Slovensko ozemlje je bilo v zadnjih 150 letih upravno razdeljeno na različne enote in je spadalo v različne državne tvorbe, vsaka izmed njih je izdajala svoje uradno glasilo, v katerem so bili objavljeni pravni akti države, njenih političnih enot in organov. Izhajali so pod različnimi imeni, na portalu SIstory pa so zbrani pod občo oznako uradni listi. Za lažjo orientacijo so razvrščeni kronološko v štiri podsklope, ki zajemajo obdobje od leta 1848 do leta 1955.