Uvodno pojasnilo

V drugi skupini dokumentov Programi slovenskih političnih organizacij, ki jih objavljamo na portalu Zgodovina Slovenije-SIstory Inštituta za novejšo zgodovino v Ljubljani (INZ), so predstavljeni programi slovenskih političnih strank, organizacij in združenj delujočih v prvi jugoslovanski državi od njenega nastanka 1. decembra 1918 do uvedbe diktature kralja Aleksandra Karađorđevića 6. januarja 1929. Uvedba kraljeve dikatature je pomenila zarezo v političnem razvoju prve Jugoslavije – Kraljestva (od 1920 Kraljevine) Srbov, Hrvatov in Slovencev, leta 1929 preimenovane v Kraljevino Jugoslavijo. Tedaj so bile razpuščene in prepovedane vse politične stranke, politično življenje v jugoslovanski državi pa je za dalj časa zastalo oziroma se je kasneje oblikovalo drugače kot v predhodnem obdobju. Leto 1929 je zato primerna ločnica v predstavitvi programskih besedil slovenskih političnih subjektov v Kraljevini SHS/Jugoslaviji. Njihova programska besedila iz naslednjega obdobja, to je do leta 1941, bomo predstavili v objavi tretje skupine dokumentov Programi slovenskih političnih organizacij.

V času do uvedbe kraljeve diktature v Kraljevini SHS/Jugoslaviji je na Slovenskem prišlo do občutnega porasta političnih subjektov. To se je odrazilo v liberalnem in marksističnem taboru ter v političnem prostoru, ki so ga tvorili subjekti, oblikovani izven tradicionalne delitve na katoliško, liberalno in marksistično politično usmeritev. Objava programov slovenskih političnih strank, organizacij in združenj v letih 1918–1929 sledi omenjemu političnemu razvoju po kronološkem načelu, to je po časovnem zaporedju njihovega nastanka oziroma sprejetja ter obenem ločeno po posameznih taborih. V primerih, ko na Slovenskem v okviru posameznih političnih organizacij niso oblikovali svojega programskega dokumenta, bili pa so vključeni v vsedržavni politični subjekt, so objavljena programska besedila, sprejeta na vsedržavni ravni. Objava vsakega dokumenta vsebuje navedbo njegove prvotne oziroma predhodne objave in potrebna pojasnila za razumevanje njegovega besedila. Z objavo programov slovenskih političnih strank, organizacij in združenj iz let 1918–1929, pripravljeno v okviru izvajanja infrastrukturnega programa Raziskovalna infrastruktura slovenskega zgodovinopisja INZ, je inštitut uresničil drugi del svojega načrta digitalne predstavitve temeljnih programskih besedil slovenskih političnih subjektov od oblikovanja modernih političnih strank do začetka druge svetovne vojne na Slovenskem leta 1941. Sodelavci Infrastrukturnega programa upamo, da bo tudi ta objava programskih besedil prispevala k razširitvi in poglobitvi poznavanja slovenske politične zgodovine v omenjnem obdobju. Objava je, tako kot pri prvi skupini dokumentov Programi slovenskih političnih organizacij – Programi slovenskih političnih strank, organizacij in društev v letih 1890–1918, pripravljena v zapisu TEI.

V Ljubljani, 15. novembra 2017
dr. Jurij Perovšek