logo
ŽRTVE I.SVŽRTVE II.SVPOPISIZIC

/

Viri

/

Arhivski viri

/

Zgodovinski arhiv Ljubljana

/

Popisi prebivalstva Slovenije 1830-1931

/

SI_ZAL_NME/0003 Okrajno glavarstvo Novo mesto (cca. 1835 - cca. 1945)

Metapodatki
Pokaži metapodatke
 • naslov
  • Okrajno glavarstvo Novo mesto
 • ustvarjalec
  • Okrajno glavarstvo Novo mesto
  • Bezirkshauptmannschaft Rudolfswerth
  • Sresko poglavarstvo Novo mesto
  • Sresko načelstvo Novo mesto
  • Capitanato distrettuale di Novo mesto
 • opis
  • Okrajno glavarstvo Novo mesto je bilo eno izmed desetih, ki so jih leta 1849 ustanovili na Kranjskem. Obsegalo je teritorij sodnih okrajev Novo mesto, Trebnje in Žužemberk. Bilo je upravni oblastni organ na lokalnem nivoju. Ko so bili leta 1854 namesto okrajnih glavarstev ustanovljeni okrajni uradi, so bili s tem zopet združeni upravni in sodni posli. Vendar pa ta združitev na Kranjskem ni veljala za ljubljansko in novomeško okrajno glavarstvo, saj sta bila tamkajšnja okrajna urada samo upravna organa, sodstvo pa je ostalo pri sodišču. Tudi območja novih okrajnih uradov so bila manjša od območij okrajnih glavarstev, saj so se navezovala na obseg sodnih okrajev. Tako je novomeški okrajni urad obsegal le teritorij sodnega okraja Novo mesto. Leta 1868 je bilo Okrajno glavarstvo Novo mesto obnovljeno v teritorialnem obsegu iz leta 1849. Okrajno glavarstvo Novo mesto je pod različnimi imeni delovalo v štirih različnih državah (Avstrija oz. Avstro-Ogrska, Kraljevina SHS oz. Kraljevina Jugoslavija, fašistična Italija, nemška okupacijska oblast) vse do kapitulacije nemške oblasti leta 1945. Pristojnosti novomeškega okrajnega glavarstva so bile zelo široke: splošne upravne zadeve, občinske zadeve, žandarmerija, šolstvo, vojaške zadeve, zdravstvo, sociala, agrarne in vodopravne zadeve, obrt, trgovina, rudarstvo, gozdarstvo, lov, policijske zadeve, ceste in gradnje, davki, društva, volitve ipd. Novomeško okrajno glavarstvo je imelo v nekaterih zadevah (npr. v tehničnem oddelku in gozdarstvu) pristojnosti tudi nad drugimi (manjšimi) okoliškimi okrajnimi glavarstvi. Okrajni šolski svet Novo mesto je bil organ za višji nadzor nad vzgojo in ljudskimi šolami. Ustanovljen je bil leta 1869. Obsegal je območje upravnega okraja Novo mesto. Po njegovi ukinitvi leta 1924 je njegove posle prevzel prosvetni oddelek Okrajnega glavarstva Novo mesto. Gradivo fonda je do dveh prevzemov v arhiv leta 1974 hranil Dolenjski muzej Novo mesto. Leta 1998 je Arhiv Republike Slovenije predal 1 fascikel gradiva (seznam učil in knjig 1929-1939), leta 2012 pa je Zgodovinski arhiv Celje predal društveni kataster (1 knjiga; 1932-1941).
  • -- Normalije 1850-1940 -- splošni delovodniki 1903-1945, zaupni delovodniki 1926-1936, delovodniki prosvetnega oddelka 1870-1940, delovodniki vojaškega oddelka 1917-1940, delovodniki kmetijskega oddelka 1924-1935 -- splošni indeksi 1919-1944, indeksi vojaškega oddelka 1917-1940, indeksi prosvetnega oddelka 1871-1940 -- predsedstveni spisi, indeksi in delovodniki 1850-1929 -- službene in personalne zadeve 1849-1941 -- vojaški protokol 1917 -- nabor, vojaški obvezniki, vojaški dopustniki, mobilizacija 1890-1915 -- nastanitev vojska 1851-1910 -- oskrba vojske, zbiranje pomoči vojski 1854-1918 -- nadzor nad pošto in drugimi komunikacijskimi sredstvi 1915-1917 -- črnovojništvo 1897-1918 -- vojaške zadeve 1918-1941 -- vodopravne zadeve (mostovi, zdravilišča, kopališča, perišča, vodovod, kanalizacija, melioracije) 1847-1943, vodomerna poročila 1847-1941 -- gradbeni načrti 1895-1945 -- gradnja in vzdrževanje cest ter poti 1882-1943 -- promet 1900-1942 -- železnica 1857-1943 -- mlini in žage (parne, vodne in električne) 1835-1946 -- gradnja, vzdrževanje in popravila stavb 1878-1944 -- kamnolomi 1912-1942 -- apnenice 1940-1944 -- opekarne 1932-1942 -- poljske in gozdne železnice 1895-1924 -- elektrifikacija Dolenjske in Bele krajine, elektrarne 1903-1941 -- popisi prebivalstva 1857-1931 -- sodbe upravnega sodišča v Celju 1920-1940 -- društveni kataster 1932-1941 -- obrtni register 1873-1920 -- orožni listi 1912-1924, lovski kataster 1891-1935 -- gradnje in popravila cerkva 1882-1944 -- spori, prekrški in pritožbe v cerkvenih zadevah 1918-1938 -- dohodki cerkvenega osebja, poslovanje cerkva 1895-1940 -- zakonske in matične zadeve 1887-1941 -- cerkvena bera 1852-1940 -- nekatoliške veroizpovedi, izstopi iz rimskokatoliške veroizpovedi 1924-1940 -- pokopališča 1896-1942 -- personalne mape učiteljev 1918-1945 -- šolski listi osnovnih šol 1929 -- šolski kataster in seznami šol 1900-1941 -- seznami krajevnih šolskih svetov s člani 1895-1929 -- seznami učiteljev šol v novomeškem okraju 1917-1945 -- šolske stavbe in njihovo vzdrževanje 1875-1940 -- urniki in učni načrti 1918-1935 -- referati in predavanja učiteljev 1920-1934 -- manjšinsko šolstvo (Kočevarji) 1919-1937 -- seznami učil in učbenikov 1918-1943 -- zemljiški posestnih listi šol v novomeškem okraju 1918-1941 -- seje okrajnih učiteljskih konferenc in okrajnega šolskega sveta v Novem mestu 1918-1940 -- seje krajevnih šolskih svetov (odborov), krajevnih učiteljskih konferenc (učiteljskih svetov) ter šolskih učiteljskih konferenc 1918-1943 -- manj nadarjeni učenci, učenci z učnimi težavami, hendikepirani učenci 1921-1932 -- inšpekcijska poročila o nadzorovanju šol 1915-1944 -- gradivo posameznih šol v okraju (tudi načrti) 1850-1945
 • datum
  • Unknown date
  • Unknown date
  • 31. 12. 1945
 • tip
  • besedilo
  • zbirka
 • format
  • application/pdf
 • identifikator
  • SI_ZAL_NME/0003
 • jezik
  • Slovenščina
  • Bosanski/hrvaški/srbski
  • Italijanščina
  • Nemščina
 • pokritost
  • spatial, freeform: Novo mesto [Novo mesto] (zemljepisno ime\domicilonim\naselje)
  • pokritost: Okrajno glavarstvo Novo mesto (korporativno telo\)
 • pravice
  • accessRights: javno dostopno
 • drugo
  • accrualPolicy: Digitalizirano analogno gradivo iz Zgodovinskega arhiva Ljubljane se postopoma dodaja ustrezni elektronski zbirki digitaliziranega fonda.
  • accrualPolicy: Originalno analogno gradivo se digitalizira, pretvori v ustrezne formate, uredi metapodatke in na koncu objavi na portalu SIstory.
  • accrualPeriodicity: neenakomerno
 • arhivski element
  • archLevel: fond
  • archGenreform: spisovno gradivo
  • archExtent: 49,20 tekočih metrov
  • archExtent: 346 škatel, 14 fasciklov, 171 knjig, 8 map
  • archGenreform: kartografsko gradivo
  • archGenreform: grafično gradivo
  • archGenreform: fotografsko gradivo
  • archGenreform: arhitekturne in tehnološke risbe
SI_ZAL_NME/0003 Okrajno glavarstvo Novo mesto (cca. 1835 - cca. 1945)