Dok. št. 24
Resolucije Kmečke zveze za Prekmurje sprejete na shodu v Beltincih aprila 1921115

  1. Spravišče odobrava borbo jugoslovanskoga kluba116 (kmečke zveze) za autonomijo, njemi izreka popolno zavüpanje i ga oprosti naj ne glasüje v parlamenti, če nede zasigurana sloboda vere, versko jakostna vzgoja dece v šoli, odstranitev kulturnoga boja i končni en del autonomije. (...)
  2. Prekmurje naj tvori “prekmursko župenijo”, okrožje, v šterom naš jezik ma iste pravice kak kniževna slovenščina, dokeč ne postaneta oba eden jezik.
  3. Protestira proti sokolskoj vzgoji dece, kancelparagrafi,117 zahteva verskojakostno vzgojo dece v šolaj, zastopstvo prekmurskiva vikariata v Ljubljani v “višjem šolskem sveti” i zastopstvo vu večini v šolskom sosveti (okrajni šolski svet) v [Murski] Soboti i ohranitev vseh pravic verskih šol.
  4. Protestira proti odredbi socialnega skrbstva i državne posredovalnice za delo, šteriva kratita v pravdi potrdjeno sloboščino gibanja. Pod nikšem pogojom ne privolimo v to, da bi se našim delavcom delale ovire pri iskanji dela i pri pridoblenji vekšega zaslüžka bodiši v državnih mejaj, bodiši prek njij; ar je v Prekmurji prebivalstvo jako gosto naseljeno i v tak velkom pomenkanji, ka zdaj že v nezračunanih hišah nega krüha, je jedina pomoč za naše delavce, da si zaslüžijo krüh v zrnji, v Slavoniji ali na Vogrskom [Madžarskem]! Zahvalimo se pa socialnomi skrbstvi, da šče pogodbe delodajalcov z delavci preglednoti.
  5. Zahteva občinske volitve v Prekmurji, protestira pa proti tomi, ka se je potrjena pravda, štera je i ženskam dala volilo pravico, zbrisala.
  6. Protestira proti tomi, da bi se drva ali stavbeni les vövozo z Prekmurja. Namen agrarne reforme je to, naj se pomaga domačemi potrebo trpečemi prebivalstvi, ne pa da bi si žepe punili tüjinski špekulantje po izvažanji.
  7. Prosimo, da se dela razloček med obrtniki (meštri), šteri si z mestrijo slüžijo izrečno krüh i med onimi, šteri samo zvünredno delajo, po pravici so pa poljski delavci gledoč na obrtne pravice i dačo. Ravno to prosimo za domačo obrt (lončarija, nožarija itd).
  8. Poslovni davek (dača pri odaji) naj se ne térja od tistih odajalcov živine, šteri zavolo nesreče ali siromaštva na priliko zavolo pomenjkanja krme moro odavati.
Opombe

115. Novine : glasilo Prekmurskih Slovencev, leto VIII, št. 15, 10. 4. 1921, Shod kméčke zveze v Beltincih.

116. Mišljen je poslanski klub v Ustavodajni skupščini Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, ki mu je pripadala SLS in v njem imela vodilno vlogo. Predsednik kluba je bil načelnik SLS dr. Anton Korošec.

117. Mišljen je predlog ustavne določbe, po kateri verski predstavniki svoje duhovniške službe in duhovniških nalog ne bi smeli zlorabljati v politične namene.