Sources and references

Archive sources

 • AICH, Archive of the Institute for Contemporary History:
  • ACFCC, The Archive of the Civic Forum Coordination Centre.
 • APCR, Archives of the Parliament of the Czech Republic:
  • FA-5, Federal Assembly 5th term Collection.
 • Archive and programme funds of the Czech Television.

Literature

 • Amm, Joachim. Die Föderalversammlung der CSSR: sozialistischer Parlamentarismus im unitarischen Föderalismus 1969-1989. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 2001.
 • Ash, Garton Timothy. We The People: The Revolution of 89 Witnessed in Warsaw, Budapest, Berlin & Prague. London: Penguin Books, 1990.
 • Dobeš, Jan. Národní shromáždění v letech 1945-1948 [The National Assembly in 1945–1948]. PhD diss., Charles University, 2010.
 • Fidelius, Petr. “Řeč komunistické moci” [“The Communist Power Talk”]. Praha: Triáda, 1998.
 • Gjuričová, Adéla. “Profesionalizace parlamentů před a po Listopadu” [Professionalisation of Parliaments prior and after November]. Paper presented at the conference Češi a Slováci ve Federálním shromáždění 1989-92 [The Czechs and Slovaks in the Federal Assembly 1989 – 92], Prague, National Museum, Nov. 22- 23, 2012.
 • Hanzel, Vladimír. Zrychlený tep dějin. Reálné drama o deseti jednáních [An Accelerated Pace of History. Real Drama in Ten Acts]. Prague: OK Centrum, 1991.
 • Hoppe, Jiří. “Pražské jaro 1968 v parlamentu” [The Prague Spring 1968 in the Parliament]. In Parlament v čase změny -- případové studie z vývoje českého a československého parlamentarismu [The Parliament at the Time of Change – Case Studies on the Development of the Czech and Czechoslovak Parliamentarism], edited by Vratislav Doubek, Martin Polášek, 101–119. Prague: Akropolis, 2011.
 • Jičínský, Zdeněk. Československý parlament [The Czechoslovak Parliament]. Praha: NADAS – AFGH, 1993.
 • Jičínský, Zdeněk. “Můj přítel Vladimír Mikule” [My Friend Vladimír Mikule]. In Pocta doc. JUDr. Vladimíru Mikulemu k 65. narozeninám, edited by Oto Novotný. 459–473. Praha: ASPI, 2002.
 • Jičínský, Zdeněk. Vznik České národní rady v době pražského jara 1968 a její působení do podzimu 1969 [The Emergence of the Czech Nation Council during the Prague Spring 1968 and Its Operation until the Autumn of 1969]. Köln: Index, 1984.
 • Komárek, Valtr. “Děkujeme, přijďte” [Thank You, Do Come]. In Pocta Zdeňku Jičínskému k 80. narozeninám [Festschrift for Zdeněk Jičínský on his 80th Birthday], edited by Vladimír Mikule, Radovan Suchánek, 294–296. Praha: ASPI, 2009.
 • Kudrna, Jan. “Personální rekonstrukce zastupitelských sborů” [Personnel Reconstructions in Representative Assemblies]. In Pocta Zdeňkovi Jičínskému k 80. narozeninám, edited by Vladimír Mikule, Radovan Suchánek, 235–243. Praha: ASPI, 2009.
 • Krapfl, James. Revolution with a Human Face: Politics, Culture, and Community in Czechoslovakia, 1989–1992. Ithaca: Cornell University Press, 2013.
 • “Letní přemítání” [Summer Meditations]. In Spisy [Collected Works], vol. 6, ed. Václav Havel. (Praha: Torst, 1999), 401.
 • Nelson, Daniel and Stephen White. Communist Legislatures in Comparative Perspective. New York: State University of New York Press, 1982.
 • Patzelt, J. Werner and Roland Schirmer. Die Volkskammer der DDR. Sozialistischer Parlamentarismus in Theorie und Praxis. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 2002.
 • Pehr, Michal. “Československý parlament po druhé světové válce” [The Czechoslovak Parliament after World War II]. In Parlament v čase změny – případové studie z vývoje českého a československého parlamentarismu, edited by Vratislav Doubek and Martin Polášek, 75–97. Praha: Akropolis 2011.
 • Pithart, Petr. “Proměny politického systému v Československu na přelomu let 1989/1990” [Transformations of the Political System in Czechoslovakia at the Break of 1989/1990]. In Referáty a diskusní příspěvky přednesené na semináři, který ve dnech 10. a 11. prosince 1994 uspořádala Nadace Heinricha Bölla, Praha: Listy, 1995.
 • “Projev ve Federálním shromáždění 23. ledna 1990” [Address to the Federal Assembly on January 23 1990]. In Spisy [Collected Works], vol. 6, edited by Václav Havel, 33. Prague: Torst, 1999.
 • Reschová, Jana. “Nová politika s novými ľuďmi” [New Politics with New People]. Sociologický časopis 28 (1992): 222-236.
 • Roubal, Petr. Starý pes, nové kousky: kooptace do Federálního shromáždění a vytváření polistopadové politické kultury [Old Dog, New Tricks: Co-optations in the Federal Assembly and the Development of the Post-November Political Culture]. Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2013.
 • Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna [Common Digital Czecho-Slovak Parliamentary Library], Federal Assembly 1986-1990. Accessed October 30, 2015. http://www.psp.cz/eknih/1986fs/index.htm.
 • Suk, Jiří. “Czechoslovakia in 1989: Causes, Results, and Conceptual Changes.” In Revolutions of 1989. A Handbook, edited by Wolfgang Mueller, Michael Gehler and Arnold Suppan, 137–160. Wien: Verlag der Oesterreichischen Akademie der Wissenschaften, 2015.
 • Suk, Jiří. “K prosazení kandidatury Václava Havla na úřad prezidenta v prosinci 1989: Dokumenty a svědectví” [On Getting Through the Václav Havel Presidential Candidacy in December 1989: Documents and Testimonies]. Soudobé dějiny 2-3 (1999): 357.
 • Suk, Jiří. Labyrintem revoluce [Through the Labyrinth of the Revolution]. Praha: Prostor, 2003.
 • Suk, Jiří. Občanské fórum, listopad-prosinec 1989, 2. díl – dokumenty [Civic Forum, November–December 1992, volume 2: Documents]. Praha, Brno: Doplněk, 1998.
 • Šabatová, Anna. “Jak odříznout nemocnou nohu I: Obraz Slováků a Slovenska v českém tisku před patnácti lety” [How To Cut Off A Diseased Leg I: The Image of Slovaks and Slovakia in the Czech Press Fifteen Years Ago]. Listy 5 (2007): 19–33.
 • Šamalík, František. “Zdeněk Jičínský in the Turmoil of Constitutional and Societal Upheavals” [Zdeněk Jičínský ve vírech ústavních a sociálních zvratů]. Právo, February 26, 1999.
 • Šútovec, Milan. Semióza ako politikum [Semiosis as Politicum]. Bratislava: Kalligram, 1999.
 • Verdery, Katherine. National Ideology Under Socialism: Identity and Cultural Politics in Ceausescu's Romania. Berkeley: University of California Press, 1991.
 • Zahradníček, Tomáš. “Medialisation of politics in Czechoslovakia and the Federal Assembly, 1989-1992.” Paper presented at seminar Parliamentary Politics as Performance, Berlin, January 23–24, 2012.

Newspaper sources

 • Jičínský, Zdeněk. “K volbě prezidenta” [On the Election of the President]. Svobodné slovo, December 19, 1989, 3.
 • MF Dnes. “Neblahé důsledky odkladů: Václav Havel odpovídá MF Dnes” [Unfortunate Consequences of Delays: Václav Havel responds to MF Dnes]. June 16, 1992, 1.
 • Mladá fronta. “To parlament dlouho nezažil: Historická společná schůze FS ČSSR očima poslance Jana Bubeníka” [The Parliament Has Not Experienced Anything Like that For a Long Time: The Historical Joint Session of the FA CSSR From the Perspective of Jan Bubeník, MP]. January 24, 1990, 1.

Other sources

 • Constitutional Act on Czechoslovak Federation, 1968.
 • Constitutional act on the preparation of federal constitution of the Czechoslovak Socialist Republic, 1968.
 • ICH, Institute for Contemporary History, Czech Academy of Sciences:
 • COH, Centre for Oral History, collection Interviews.