Dok. št. 14
Razglas Domače verstvene (gospodarske) stranke ob njeni ustanovitvi 9. novembra 192079

Slovenci!

Božne so prilike, v šterih mi Slovenci severno Müre živémo. Na edni stráni smo zaprejti, na drügoj stráni nemamo prilike, kak bi lejko prišli iz naše krajine v svet. Kak bi ležej in falejše svoje rečij odávali in nam potrebne eszi v našo krajino notri spravili. Nega nikšega gibanja v tom intereziranji, kak bi našo krajino podignoli, kak bi naše verstveno živlenje nam v hasek naprej spravili. Pri tom trpij naš slovenski kmet ino polski delavec, naš mešter i delavec. Vsi mi Slovenci severno Müre na tom trpijmo, za to moremo idti vsi na delo, da té prilike istinsko v naš hasek, v hasek cele naše krajine zbogšamo.

Edno leto je minolo, ka smo v Jugoslaviji. V našem iméni so do zdaj gučali lüdjé, štere je nišče nej na to gorpostavo. Tej lüdjé, šteri so nej domá z naše krajine, so istinsko do zdaj pokázali, ka je njim v mišljenji samo njuvi intereši, nej nás Slovencov severno Müre. Naše prilike so vsakši dén božnejše, ali oni ništerni si peneze vküp skládajo in dobro živéjo.

Naša istinska briga more biti, ka se ednok vsém Slovencom severno Müre pomága do bogšega življenja, trebej v mišlenji meti cejlo našo krajino. Pri tom deli trebej vküper stopiti tak kmeti, kak polskom delavci, meštri i delavci. Vsi moremo vküper stopiti, več kak nás je, bogše in vékše de naše delo, bogše de nam vsém šlo.

Od tiga dobroga mišlenja i od sküpne vole razmeti domáči lüdi nastavili so v tork, 9-ga novembra 1920. leta

“Domácso versztveno sztranko”

za slovensko krajino severno Müre. Cili té naše stranke so vse Slovence v krajini severno Müre vküper spraviti v tom mišljenji, ka ednok naše želenje in zahteve naprej prinesémo, naše lüdij, od naše vole zabrána gor postávimo, šteri do v našem iméni gučali. Naše želenje, naše nevole ne smejo na dale ostáti po vesnicaj, v naših ramih, v naših srcih, trebej jih nam je na svetlo dati. Mi známo, ka naše nevole poznajo naši lüdi, šteri so eti domá, pa sami na dnéšnjih prilikaj trpijo. Trebej nam takše lüdij, šteri do v intereziranji naše krajine delali, nej pa za svoj žep, trebej nam takše lüdij, šterih delo de od nás samih ravnano.

“Prekmurska kmetijska stranka” je od zdaj dosta dobroga včinila. Ali njéno itinsko želenje je, ka má brigo za našo krajino vse naše lüdstvo, od bogátca do srmáka, od kmeta do polodelavca, od meštra do delavca. Vsi naši Slovenci morejo vküper stopiti, tak de naše delo velko i hasnovito. Na to gledoč je tá partája likvidirala in včasih z od sküpne vole za sküpno delo razmetimi domáčimi lüdmi je “Domáčo verstveno stranko” nastávila. Razmila je lüdij, šteri so po právom gučali, ka imé “Prekmurje” je nej naše, ka “kmetijska” ščé značiti, ka so kotrige té partáje bili samo kmetovje, to so oni z više kak 30 plügov zemlé. Na potrebe našega lüdstva gleduč je tá partája likvidirala in s tem včinila, ka se morejo vsi naši lüdjé zdrüžiti.

Slovenci! Naša dužnost je, ka vsi k “Domáči verstveni stranki” kcój stopimo in idemo vsi ne delo za našo slovensko krajino severno Müre!

Opombe

79. Prekmurski glasnik : neodvisen politični tednik, leto I, št. 15, 14. 11. 1920, Slovenci! – Domača verstvena oziroma gospodarska (vért, vértüvati = gospodar, gospodariti) stranka je bila ustanovljena 9. 11. 1920 v Murski Soboti.