Gradivo vsebuje transliteracijo zapisnikov stenografskih beležk sej in zasedanj Začasnega narodnega predstavništva Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev (1919), Zakonodajnega odbora narodne skupščine Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev (1921 – 1922), Narodnega predstavništva Kraljevine Jugoslavije (senata in Narodne skupščine 1932), Senata Kraljevine Jugoslavije (1932 – 1939) in Narodne skupščine Kraljevine Jugoslavije (1931-1939).

Zapisniki sej in zasedanj so v srbohrvaščini (srbščini, hrvaščini), slovenščini, pisani pa v tiskani latinici in tiskani cirilici. Zbirka predstavlja enega od ključnih virov za raziskovanje politične zgodovine Kraljevine Jugoslavije ter vloge in pomena slovenske politike v njej. To gradivo je nepogrešljiv vir za preučevanje slovenske parlamentarne izkušnje v prvi jugoslovanski državi ter razvoja idejno- in narodnopolitičnih, državnopravnih ter socialnogospodarskih nazorov in politike slovenskih strank v letih 1919–1939.