logo
ŽRTVE I.SVŽRTVE II.SVPOPISIZIC

/

Viri

/

Arhivski viri

/

Centralna pravosodna knjižnica

Metapodatki
Pokaži metapodatke
 • naslov
  • Centralna pravosodna knjižnica
  • Central Judicial Library
 • opis
  • Centralna pravosodna knjižnica je začela s svojim poslanstvom po zlomu Avstro-Ogrske leta 1918, ko je bilo z odlokom Narodne vlade ustanovljeno Višje deželno sodišče v Ljubljani (delovati je začelo 1. decembra 1918). Sočasno je bila na pobudo njegovega predsednika Ivana Kavčnika (in s privolitvijo Poverjeništva za pravosodje) ustanovljena Centralna knjižnica (kasneje preimenovana v Centralno pravosodno knjižnico), ki je delovala v okviru sodišča (sestavljale so jo knjižnica Deželnega sodišča, knjižnica društva Pravnik in knjižnica Juridičnega društva). Začetni knjižnični fond je obsegal gradivo knjižnice Deželnega sodišča (osnovo so predstavljale nemške strokovne knjige, dunajsko pravno časopisje in zakoni). Pokrajinska uprava za Slovenijo je leta 1921 Centralni knjižnici podarila dragoceno zbirko knjižnice Juridičnega društva (Juristische Gesellschaft in Laibach - Juristenverein (1861–1923)), ki je bila bogato založena, predvsem s starimi pravnimi knjigami. Del te zbirke je tudi Zbirka patentov, odlokov, predpisov, norm, navodil, okrožnic ipd., ki so jih izdali Karl VI., Marija Terezija in Jožef II. (Sammlung verschiedener unter der Regierung Carl VI., Maria Theresia und Josef II. ergangenen Patente, Verordnungen, Vorschriften, Normen, Instruktionen, Cirkulare etc.). Fond Centralne pravosodne knjižnice je izredno bogat. Obsega namreč vso slovensko literaturo s področja prava in pravosodja, obsežen del jugoslovanske literature in tujo pravno literaturo. Posebej dragocen je za pravosodje, saj igra pomembno vlogo pri razvoju pravne stroke, kot tak pa je tudi izjemen vir za preučevanje (pravne) zgodovine.
  • The Central Judicial Library was established after the disintegration of Austro‑Hungary in 1918, when the Supreme Provincial Court, which started operating on 1 December 1918, was formed in Ljubljana by the decree of the National Government. At the same time the Central Library (later renamed as the Central Judicial Library) was established at the initiative of the President of the Supreme Provincial Court Ivan Kavčnik, with the consent of the Judicial Commission. The library operated in the context of the Court (it consisted of the Provincial Court Library, the Pravnik association library and the Juridical Association library). The initial library collection consisted of the materials of the Provincial Court Library (essentially German expert literature, Vienna legal magazines and legislation). In 1921 the provincial administration of Slovenia donated a valuable collection of the Juridical Association library (Juristische Gesellschaft in Laibach - Juristenverein (1861–1923)) to the Central Library. This collection consisted of an extensive selection of mostly older legal literature, and it also contained a collection of patents, decrees, regulations, norms, instructions, circulars, etc., released by Charles VI, Maria Theresa and Joseph II (Sammlung verschiedener unter der Regierung Carl VI., Maria Theresia und Josef II. ergangenen Patente, Verordnungen, Vorschriften, Normen, Instruktionen, Cirkulare etc.). The collection of the Central Judicial Library is extremely rich, encompassing all of the Slovenian literature from the field of law and justice, a significant part of the Yugoslav literature as well as foreign legal literature. It is an especially precious resource for the justice system, as it has an important role in the development of the legal profession, and as such it also represents an extraordinary resource for the studying of (legal) history.
 • tip
  • besedilo
 • jezik
  • Slovenščina
Centralna pravosodna knjižnica
Zbirka raznih patentov, odlokov, predpisov, norm, navodil, okrožnic ipd., ki so jih izdali Karl VI., Marija Terezija in Jožef II.