Dok. št. 11
Program Samostojne kmetijske stranke74

Geslo stranke:

“Kmet pomagaj si sam, in svoje stališče v državi uravnavaj si sam!”
 1. Stranka se imenuje “Samostojna kmetijska stranka”.
 2. Namen stranke je, združiti kmeta v lastni, samostojni politični organizaciji. Skrbeti hoče za njega vsestransko strokovno in politično izobrazbo. Tako hoče kmeta vzgajati za njega težki poklic, da bo znal in mogel z duhom časa napredovati.
 3. Stranka bo podpirala vse nujne in opravičene zahteve drugih stanov. Posebno napram obrtnikom stoji stranka na stališču tesnoprijateljskega razmerja.
 4. Zahteva takojšnjo temeljito reorganizacijo ljudske šole v kmetijskem smislu. V to svrho zahteva svoje zastopstvo v centralne in druge šolske svete.
 5. Nadaljevala bo vztrajno boj tudi za notranje ujedinjenje našega troimenega naroda. Neizprosno bo nastopila proti vsem škodljivcem in državo ogrožajočim elementom.
 6. V narodnih in kulturnih zadevah hoče stranka postopati služno z drugimi, poštenimi, jugoslovansko čutečimi strankami.
 7. Stranka bo varovala verski čut slovenskega ljudstva. – V verskem oziru stoji stranka na stališču, da ostane narod veren. Vera povzdiguje človeka nad druga stvarstva. Brezverje pa ga ponižuje in mu jemlje človeško dostojanstvo. Zatorej bo stranka vedno nastopala proti elementom in strankam, ki bi hoteli narod zavajati v brezverje.
 8. Pri urejanju davkov zahteva stranka svoje zastopstvo za čimprejšnjo in pravično ureditev istih.
 9. Predpogoj dobremu gospodarskemu razvoju so prometne zveze. Stranka zato zahteva, da se gradijo zvezne ceste in železnice, ki imajo omogočiti kmetu čimkrajšo in ugodnejšo zvezo za dosego gospodarskih in trgovskih središč.

  Podržavijo naj se na jugoslovanskem ozemlju vse železnice in izjednačijo železniški tarifi. Za izvoz kmetijskih pridelkov, ki morajo konkurirati z onimi tujih držav zahteva stranka znižane železniške tarife.

 10. Država ustanavljaj dovolj sirotišnic, hiralnic, ubožnic in bolnišnic.
 11. Dalje zahteva stranka reorganizacijo jetnišnic. Kazen za hudodelstvo bodi trdo delo.
 12. Država naj posveti kmetijstvu največjo pozornost; propadanje kmetijstva pomeni propadanje države. K agrarni reformi naj se pritegnejo kmetski zastopniki in kmetijski strokovnjaki. Zahteva se v vlado strankino zastopstvo za ureditev načrta agrarne ustave. Ustvarijo naj se ukrepi od strani države, kateri bodo varovali propadanje kmetij.
 13. Zahteva splošno in proporcijonalno volilno pravico.
 14. Pri sklepanju trgovskih in carinskih pogodb bo stranka skrbela, da se varujejo predvsem kmečki interesi in tudi tu zahteva svoje zastope.
 15. Stranka bo skrbela za zboljšanje položaja najmanjših posestnikov in kmetijskih delavcev, za starostno in nezgodno zavarovanje istih kakor tudi za nagrado pridnim kmetijskim delavcem.
 16. Zahteva, da se duhovščina in učiteljstvo iz državnih sredstev stanu in izobrazbi primerno plačata, da zmoreta, prosta materijalnih skrbi, posvetiti vse svoje moči svojemu poklicu kot vzgojitelja ljudstva.
 17. Stranka zahteva ustanavljanje vseh stopenj kmetijskih strokovnih šol v zadostnem številu. Podpira spremljanje po popolnem vseučilišču v Ljubljani.
 18. Stranka deluje za zavarovanje kmetijskih pridelkov in živine.
 19. Po ureditvi državnih mej bode stranka zahtevala znižanje stalne vojske na potrebno število za vzdrževanje reda. Zahteva temeljito reorganizacijo armade v demokratičnem smislu.
Opombe

74. Kmetijski list : glasilo “Samostojne kmetijske stranke za Slovenijo”, leto I, št. 1, 17. 7. 1919, Program “Samostojne kmetijske stranke” za Slovenijo. – SKS je bila ustanovljena 1. 6. 1919 v Ljubljani.