Dok. št. 29
Program slovenske Zemljoradniške stranke133

Pristaši Zemljoradniške stranke v Sloveniji134 so sprejeli na svojem shodu v Celju dne 19. marca 1922 to le rezolucijo:

  1. Pristaši Zemljoradniške stranke v Sloveniji radostno pozdravljamo dejstvo, da smo se Slovenci, Hrvati in Srbi zedinili v skupno državo Srbov, Hrvatov in Slovencev, ki tvori na zunaj eno samo politično državno enoto. Pozdravljamo naše brate, ki še niso z nami v skupni državi in jih zagotavljamo, da jih ne bomo nikoli pozabili.
  2. V prepričanju, da smo Slovenci posebna kulturna in narodna enota, izjavljamo pristaši Zemljoradniške stranke v Sloveniji, da se mora vprašanje o notranji ureditvi države Srbov, Hrvatov in Slovencev prepustiti svobodni volji ljudstva, to je, po reviziji vidovdanske ustave135 na podlagi sporazuma med slovenskim hrvatskim in srbskim narodom.
  3. Pristaši Zemljoradniške stranke v Sloveniji sprejemamo v celoti program Zveze Zemljoradnikov, kakor ga je objavila “Naša vas”136 z eno samo izjemo, ki je utemeljena v zadnji točki te rezolucije.

    Sprejemamo obenem tudi štatute Zveze Zemljoradnikov, po katerih so “Vaški sveti” temeljne organizacijske jedinice, proglašamo pa se za Slovensko Zemljoradniško stranko.

  4. Pristaši Zemljoradniške stranke v Sloveniji smatramo sebe ne le kot politično stranko, temveč kot del stanovskega gibanja kmetov in delavcev cele države. Naš cilj je zadružna država, ki bo potom gosp. parlamentov uresničila zahteve slovenskih, hrvatskih in srbskih kmetov in delavcev s pravično razdelitvijo koristi in bremen, ki so posledica vsakega skupnega življenja.
  5. V to svrho bodemo pristaši Zemljoradniške stranke v Sloveniji iskali stika z vsemi strankami v državi, ki imajo sorodne programe; posebno bodemo negovali ozke stike z bratsko Zvezo Zemljoradnikov kot poglavitno zastopnico srbskega seljaka, katero toplo pozdravljamo.
  6. Pristaši Zemljoradniške v Sloveniji istotako toplo pozdravljamo Hrvatsko Republikansko Seljačko Stranko in izražamo živo željo, da bi ta stranka čimprej začela kar najbolje delovati za zbližanje vseh slovenskih, hrvatskih in srbskih Zemljoradnikov s tako silo in uspehom, kakor je znala zediniti bratskega hrvatskega seljaka.
  7. Pristaši Zemljoradniške stranke v Sloveniji izjavljamo, da smo sicer po pretežni večini republikanskega mišljenja, da pa se za prehodno dobo omejujejmo na smotreno delovanje za konfederativni ustroj države Srbov, Hrvatov in Slovencev.
Opombe

133. Naša vas : glasilo zemljoradniške stranke za Slovenijo, leto II, št. 19, 23. 3. 1922, Ustanovni občni zbor Slov. Zemljoradniške stranke. – SZS je bila ustanovljena 19. 3. 1922 v Celju, ko se je ZSS preoblikovala v SZS.

134. Mišljena je Zemljoradniška stranka za Slovenijo.

135. Mišljena je sprememba oziroma odprava unitarističnega in centralističnega državnopravnega ustroja Kraljevine SHS, vzpostavljenega z Vidovdansko ustavo.

136. Glej dok. št. 28.