Dok. št. 27
Zahteve Kmečke zveze za Prekmurje objavljene 11. januarja 1925126

Prekmurje Prekmurcom! se zna v okviri Jugoslavije. Slovenija naj dobi autonomijo, a Prekmurje mora postati v njoj posebna oblast – županija. V slučaji, da Slovenija dobi finančno samostalnost bodi da pred – ali z autonomijov, Prekmurje mora samo razpolagati z dohodki svojih cainarnic i z drügimi samo upravnimi dohodki.

Zadnji čas naše verske šole vnogo trpijo, zato zahtevamo, da se z zakonom zaščitijo. Ar so pri nas v veljavi še stari zakoni, se naj njüva veljava kak najprle razglasi. Drüštvo “Krščanska šola” naj se nasloni na pravila naših verskih šol i tak naj širi med slovenskim narodom smiseo za krščansko šolo. Gda je bio g. dr. Korošec minister prosvete,127 je podpisao za naše ljüdske šole podporo. Te pa še do zdaj nismo dobili, zato zahtevamo, da se kem prle izplača.

Pri nas so še v veljavi stari zakoni. Nastopili pa so v neovejšem časi nešterni novi zakoni, ki starim nasprotujejo. Tej naj se ukinejo, dokeč ostanejo stari zakoni v veljavi.

Našim dijaškim zavodom je potrebna podpora. Država naj njim jo da! Dozida naj gimnazijo i jo pretvori v humanistično, kak je bila v začetki. Meščansko šola naj se ohrani.

Gda so dozidali most preko Müre pri Dokležovji, so pisali slovenski listi, da je on vez med slovenskimi brati na obej stranej Müre. Takših vezi je potrebno več. Zato naj se gradita mosta na Bistrici i na Petancih.

Potrebno je, da se M. Sobota i D. Lendava zvežeta z železnicov. Zato želemo, da se nova proga vtegne od Lipovec do D. Lendave. Zednim pa je tüdi naša zahteva, da se začne promet z Madjarskov i pri Lendavi i pri Hodoši. To je za gospodarski razvoj Prekmurja potrebno.

V Prekmurju je vnogo sirot, ki za svoje potrebe nemajo zadosta zemle. Vsem tem sirotam v prvoj vrsti Slovencom, za tem Madjarom naj se da zemla. Odküpninska cena naj bo pravično nizka i naj jo plača država, sirote pa jo naj potom brez intereša državi v malih letnih šumaj odplačüjejo. Terhi patronatov naj na te sirote ne spadnejo, nego država naj na drügi način čüva patronatsko pravo za hasek katoličanske cerkve.

Drüge gospodarske, prometne (poti), dačne, vojaške itd. neprilike se naj v Prekmurji z vednakov pravicov rešavajo, kak v ostaloj Sloveniji. Manjšinske pravice naših Madjarov i Nemcov naj se čuvajo; manjšinske pravice naših Slovencov na Madjarskom naj se potom naše diplomacije zasigurajo.

To so naše glavne potrebe.

Opombe

126. Novine : glasilo Slovenske Krajine, leto XII, št. 2, 11. 1. 1925, Zavüpniški sestanek ljudske stranke ali „Kmečke zveze“ za Prekmurje.

127. Anton Korošec je bil prosvetni minister od 27. 7. do 6. 11. 1924.