cilji. To je zavestna razredna borba delavskega razreda, borba ki gre za tem, da na eni strani ublažuje in preprečuje škodljive posledice kapitalističnega načina proizvodnje, a da na drugi strani privede do izpremembe današnjega društvenga reda. Socijalizem stremi za društvom, v katerem ne bo razredov ne razrednih bojev, v katerem ne bodo sredstva za proizvodnjo in promet več zasebna, ampak društvena lastnina.

Razen iz kapitalističnega in delavskega razreda, ki sta v stalnem boju, je današnje društvo po svojem velikem delu sestavljeno tudi iz malih lastnikov; seljaka in meščana.

Pa tudi ti mali lastniki neizmerno mnogo trpe vsled kapitalističnega sistema proizvodnje. Seljak in obrtnik živita in delata pod pritiskom kapitalizma. Kapitalizem ravno tako izziva stalno propadanje malih lastnikov, umnožavajoč na ta način na eni strani vojsko najemnega delavstva, glavno vojsko socijalistov, a na drugi strani vršeč koncentracijo kapitala in sredstev za proizvodnjo.

Popolno osvobojenje vseh izkoriščanih razredov nastane šele z ustvaritvijo konečnih ciljev socijalizma. Pa tudi v okviru današnjega kapitalističnega društva zamore razred najemnega delavstva proletarijatu pomagati z organiziranim razrednim bojem, da ublaži ostrost eksploatacije, ki jo vrši nad njim kapitalistični razred; ravno tako zamorejo tudi mali lastniki v mestu in vasi v znatni meri zmanjšati zavisnost od kapitalizma s pomočjo zadružnih organizacij (kooperativ). Zgodovinska naloga socijalizma je, da budi razredno zavest in organizuje razredno borbo ne samo proletarijata, ampak tudi vseh drugih izkoriščanih stanov in da jih pridobi za stvar socijalizma. Kajti razredna borba delavca v okviru političnih, strokovnih in zadružnih organizacij nima za cilj samo osvoboditev proletarijata, ampak tudi celega človeškega rodu, ki trpi pod današnjim stanjem.

Ali ustvaritev socijalističnega društva ne more biti delo enega dne, niti delo enega čina. Za njegovo ustvarjenje se mora še v okviru današnjega društva izpolniti cela vrsta objektivnih in subjektivnih predpogojev. Najprvo je treba, da se še bolj izpopolne in umnože vsa sredstva za proizvodnjo in promet, to se pravi: produktivna moč kapitalističnega društva mora doseči čim višjo stopnjo. Nadalje je treba, da postane delavski razred čim močnejši ekonomski in politični činilec. Tretjič je treba, da socijalistična zavest obvlada čim širše sloje delavnega naroda, tako industrijskega kakor obrtniškega in kmetskega. Četrtič morajo biti pridobljene za stvar socijalizma vse vrste umnih in tehničnih delavcev. Na ta način postane socijalizem želja ogromne večine delavnega naroda. Potem mu bo zasigurana ne samo njegova trenutna zmaga, ampak trajen obstanek.

 1. Borba delavskega razreda proti kapitalističnemu eksploatiranju je neizbežno politična borba. Brez političnih pravic ne more delavski razred voditi svoje gospodarske borbe, niti razvijati svoje ekonomske organizacije. Delavski razred ne more izvojevati prehod sredstev za proizvodnjo v občo lastnino, dokler ne zadobi politične moči.
 2. Interesi delavskega razreda so enaki v vseh deželah s kapitalističnim načinom proizvodnje. Vsled razširjevanja svetovnega prometa in proizvodnje za svetovni trg postaja položaj delavca v eni deželi vedno bolj odvisen od položaja delavca v drugih deželah. Osvoboditev delavskega razreda je torej delo, na katerem se enako udeležujejo delavci vseh kulturnih dežel. V tem spoznanju čuti in izjavlja Socijalistična stranka Jugoslavije solidarnost z delavci, zavedajoč se svojega razrednega položaja, v vseh ostalih deželah.

II.

Smiselno zgoraj razloženim načelom postavlja Socijalistična stranka Jugoslavije sledeče aktuelne zahteve:

A. Obče politične zahteve.
 1. Edinstvo države z enim zakonodavnim telesom in z eno parlamentarno vlado. Republikanska oblika vladavine. Država naj bo organizirana na osnovi popolne občinske, srezke (okrajne) in oblastne (okrožne, županijske) samouprave.
 2. Obča, enaka, tajna, proporcionalna in neposredna volilna pravica za vse volitve, (državne, oblastne, srezke in občinske), za vse moške in ženske nad 20 let starosti. Vršitev volitev na dan, ki je po zakonu dela prost. Ukinitev vsake omejitve političnih pravic.
 3. Pravica naroda, da odloča o važnejših gospodarskih in političnih vprašanjih potom neposrednega glasovanja (referendum, inicijativa).
 4. Zaščita narodnostnih manjšin.
 5. Odobravanje davkov vsako leto.
 6. Odprava militarizma. Ureditev vojske na popolnoma demokratski osnovi in z demokratskim duhom. Oborožitev celega naroda za obrambo svobode in narodovih pravic. Odločevanje naroda o miru in vojski. Reševanje mednarodnih sporov po izvoljenem mednarodnem sodišču.
 7. Popolna svoboda izražanja misli. Svoboda udruževanja, zborovanja, dogovora in tiska.
 8. Popolno izenačenje žensk v pravnem, političnem in socijalnem pogledu z moškimi. Enakopravnost zakonske in nezakonske dece. Uvedba obveznega civilnega zakona. Reševanje zakonskih sporov pred civilnimi sodišči.
 9. Da se proglasi vera za zasebno zadevo. Cerkvene in verske zajednice se smatrajo za zasebna udruženja.
 10. Popolna neodvisnost šole od cerkve. Obvezni državni pouk za deco izpod 14 let. Brezplačni pouk, učna sredstva in izdrževanje dece v osnovnih ljudskih šolah, a na višjih šolah brezplačno vzdržavanje onih učencev, ki so sposobni za nadaljno izobraževanje.
 11. Brezplačno pravosodje in pravna obramba. Plačevanje odškodnine nedolžno obtoženim, zaprtim ali obsojenim. Pravico pritožbe zoper kazni, odprava smrtne kazni. Odprava vojnih sodišč.
B. Zahteve delavske zaščite in zavarovanja.
 1. Za najemne delavce v obče ne sme delavni čas v teku enega dneva presegati 8 ur, a za delavce težjih kategorij naj bo dnevni delavnik še krajši.
 2. Prepoved pridobitvenega dela za deco izpod 14 let.
 3. Prepoved nočnega dela za vse ženske in pa za mladeniče izpod 20 let. Prepoved nočnega dela uopče, razun v onih panogah, v katerih je treba po prirodi dela ali pa iz tehničnih ali javnih potreb delati tudi ponoči.
 4. Uvedba nepretrganega 44-urnega odmora v tednu za vse najemno delavstvo.
 5. Da obiskujejo vajenci na račun delavnega časa obrtne šole.
 6. Da se zabrani plačevanje mezde v tantuzah,24 priznanicah ali na kakih drugih znakih (drug sistem) mesto v denarju.
 7. Da se uredijo delavske zbornice, borze rada, (državne, oblastne in špecialne), ki raziskujejo zdravstvene in ostale pogoje, pod katerimi delajo najemni delavci in ki skrbe, da se očuva fabriška in obrtna higijena.
 8. Da se izvede popolno zavarovanje delavca za slučaj bolezni, začasne in trajne nesposobnosti, starosti, brezposelnosti in smrti.
 9. Da se zagarantira pravica delavske koalicije25 in štrajka.
 10. Da izvede država celokupno obrtno zavarovanje delavcev v sporazumu z delavskimi strokovnimi organizacijami.
 11. Uvedba kontrole od strani delavcev v vseh industrijskih podjetjih.
C. Socialne in gospodarske reforme.
 1. Da se uvede za pokritje vseh javnih izdatkov progresivni davek na kapital, imetje in dohodek. Davek na dediščine naj bo v razmerju z velikostjo dediščine in stopnjo sorodstva. Davčna osvoboditev najmanjše količine dohodka, ki je potrebna za življenje. Odprava vseh posrednih davkov (trošarina, carina itd.). Internacionalizacija vseh državnih vojnih dolgov.
 2. Nacionaliziranje vseh velikih prirodnih dobrin (rudnikov, šum, voda itd.) ter proizvodnjih in prometnih podvzetij (velike industrije, prometa, bank itd.) v obče dobro (državno, oblastno, srezko, občinsko).
 3. Vplivanje na regulacijo izvozne in uvozne trgovine tako, da ne izstrada gospodarsko šibke narodne mase.
 4. Prepoved prodaje ali razdelitve vseh javnih dobrin (državnih ali samoupravnih teles).
 5. Popolno in čim prejšnjo izvedbo agrarne reforme na tehle glavnih načelih:
  1. Odprava vseh fevdalnih ali njim sličnih pravic na zemljo brez kake odškodnine dosedanjim lastnikom (to je odprava kmetstva, begluško, čifluk-sahibskega prava,26 kolonata itd.) in izročitev v svojino dosedanjim obdelovalcem zemlje brez kake odkupnine.
  2. Odprava vseh fevdalnih pravic nad vodami in javnimi dohodki, lovom in ribolovom brez kake odškodnine dosedanjim lastnikom in odstopitev v last samoupravnim telesom, oziroma državi.
  3. Odvzetje vseh zemljiščnih in prirodnih bogastev mrtve roke (verskih ustanov in organizacij) brez kake odškodnine. Da se porabijo za obče potrebe.
  4. Razdelitev velikih posestev v korist delavnih selskih mas, ki so brez zemlje in ki so vsled posledic vojne in vseh drugih okolosti, ki so ž njo v zvezi, navezane, da dobijo zemljo za obdelovanje. Odkupnina za ta posestva naj bo najmanjša in se mora uporabiti izključno za obnovo in izpopolnjevanje poljedelstva.
 6. Državna pomoč zadrugarstva gospodarsko šibkih, v proizvodnji, potrošnji, melioracije, ureditev voda, kanalizacije itd.
 7. Nacionaliziranje velikih hipotekarnih zavodov.
 8. Da se vse velike šume prevzamejo v državne roke in da se narodu osigura drvarina, poljedelcem pa še paša in žirovina.27 Pogozdovanje gorskih in golih krajev.
 9. Pravica lova in ribolova preide na občinska in druga samoupravna telesa. Lovski zakon mora biti tak, da ne bo na škodo poljedelske proizvodnje.
 10. Da se urede drevesnice, potrebne poljedelskim strokovnim zavodom, kurzi in šole.
 11. Ustanovitev čim večjega števila strokovnih (tehničnih, industrijskih, obrtnih, poljedelskih in drugih) šol.
 12. Državno sodelovanje pri poboljšanju živinoreje in poljedelstva, posebno potom ureditev racionalne veterinarske službe, s pobijanjem živalskih in rastlinskih bolezni, poboljšavanjem plemen itd.
 13. Državna pomoč samoupravnim edinicam pri izdelovanju vseh važnih potov, mostov, presek, tunelov, jezov, poljedelskih železnic in električnih central za zadružno agrarno-industrijske posle (mline, klavnice, cukrarne itd.).
 14. Racionalna kolonizacija in državna pomoč pri naseljevanju poljedelcev v krajih, kjer je dovolj neobdelane, a plodne zemlje. Za najemno delavstvo v poljedelstvu je sprovesti zaščito in zavarovanje po istih načelih, na katerih je napravljeno za industrijsko in obrtniško delavstvo.
 15. Za zaščito in preskrbo vojnih invalidov naj se ustanovi z občnim davkom na kapital in imetja poseben invalidski fond, ki naj ga upravljajo invalidi sami. Iz tega fonda naj se postavijo invalidski domovi, kolonije in delavnice, v katerih se omogoči mirno življenje invalidom in se onemogoči izkoriščanje med njimi.
 16. Za zaščito, rejo in vzgojo mnogoštevilne vojne siročadi je treba napraviti poseben fond siročadi. Za ta fond naj se konfiscirajo imetja cerkev, samostanov in vakufov,28 v kolikor niso razdeljena med kmete, čifčije29 in kolone ter naj se obremene s trajnim davkom imetja in kapitala. Obvezno izdržavanje dece iz tega fonda do popolne sposobnosti za pridobitveno samostalnost. Do 14. leta se mora deca šolati in tudi potem navajati po pokazanih sposobnostih v učene, umetniške ali profesionalne šole.
 17. Da se izvede zaščita narodnega zdravja potom javnih sredstev. Strogo izvrševanje javne in rasne higijene. Državna in samoupravna telesa naj sezidajo brezplačna ali ce[ne]na ljudska kopališča, zdrava stanovanja ter preskrbe narod z zdravo pitno vodo. Ureditev javne in brezplačne desinfekcije po vseh občinah. Brezplačna zdravniška, porodna in bolniška pomoč ter zdravila. Brezplačni pogrebi. Državni boj proti alkoholizmu potom propagande in drugih preventivnih sredstev.
Opombe

19. Naprej : glasilo jugoslov.[anske] socijalno-demokratične stranke, leto V, št. 291, 24. 12. 1921, Program Socijalističke partije Jugoslavije. – JSDS se je na kongresu jugoslovanskih socialnodemokratskih (socialističnih) strank 18. 12. 1921 v Beogradu združila v Socialistično stranko Jugoslavije.

20. Značilen.

21. Muslimanski veliki fevdalec.

22. Dedno, neprodajno rodbinsko posestvo, ki prehaja iz roda v rod.

23. Fevdalni stanovski družbeni red.

24. Žetonih.

25. Mišljeno je delavsko združevanje.

26. Mišljeni so tlaka na begovskih posestvih in dajatve tlačanov zakupnikov lastnikom zemljiških posestev v turškem fevdalnem sistemu.

27. Mišljena je pravica kmetov do pobiranja drv in žira ter paše v nacionaliziranih veleposestnih gozdovih in pašnikih.

28. Muslimanska verska ali dobrodelna ustanova z nepremično lastnino.

29. Tlačan v turškem fevdalnem sistemu.